Sąd czy arbitraż? Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego

Cena :
150 PLN netto - firmy stowarzyszone
400 PLN netto - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent : Michał Kocur z kancelrii Gide Loyrette Nouel

Program spotkania:

a). Dlaczego wybiera się s?dy polubowne?
b). Zakes spraw, które można poddać pod arbitraż
c). Zapis na s?d polubowny znajduj?cy się poza terytorium RP
d). Treści zapisu na s?d polubowny
e). Forma zapisu na s?d polubowny
f). Zasada równości stron
g). Pełnomocnictwo   do sporz?dzenia zapisu na s?d polubowny
h). Poępowanie przed s?dem arbitrażowym i powoływanie arbitrów
i). Włciwość s?du
j). Zabezpieczenie roszczeń
k). Wyrok s?du polubownego
l). Możliwości „wzruszenia” wyroku s?du polubownego
ł). Przesłanki skargi o uchylenie wyroku s?du polubownego
m). Tryb postępowania w sprawie ze skargi o uchylenie wyroku  
s?du polubownego
n). Skutki wniesienia skargi
o). Rozstrzygnięcie s?du powszechnego na skutek rozpoznania skargi  
o uchylenie wyroku s?du polubownego
p). Uznanie   i stwierdzenie wykonalności wyroku s?du polubownego lub ugody         przed nim zawartej
r). Odmowa nadania uznania/stwierdzenia wykonalności wyroku s?du polubownego - przesłanki
s). Tryb stwierdzenia wykonalności/uznania wyroku s?du polubownego  
t). Praktyczne uwagi dotycz?ce   zapisu na s?d polubownyGide Loyrette Nouel, przoduj?ca we Francji międzynarodowa kancelaria adwokacka, liczy 481 adwokatów (w tym   88   partnerów) w 15   krajach. Warszawskie Biuro GLN zostało otwarte w 1991 r. GLN jest jedn? z nielicznych kancelarii w Polsce oferuj?c? doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach prawa obrotu gospodarczego a   w szczególnosci w dziedzinach: fuzje i przejecia, infrastruktura, prawo publiczne, nieruchomosci, podatki, rynki kapitalowe, bankowość, prawo konkurencji, wlasność intelektualna, spory sadowe i arbitraż.
Biuro posiada duż? znajomość pojęć prawa anglosaskiego stosowanych w niektórych dziedzinach prawa gospodarczego (szczególnie finansowanie projektów, rynki kapitałowe), a także prawa cywilnego polskiego i francuskiego.

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności semianrium.

1. Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400 PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem seminarium wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: marta.oswiecinska@ccifp.pl W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!