Sukcesja - konieczność czy szansa


CCIFP, 8, rue Widok, Varsovie

Język : francuski

Cena :
gratuit

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Klub dyskusyjny : Polski kapitał – pokolenie 2.0, czyli zarządzanie ryzykiem braku sukcesji

 

>

Tematy do dyskusji :

Ćwierć wieku wzrostu

 • Niepozorne pocz?tki w latach 90
 • Cechy liderów determinuj?ce wzrost w tamtych czasach
 • Pierwsze porażki i wyci?gane z nich lekcje

Czas wzrostu i kumulacji

 • Popyt większy niż dotychczasowy potencjał
 • Kamienie milowe wzrostu (pierwsze wejścia na rynki zagraniczne, pierwsze zewnętrzne finansowania, pierwsze optymalizacje podatkowe, pierwsze zakupy całych przedsiębiorstw)

Bariery decyzyjne

 • Uświadomienie ograniczeń podejmowania decyzji w w?skim kręgu osób zaufanych (rodzina i znajomi będ?cy z firm? od pocz?tku)
 • Potrzeba wprowadzenia bardziej zaawansowanych procesów w zwi?zku ze wzrostem skali działalności

Częściowa instytucjonalizacja

 • Stopniowe dopuszczanie do zarz?dzania osób spoza kręgu zaufanych
 • Pierwsze rozczarowania nowymi menedżerami
 • Różnice kulturowe w podejściu do biznesu osób zatrudnionych z zewn?trz

Zagrożenia

 • Stały rozwój rynku i zmiany oczekiwań dotychczasowych klientów
 • Silna konkurencja pojawiaj?ca się nagle "znik?d" i nios?ca zagrożenie
 • Zagrożenia wewnętrzne – jawny opór przed dalszymi zmianami

Sprzedać czy przekazać?

 • Faza zniechęcenia
 • Poczucie osamotnienia właściciela
 • Brak gotowości drugiego pokolenia właścicieli (etap „młodzieńczych poszukiwań”)
 • Pierwsze oferty inwestorskie (giełda, inwestor branżowy)

Sukcesja przygotowana – sposób na zagrożenia

 • Zmiana optyki: nie tyle zysk, co akumulacja kapitału
 • Powrót "synów marnotrawnych" (świetnie przygotowanych, po dobrych uczelniach i praktykach w korporacjach)
 • Stopniowe wprowadzanie w role zarz?dcze
 • Przejście właścicieli na pozycje nadzorcze

Doświadczenia francuskie z sukcesj? międzypokoleniow?  

 • Jak współpracować?  
 • Jakie możliwości dla firm francuskich w zwi?zku z tym procesem?

Osoba prowadz?ca :

Tomasz Braun - Partner w Kancelarii Dentons. Tomasz Braun odpowiedzialny jest za rozwój oferty Zespołu Bankowości i Finansów w zakresie doradztwa regulacyjnego i compliance.

Tomasz Braun dotychczas zwi?zany był z londyńskim HSBC Holdings, gdzie jako Associate General Counsel Legal Risk Management and Assurance stworzył globalny system zarz?dzania ryzykiem prawnym, kierował międzynarodowym zespołem odpowiedzialnym za zarz?dzanie ryzykiem oraz koordynował wdrożenie programów compliance w wielu jurysdykcjach. Przed rozpoczęciem pracy w HSBC Holdings w Londynie, Tomasz pełnił funkcję General Counsel i Członka Zarz?du w polskiej filii HSBC, a także w spółkach z grupy GE Capital, w tym GE Money Bank. Wcześniej prowadził własn? kancelarię, pracował także na rzecz Komisji Europejskiej. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w transakcjach fuzji i przejęć, projektach integracyjnych i restrukturyzacyjnych oraz sporach s?dowych.

Tomasz Braun jest Przewodnicz?cym Rady Ekspertów oraz Członkiem Rady Powierniczej Uczelni Łazarskiego w Warszawie, a także autorem lub współautorem licznych publikacji z zakresu bankowości i zarz?dzania.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!