Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki przedsiębiorców.


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W najbliższym czasie można spodziewać się zakończenia prac legislacyjnych nad projektem ustawy o  Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) jako nowej formy uzupełniaj?cego systemu oszczędzania na emeryturę, zwi?zanej z zakładem pracy. W dniu 4 września 2018 roku projekt ustawy o PPK został skierowany do Sejmu.

Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 roku, a największe firmy będ? objęte obowi?zkiem utworzenia PPK już 1 lipca 2019 roku. Sankcje przewidziane w projekcie ustawy o PPK zmuszaj? do jak najszybszego rozpoczęcia przygotowań do tego ogromnego wyzwania, jakim będzie dla przedsiębiorców założenie i prowadzenie PPK.

Najnowszy projekt ustawy o PPK z dnia 28 sierpnia 2018 roku zawiera szereg zmian w stosunku do poprzedniego brzmienia projektu. Zmiany dotycz? w szczególności:

 • zasad zwolnienia podmiotów zatrudniaj?cych z obowi?zku prowadzenia PPK
 • obowi?zków informacyjnych ci?ż?cych na podmiocie zatrudniaj?cym względem uczestnika PPK
 • doprecyzowania zasad i terminów dokonywania wpłat do PPK oraz rezygnacji z oszczędzania w PPK.

Dostrzegaj?c potrzebę omówienia zagadnień zwi?zanych z wprowadzeniem PPK organizujemy warsztatowe spotkanie, na którym przedstawimy podstawowe założenia systemu PPK, a także całkowicie nowe obowi?zki przedsiębiorców. Spotkanie odbędzie się 25 września 2018 roku w godz. 9:00-13:00 w siedzibie CCIFP w Warszawie, ul. Widok 8, a  poprowadzi je r. pr. Łukasz Kuczkowski – Partner w kancelarii Raczkowski Paruch.

Program seminarium :

1. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – ogólne założenia

 • obligatoryjność utworzenia PPK;
 • struktura składek w PPK, zachęty fiskalne;
 • nadzór nad PPK.

2. PPK – perspektywa pracodawcy

 • procedura tworzenia PPK;
 • nowe obowi?zki nakładane na pracodawców;
 • konsekwencje naruszeń.

3. PPK – perspektywa pracownika

 • zasady inwestowania w PPK;
 • rezygnacja z oszczędzania w PPK;
 • zasady wykorzystania środków zgromadzonych w PPK.

  4. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Jeśli nasuwaj? się Państwu zagadnienia zwi?zane z PPK, które chcieliby Państwo, aby zostały w sposób szczególny podkreślone w trakcie warsztatów, prosimy o wcześniejszy kontakt meilowy pod adresem : joanna.jaroch@ccifp.pl

Osoba prowadz?ca :

Łukasz Kuczkowski - Radca prawny, Master of Executive MBA, Partner. Kieruje biurem kancelarii w Poznaniu. Od ponad 12 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwi?zywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stron? zwi?zkow?, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze zwi?zkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmuj?cych zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed s?dami pracy. Ma duż? znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Pracował w renomowanych polskich kancelariach.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!