W kierunku oszczędności – efektywne zarządzanie wydatkami służbowymi


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Każdy przedsiębiorca stawia na rozwój firmy. Z takim założeniem nierozerwalnie wi?ż? się wydatki. W Europie Zachodniej i w USA optymalizacja wydatków firmowych jest jednym z kluczowych elementów, dlatego przedsiębiorstwa wprowadzaj? standardy usprawniaj?ce ich zarz?dzanie i minimalizuj?ce koszty.

Jak sytuacja wygl?da w polskich firmach?

Ile organizacje faktycznie wydaj??

Czy na naszym rynku s? standardy i systemy podobne do tych zaimplementowanych na rynkach zagranicznych?

Podczas spotkania przedstawiciele firm Edenred i PwC podziel? się najlepszymi praktykami w zakresie zarz?dzania, kontroli i rozliczania wydatków służbowych.

Osoby prowadz?ce :

Sylwia Ciemińska, ekspert w zarz?dzaniu wydatkami służbowymi w Edenred Polska Sp. z o.o.

Od 10 lat zwi?zana z branż? IT. W firmach Dell i Sage zdobywała doświadczenie w tworzeniu i zarz?dzaniu sieciami partnerskimi. Prowadziła projekty zwi?zane z wprowadzaniem nowych produktów i usług na polski rynek czy analiz? procesów biznesowych, gdzie ważna była specyfika lokalnego rynku, przy jednoczesnym zachowaniu wytycznych korporacji globalnej. W Edenred odpowiada za wprowadzanie na rynek pierwszego w Polsce, kompleksowego rozwi?zania do zarz?dzania wydatkami służbowymi.

Piotr Rówiński – pracuje w PwC od 2001 r., pocz?tkowo w zespole audytu finansowego, obecnie w Zespole ds. Zarz?dzania Ryzykiem. Posiada doświadczenie m.in. w badaniu sprawozdań finansowych, wdrożeniach i ocenie systemów kontroli wewnętrznych, systemów zarz?dzania ryzykiem, w audycie wewnętrznym i w zakresie raportowania finansowego i niefinansowego zdobyte w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Piotr kieruje obecnie zespołem zajmuj?cym się w warszawskim biurze PwC zagadnieniami: ładu korporacyjnego, raportowania zintegrowanego, zarz?dzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz analizy i prezentacji danych.

Piotr Ukończył Finanse i Bankowość w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zarz?dzanie Międzynarodowe w Hogeschool Brabant w Bredzie (Holandia) oraz Rachunkowość Stosowan? w Oxford Brookes University. Posiada brytyjskie kwalifikacje biegłego rewidenta (FCCA), jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA), certyfikowanym audytorem systemów informatycznych (CISA) oraz posiada certyfikat Certificate in Risk Management Assurance (CRMA).

Partnerzy merytoryczni :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!