Staż językowy - Korespondencja firmy w języku francuskim


Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
550 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 750 PLN (firmy nie-stowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Cel:
-  przyswojenie wymagań dotycz?cych wygl?du korespondencji firmy
-  znajomość cech wyróżniaj?cych styl służbowy
-  zapoznanie się z różnymi rodzajami listów I ich specyfik?

Zawartość:
-  wymagania teoretyczne I praktyczne w komunikacji pisemnej
-  charakterystyka formuł służbowych
-  przedstawienie listu handlowego I jego głównych założeń
•  główny obieg listów w firmie
•  cel listu służbowego
•  etapy pisania tekstu
•  formuły rozpoczynaj?ce i kończ?ce
•  argumentacja, wymowa logiczna

Uczestnicy: Pracownicy i kadra firm, których zakres stanowiska obejmuje korespondencje przedsiębiorstwa
Cena stażu: 550 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 750 PLN (firmy nie-stowarzyszone)
Czas trwania: w ci?gu jednego dnia 8 x 45 minut
Sposób nauczania:
- Kurs autorski
- Praktyka

Prowadz?ca: Dorota Bruś

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności semianrium.

1. Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłata na poczet uczestnictwa niepodlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: joanna.jaroch(@)ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

Kontakt : Joanna Jaroch, tel. (22) 696 75 83, joanna.jaroch(@)ccifp.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!