Przewodnik o kształceniu ustawicznym:

Cena : Merytoryczny wpis do przewodniku jest bezpłatny dla firm stowarzyszonych CCIFP.

Passé

L'événement est terminé.

>

  ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH – WARTOŚCIĄ FIRMY W JEJ ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

Szkolnictwo ustawiczne  
Inwestycje firm stowarzyszonych w swoich pracowników
Francuskie doświadczenia: promowanie dobrych praktyk

Skuteczne rozwi?zania

 

Firmy stowarzyszone w CCIFP s? doskonałym przykładem przedsiębiorstw inwestuj?cych w rozwój zasobów ludzkich, pokazuj?c tym samym, że pracownicy stanowi? realn? wartość firm d?żeniu do jej zrównoważonego rozwoju. Poprzez zaprezentowanie poniższych narzędzi pragniemy wyeksponować Państwa działania w kierunku ustawicznego rozwoju pracowników oraz zbudować przewagę konkurencyjn? poprzez promowanie najlepszych praktyk firm stowarzyszonych w CCIFP.

 

Maj?c na uwadze przyświecaj?cy nam cel, przygotowujemy również informator o programach szkoleniowych firm stowarzyszonych w CCIFP. Publikacja ta będzie dla nas wyj?tkowym, merytorycznym narzędziem, aby przedstawiać Państwa programy oraz wieloletnie zaangażowanie w rozwój zasobów ludzkich. Ten informator towarzyszy Targom Pracy oraz z konferencj? o kształceniu ustawicznym, które odbęd? się 13 października 2010r. w PKIN w Warszawie.

 

CHCIELIBYŚMY ZACHĘCIĆ PAŃSTWA DO:

  • KSZTAŁTOWANIA WIZERUNKU PRACODAWCÓW INWESTUJĄCYCH W ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
  • PROMOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
  • WYPRACOWANIA STANOWISK I KONKRETNYCH PROPOZYCJI ZMIAN USTAWODAWSTWA NA TEMAT KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W POLSCE

PRZEWODNIK O KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM I PROGRAMACH PROPONOWANYCH PRZEZ FIRMY STOWARZYSZONE W CCIFP

Celem publikacji jest promocja kształcenia zawodowego i programów szkoleniowych firm stowarzyszonych w CCIFP w oparciu o istniej?ce przykłady. W informatorze zostan? umieszczone informacje o WSZYSTKICH przesłanych nam programach. Dla każdej firmy będzie przeznaczona jedna strona.

Ø             Nakład:  5 000 egzemplarzy

Ø             Dystrybucja papierowa:

1.                       wysyłka do prezydentów miast i odpowiednich  ministerstw i instytucji

2.                       podczas Forum w Krynicy w ramach „Pavillon France”

3.                       podczas Targów Pracy w PKIN

Ø             Dystrybucja mailowa do:

1.                       Jednostek Samorz?du Terytorialnego - 1 500 kontaktów

2.                       Biur karier uczelni wyższych w całej Polsce – 700 kontaktów  

3.                       Instytucji: izby regionalne, agencje rozwoju regionalnego
  

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY W RAMACH PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

PARTNER GŁÓWNY

                       - Prelekcja podczas konferencji (Case study)

                       - Reklama na ostatniej stronie informatora o programach szkoleniowych

                       - 3 strony przeznaczone na opis działań firmy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich

                       - WARTOŚĆ: 20  000 PLN

PARTNER

                       - Prelekcja podczas konferencji (case study)

                       - Reklama na wybranej stronie informatora o programach szkoleniowych

- 2 strony przeznaczone na opis działań firmy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich

- WARTOŚĆ: 15  000 PLN

PARTNEROM PROPONUJEMY RÓWNIEŻ:

                       - Zamieszczenie logo Partnera na wszystkich materiałach promuj?cych wydarzenie

- Zamieszczenie logo Partnera wraz z linkiem na stronach informuj?cych o konferencji                                 www.ccifp.pl

- Umieszczenie informacji o Partnerze w komunikatach prasowych

- Obecność w materiałach konferencyjnych

- Możliwości zaproszenia do udziału w konferencji parterów publicznych i prywatnych

- Zamieszczenie podziękowań Partnerowi na łamach Biuletynu Francuskiej Izby oraz w reportażu  umieszczonym na stronie www.ccifp.pl

REKLAMA W INFORMATORZE O PROGRAMACH SZKOLENIOWYCH

                       - 1 strona reklamowa w informatorze

- 1 strona przeznaczone na opis działań firmy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich

- WARTOŚĆ: 5  000 PLN

POLECAMY RÓWNIEŻ…

Targi Pracy 2010                          

W roku 2010 staliśmy się oficjalnym partnerem Targów Pracy, które rokrocznie organizowane s? przez Urz?d Pracy m. st. Warszawa. Targi odbęd? się 13 października w Pałacu Kultury i Nauki. W ramach alejki francuskiej zarezerwowaliśmy 20 bezpłatnych standów, już dzisiaj zapraszamy do ich rezerwacji.
Więcej informacji >>>

Konferencja na temat kształcenia ustawicznego  

Organizacji targów towarzyszyć będzie konferencja poświęcona szkolnictwu ustawicznemu. Jest to wyj?tkowa okazja aby przedstawić przedstawicielom władz lokalnych, ministerstw, instytucji oraz dyrektorom szkół i uczelni wyższych doświadczenie Państwa firmy w tym zakresie.
Więcej informacji >>>

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!