Raportowanie niefinansowe kluczowym czynnikiem budowania wartości przedsiębiorstwa

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Zarówno globalny jak i polski system regulacyjny przechodzi obecnie prawdziw? transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dominuj?ca do tej pory forma komunikacji korporacyjnej z rynkiem, inwestorami, analitykami, jak? było coroczne raportowanie danych finansowych przeszła do historii. Znowelizowana ustawa o rachunkowości w zakresie ujawniania informacji niefinansowych, zaktualizowane zasady raportowania na temat ładu korporacyjnego oraz planowana ustawa dotycz?ca jawności życia publicznego jasno pokazuj?, że skuteczne zarz?dzanie zrównoważonym rozwojem firmy nie jest już wyborem, a obowi?zkiem. 80% spośród 300 firm objętych obowi?zkiem ujawniania danych niefinansowych w Polsce po raz pierwszy zmierzyło się z ocen? swoich działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Dodatkowo Komisja Europejska opublikowała w bież?cym roku strategię dla tworzyw sztucznych, d?ż?c? do recyclingu wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych do 2030 roku. Rada Europy przyjęła pakiet aktów prawnych dotycz?cych gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy Package). Pierwszy raz na forum ONZ zostaje przedstawiony postęp rynku polskiego we wdrażaniu globalnych celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals, SDG). Jak odnaleźć swoje miejsce w tej transformacji?

Główne zagadnienia :

Celem spotkania jest przygotowanie uczestników do realizacji lub udoskonalenia procesu raportowania niefinansowego i zintegrowanego. W ramach spotkania przedstawione zostan? najnowsze trendy i dobre praktyki raportowania z rynku polskiego i międzynarodowego. Uczestnicy zostan? zapoznani z założeniami najbardziej uznanych metodyk raportowania (GRI, IIRC), jak również praktycznymi podpowiedziami jak efektywnie zaplanować i przeprowadzić proces. Uczestnicy zostan? zaproszeni również do dyskusji wokół business case raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w mojej organizacji - szanse, wyzwania i korzyści.

Grupy, które szczególnie zapraszamy na to seminarium :

Dyrektorzy, managerowie lub specjaliści odpowiedzialni za: tematykę zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, sprawozdawczość finansow?, relacje inwestorskie, komunikację, marketing.

Spotkanie zamknięte jest dla przedstawicieli firm konkurencyjnych w stosunku do partnera merytorycznego spotkania. Z   góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Osoba prowadz?ca :

Maria Ibisz - Manager w Zespole Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte

Maria posiada ponad 8 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania aspektów zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) do działalności i strategi i biznesowych przedsiębiorstw. W zespole prowadzi Center of Excellence raportowania niefinansowego i zintegrowanego odpowiedzialne za wsparcie procesów doradczych w tym zakresie w Polsce i 17 rynkach Europy Środkowej. Jest ekspertem w zakresie wdrażania uznanych standardów i metodyk, w tym m.in. wytycznych UE, regulacji ustawy o rachunkowości, standardów GRI oraz międzynarodowych wytycznych raportowania zintegrowanego IIRC. W trakcie ostatnich 3 lat Maria nadzorowała blisko 40 procesów raportowania dla 15 branż, m.in. finansowej, handlu detalicznego, telekomunikacji i mediów, transportu i logistyki, energetycznego, paliwowego, chemicznego, materiałów budowlanych, farmaceutycznego, FMCG, wydobywczego, etc. Koordynator konkursu Raporty Społeczne (PL) oraz konkursu Deloitte na najlepsze raporty zintegrowane i niefinansowe w Europie Środkowej – Green Frog Awards. Uczestnik Grupy Roboczej ds. monitorowania trendów CSR przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (organu pomocniczego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju) oraz sesji dialogowych przy MF w zakresie adaptacji wymogów UE w zakresie ujawniania danych niefinansowych.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!