RODO w aspektach polityki personalnej


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Rok 2018 jest przełomowy dla prawa ochrony danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. w państwach członkowskich UE, w tym również w Polsce rozpocznie się bezpośrednie stosowanie przepisów RODO – Ogólnego Rozporz?dzenia o Ochronie Danych Osobowych. Zarówno RODO jak i krajowe regulacje prawne zwi?zane z rozpoczęciem jego stosowania (nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych oraz projektowana ustawa o zmianie niektórych ustaw w zwi?zku z zapewnieniem stosowania rozporz?dzenia 2016/679) zawieraj? zmiany do kodeksu pracy, które dotycz? przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy. Zmiany s? duże i kluczowe z punktu widzenia pracodawców. W jaki sposób należy zatem postępować z danymi osobowymi pracowników i kandydatów do pracy przetwarzanymi w procesach rekrutacyjnych czy w zwi?zku z zatrudnieniem i w jaki sposób wprowadzić monitoring w zakładzie pracy tak, by był on zgodny z prawem po 25 maja 2018r.?

Na spotkaniu omówione zostan? w szczególności:

  1. Zasady przetwarzania przez pracodawców danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy;
  2. Zakres danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy, które pracodawca może przetwarzać – RODO, a projektowane zmiany;
  3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy;
  4. Monitorowanie pracowników – nowe regulacje;
  5. Udostępnianie danych pracowników a powierzenie przetwarzania podmiotom trzecim;
  6. Obowi?zki pracodawcy jako administratora danych osobowych.

Spotkanie dedykowane jest osobom, które na co dzień zajmuj? się danymi osobowymi kandydatów do pracy i pracowników, w szczególności pracownikom działów kadr i HR.

Osoby prowadz?ce :

Paulina Szymczak-Kamińska - Prawnik w Kancelarii Raczkowski Paruch

Prawnik w Kancelarii Raczkowski Paruch. Studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła z wynikiem celuj?cym. Absolwentka Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowanie prawem pracy rozwijała już w trakcie studiów, m.in. poprzez udział w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Sekcji Prawa Pracy oraz praktyki w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zajmuje się bież?c? obsług? Klientów w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w szczególności w sprawach zwi?zanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników oraz tworzeniem wewn?trzzakładowych źródeł prawa pracy. Obszar jej specjalizacji i zainteresowań obejmuje przede wszystkim ochronę danych osobowych pracowników. Współautorka publikacji „Ochrona danych osobowych pracowników – praktyczny poradnik dla pracodawców”. Prowadzi szkolenia z tematyki ochrony danych osobowych pracowników.

Adrian Szutkiewicz - Prawnik w Kancelarii Raczkowski Paruch

Prawnik w Kancelarii Raczkowski Paruch. Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowan? przez The Catholic University of America i Uniwersytet Jagielloński, Szkołę Prawa Ukraińskiego organizowan? przez Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Akademię Kijowsko- Mohylańsk? i Uniwersytet Jagielloński oraz International Business and Trade Summer Law Program organizowany przez the Catholic University of America Columbus School of Law. Współautor publikacji pt. Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 pod redakcj? Dr Dominiki Dörre- Kolasy. Doświadczenie zdobywał pracuj?c w renomowanej w Polsce Kancelarii zajmuj?cej się prawem pracy.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!