Świadczenia i inne wydatki na rzecz pracownika - podatkowe zobowiązania pracodawcy

Cena :
150 PLN netto - firmy stowarzyszone (cena za jedną osobę)
400 PLN netto - firmy niestowarzyszone (cena za jedną osobę)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: Magdalena Bednarek - Sieradzka z Kancelarii Salustro Reydel Polska

Program spotkania:

1.  Wynagrodzenie za pracę

a)  wynagrodzenie zasadnicze
b)  premie pieniężne
c)  bezpłatne przejazdy

2.  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

a)  zasady tworzenia Funduszu
b)  świadczenia z Funduszu
c)  konsekwencje podatkowe świadczeń z Funduszu dla pracownika
d)  konsekwencje podatkowe zakupów sfinansowanych ze środków Funduszu dla pracodawcy (podatek dochodowy, podatek VAT)

3.  Świadczenie urlopowe dla pracownika

4.  Skutki podatkowe używania samochodu służbowego przez pracownika

5.  Pokrycie kosztów szkoleń/studiów pracownika przez pracodawcę

6.  Nagroda dla pracownika za udział w konkursie organizowanym przez pracodawcę

7.  Mieszkanie dla pracownika

8.  Koszty utrzymania pracownika w zwi?zku z delegacj? służbow?

9.  Opieka medyczna dla pracownika

10.  Odzież z logo firmy (pracodawcy) i inne gadżety (reklamowe) a rozliczenie podatków dochodowych oraz podatku VAT

11.  Świadczenia po ustaniu stosunku pracy:

a)  odszkodowanie   z tytułu umowy o zakazie konkurencji
b)  ekwiwalent za niewykorzystany urlop
c)  „odszkodowanie” w ramach „dobrowolnych odejść pracowników”
d)  odprawa emerytalna
e)  odprawa rentowa
f)  odprawa pośmiertna

Salustro Reydel Polska
jest spółk? audytorsk?-doradcz?, obecn? w Polsce od 1992 roku. To filia francuskiej firmy audytorskiej Salustro Reydel, drugiej co do wielkości niezależnej spółki audytorskiej we Francji.
Salustro Reydel Polska zatrudnia obecnie ponad sześćdziesięciu polskich i francuskich ekspertów:
• biegłych rewidentów
• audytorów
• doradców podatkowych
• głównych księgowych i księgowych
• konsultantów z zakresu prawa pracy.


Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu:

1.
  Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności:
- gotówka lub karta bankowa w dniu spotkania,
- przelew bankowy.

KONTO: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa nr: 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003

Zgłoszenie uczestniczenie w seminarium następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie informuj?cej o wydarzeniu („Zapisz się na wydarzenie”).
Przesłanie  formularza traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.

2.  Skuteczne odwołanie uczestniczenia w spotkaniu może nast?pić najpóźniej w ostatni pi?tek poprzedzaj?cy termin odbycia się seminarium. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym jak również niedowołanie uczestniczenia  lub niewzięci udziału w spotkaniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
Informację o odwołaniu uczestniczenia w seminarium prosimy przekazać telefonicznie: (22) 696 75 80, drog? mailow?: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl lub faksem: (22) 696 75 90.

3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania seminarium zwracamy uczestnikom wniesione opłaty. Potwierdzenie odbycia się seminarium b?dź informacja o jego odwołaniu jest przekazywana uczestnikom drog? milow? na dzień przed planowanym terminem spotkania. Potwierdzenie lub wiadomość o odwołaniu spotkania przekazywana przez Francuska Izbę Przemysłowo – Handlow? w Polsce nie ma wpływu na terminy określone w pkt.2.

Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl uczestnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami płatności i uczestnictwa w seminarium.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!