Senior - konsument przyszłości


CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zapraszamy Państwa do dzielenia się wiedz? i doświadczeniami oraz do wspólnego wypracowywania strategii biznesowych w obliczu zasadniczych zmian profilu Państwa klientów.

W ramach programu „Senior – konsument przyszłości” odbędzie się z kilka spotkań dyskusyjnych i warsztatowych, podczas których zdefiniujemy najważniejsze obszary rozwoju działalności firm w perspektywie dopasowania do potrzeb i oczekiwań Seniorów.

Zbierzemy nasze dobre praktyki, ciekawe rozwi?zania oraz wypracujemy wspólne tematy, które wymagaj? dodatkowej pogłębionej analizy (Wspólny raport: „Senior – konsument przyszłości”).

Cykl skierowany do firm, które zdaj? sobie sprawę ze skali zmian demograficznych i chc? dobrze przygotować się do obsługi tego rosn?cego segmentu konsumentów.

Chcemy, aby nasza wspólna debata, wymiana doświadczeń oraz prowadzenie dodatkowych badań tego zagadnienia pozwoliły na faktyczne wdrożenie wypracowanych wspólnie wniosków i rozwi?zań.

Równolegle w ramach programu będziemy komunikować na rynku, że firmy francuskie w Polsce s? wyczulone na potrzeby Seniorów oraz że s? gotowe, by dopasować się do dynamiki zmieniaj?cego się społeczeństwa.

Korzyści dla firm zaangażowanych:

  • wsparcie merytoryczne przy wypracowywaniu wewnętrznych strategii biznesowych,
  • inspiracja i kooperacja przy adaptacji produktów i usług do potrzeb Seniorów przyszłości,
  • promocja wizerunkowa w środowisku biznesowym (na LinkedIn, Spotkania Warszawskie na Zamku Królewskim, Raport „Senior – konsument przyszłości” oraz inne działania publiczne Izby),
  • promocja w środowisku konsumenckim - wsparcie w dotarciu do Klientów końcowych (kampania społeczna, Targi dla Seniorów),

Na pierwsze spotkanie zapraszamy Państwa serdecznie już 7 czerwca. Będzie ono poświęcone zrozumieniu segmentu konsumenta-seniora w dzisiejszym biznesie. Zostan? zaprezentowane trendy demograficzne oraz główne kierunki myślenia o Seniorach, jako istotnej grupie konsumentów.

Spotkanie 1. Konsument-Senior – kim jest dziś, a kim będzie jutro ?

Program :

1. Skala i konsekwencje zjawiska? - Dzisiejszy kontekst demograficzny i główne wyzwania dla gospodarki – Renata Onisk – Partner, Deloitte
2. Kim jest klient-senior? - Wstępne nakreślenie profilu konsumenta Seniora - Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia Się
3. Sesja dialogowa: „Senior – klient przyszłości”

  • Kim jest dla mojej firmy klient-senior i jakie mamy do niego podejście?
  • Jakie działania podejmujemy obecnie?
  • Nasza strategia długoterminowa w zakresie usług i produktów dla seniorów.

Moderatorzy spotkania :

Renata Onisk - Partner, Deloitte

Renata Onisk jest partnerem w dziale usług aktuarialnych i ubezpieczeniowych Deloitte. Renata posiada Licencję Aktuarialn? numer 0005. Uczestniczyła w projekcie budowy dynamicznego mikrosymulacyjnego polskiego systemu ubezpieczeń społecznych dla ZUS. Wcześniej tworzyła modele prognostyczne systemu ubezpieczeń społecznych dla Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministerstwa Finansów w ramach prac przygotowawczych do reformy systemu ubezpieczeń społecznych. Brała udział w wielu projektach zwi?zanych z zagadnieniami funkcjonowania funduszy emerytalnych w Polsce, m.in. przygotowaniem opinii do długoterminowych prognoz rezerw demograficznych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przedstawieniem opinii dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do planu rocznego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także analiz dotycz?cych reformy systemów emerytalnych. Kierowała projektami zwi?zanymi z wycen? funduszy emerytalnych w Polsce dla celów transakcji kupna i sprzedaży. Renata uczestniczyła w projektach dla klientów ubezpieczeniowych w Wielkiej Brytanii oraz we Francji. Renata Onisk uczestniczyła w projektach dotycz?cych tworzenia firm ubezpieczeniowych na polskim rynku, przygotowywaniu planów działalności i modeli prognostycznych. Brała udział w wycenie dwóch dużych słoweńskich zakładów ubezpieczeń świadcz?cych usługi w zakresie ubezpieczeń maj?tkowych, na życie oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Renata posiada tytuł doktora ekonomii uzyskany w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości z  wyceny zakładów ubezpieczeń na życie.

Andrzej Gulczyński, socjolog, specjalista NGO, koordynator projektów w Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się. Pracował między innymi dla Instytutu Lecha Wałęsy oraz Fundacji im. Ronalda Reagana w Polsce. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu ogólnokrajowych oraz międzynarodowych projektów ł?cz?cych środowisko biznesowe, organizacje pozarz?dowe i środowiska akademickie. Autor kampanii CSR, konkursów i projektów społecznych. Obecnie specjalizuje się w aktywizacji osób w wieku senioralnych oraz tematyk? „Silver Economy”.

Partnerzy merytoryczni :

  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!