Praktyczne porady przy zatrudnianiu pracowników we Francji


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych e CCIFP, 340 zł pracownicy firm zrzeszonych w innych izbach oraz organizacjach branżowych i regionalnych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Seminarium ma na celu uświadomienie polskim firmom specyfiki prawa pracy we Francji w świetle ostatnich reform przeprowadzonych przez rz?d Prezydenta Macrona.

Podczas seminarium będ? poruszane tematy w sposób praktyczny, dotycz?ce m.in. zasad zatrudnienia, nowych obowi?zków pracodawcy oraz pułapek do uniknięcia przy zwolnieniach.

Z doświadczenia wiemy, że s? to zagadnienia, które najczęściej budz? w?tpliwości i wynikaj? w sporach.

Doświadczenia pokazuj?, że polskie firmy zbyt często kieruj? się zasadami prawa polskiego, które w wielu przypadkach nie mog? mieć zastosowania we Francji.

Kancelaria z 30-letnim doświadczeniem w obsłudze firm polskich i francuskich (w Polsce i we Francji) odpowie podczas tego seminarium również na wszelkie inne pytania praktyczne zwi?zane z prawem pracy we Francji.

Program :

-     Zasady zatrudniania pracowników na terenie Francji

-     Nowe obowi?zki pracodawcy

-     Prawa i roszczenia pracowników

-     Kwestie zwi?zane z nadzorowaniem pracowników

-     Pułapki zwi?zane ze zwalnianiem pracowników

-     Kultura stosunku pracy we Francji

-     Dodatkowe pytania i odpowiedzi zwi?zane z różnicami założeń i zapisów prawa pracy we Francji i w Polsce

Do kogo skierowane jest spotkanie :

Do udziału   w seminarium zapraszamy szczególnie przedstawicieli firm polskich, które działaj? już na rynku francuskim lub planuj? rozpocz?ć tam swoj? działalność w różnej formie (założenie firmy, otwarcie oddziału, delegowanie pracowników, itp.). Zapraszamy zwłaszcza osoby zarz?dzaj?ce firm?, przedstawicieli działów HR oraz prawników wewnętrznych.

Spotkanie jest zamknięte dla pracowników innych kancelarii prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Osoby prowadz?ce :

Hanna Stypulkowska-Goutierre – adwokat, partner zarz?dzaj?cy kancelari? HSG Avocats w   Paryżu. Pani Mecenas Hanna Stypulkowska Goutierre jest adwokatem z 30 letnim doświadczeniem na rynku francuskim. Prowadzi własn? kancelarie HSG Avocats w Paryżu. Od lat obsługuje polskie firmy we Francji. Ma duże doświadczenie w prawie pracy oraz w świadczeniu usług transgranicznych. Pani Mecenas Stypulkowska-Goutierre była również przewodnicz?c? Polskiej Izby Przemysłowo Handlowej we Francji a obecnie jest Prezesem Polchambers, światowego zrzeszenia polskich izb za granic?.

Kinga Fil - Kinga Fil posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa transportu.   Otrzymała tytuł magistra za pracę „Prawo Handlowe Międzynarodowe”   na Uniwersytecie Paris V Descartes w 2009.r. Wpisana jest na listę adwokack? w Paryżu od 2012 r, Specjalizuje się w doradztwie oraz prowadzeniu sporów s?dowych na rzecz podmiotów z branży TSL (transport-spedycja-logistyka). W tym zakresie, obejmuje bież?ce doradztwo, opracowywanie umów zwi?zanych z przewozem towarów, optymalizacje ogólnych warunków umów oraz prowadzenie sporów s?dowych. Interweniuje również w zakresie prawa handlowego, prawa umów oraz prawa pracy. Włada biegle językiem francuskim i polskim.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!