Podatki 2010


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
200 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zmiany, orzecznictwo, interpretacje

Koniec roku oznacza dla przedsiębiorców konieczność zapoznania się z planowanymi zmianami przepisów podatkowych, maj?cych bezpośredni wpływ na działalność gospodarcz? firm.

W trakcie seminarium, zaproszeni przez nas eksperci, oprócz nowości legislacyjnych przedstawi? również orzecznictwo, jak i interpretacje przepisów podatkowych.

Uczestnictwo w spotkaniu będzie okazj? do zapoznanie się z rozwi?zaniami, dzięki którym przedsiębiorstwa będ? mogły zgodnie z prawem optymalizować swoje obci?żenia podatkowe. Indywidualne konsultacje posłuż? wyjaśnieniu w?tpliwości uczestników.

Grupa docelowa:

• Dyrektorzy finansowi
• Pracownicy działów finansowych
• Główni księgowi
• Specjaliści ds. rozliczeń podatkowych
• Prawnicy w firmach
• Kadra zarz?dzaj?ca firm, niezależnie od branży


W programie:

I. Ordynacja podatkowa
• Umożliwienie odzyskiwania nadpłaconego podatku przez wspólników rozwi?zanych spółek cywilnych
• E-Deklaracje – ułatwienia dla podatników
• Zwiększenie stawki odsetek od zaległości podatkowych
• Przedawnienie zobowi?zania podatkowego – zmiany przy obliczaniu biegu terminu przedawnienia
• Odpowiedzialność członków zarz?du za długo podatkowe spółki – przełomowe orzecznictwo
• Zbycie akcji w celu umorzenia przez nierezydenta – opodatkowanie przy zastosowaniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
• Milcz?ce interpretacje – przełomowe orzecznictwo

II. Podatek od towarów i usług
• Nieodpłatne wydanie towarów – dostosowanie przepisów krajowych do wspólnotowych
• Miejsce świadczenia usług – zmiany w przepisach wspólnotowych oraz krajowych
• Usługi ci?głe – zmiana momentu powstania obowi?zku podatkowego
• Odliczenie podatku VAT przy zakupie samochodów oraz od paliwa – zmiany ograniczaj?ce prawa do odliczenia
• Obowi?zek podatkowy – zmiany dotycz?ce wybranych rodzajów dostaw
• Zwolnienia od podatku VAT – istotne zmiany w konstrukcji przepisów
• Nowe PKWiU – praktyczne konsekwencje
• Podniesienie limitu obrotów uprawniaj?cych do zwolnienia z VAT
• Proporcja – zmiany przy obliczaniu
• Dokumentowanie wydatków na usługi gastronomiczne, taksówkarskie i podobne – istotne uproszczenia
• Zwrot VAT zapłaconego za granic? - istotne uproszczenie procedury
• Zwrot VAT za materiały budowlane – istotne uproszczenie procedury
• Informacje podsumowuj?ce – zmiany terminu składania
• Opodatkowanie aportu – praktyczne aspekty stosowania przepisów obowi?zuj?cych od 1.01.2009 r.
• Odsetki należne przy nieterminowym zwrocie podatku VAT nierezydentom
• Termin zwrot naliczonego podatku VAT – problemy przy stosowaniu przepisów obowi?zuj?cych od 1.01.2009 r.
• Sprzedaż nieruchomości z maj?tku prywatnego

III. Podatek dochodowy od osób prawnych
• Dokumentowanie wydatków na usługi gastronomiczne, taksówkarskie i podobne – uproszczenia
• Opodatkowanie zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych – istotne zmiany
• Kredyt zaci?gnięty na wypłatę dywidendy a koszty uzyskania przychodów
• Wierzytelności nieści?galne poręczone przed podmiot trzeci a koszty uzyskania przychodów
• Przedterminowe rozwi?zanie umowy najmu a koszty uzyskania przychodów
• Wydatki na niezrealizowany zamiar inwestycji a koszty uzyskania przychodów

IV. Podatek dochodowy od osób fizycznych
• Używanie przez pracownika samochodu służbowego dla celów prywatnych – istotne zmiany
• Zeznania roczne pracowników - nowe obowi?zki pracodawców i pracowników
• Podwyższenie kwoty wolnej od podatku przy świadczeniach promocyjnych lub reklamie
• Stawka zryczałtowanego podatku dochodowego przy najmie mieszkań – istotne zmiany
• Dokumentowanie wydatków na usługi gastronomiczne, taksówkarskie i podobne – uproszczenia
• Opodatkowanie abonamentów medycznych – sprzeczne orzecznictwo

V. Podatek od czynności cywilnoprawnych
• Zwolnienie z podatku przy sprzedaży instrumentów finansowych – doprecyzowanie przepisu
• Opodatkowanie aportów na gruncie prawa wspólnotowego – konsekwencje w Polsce


Partner merytoryczny:

http://www.lovells.com/Lovells/Worldwide/Poland/Poland.htm?lang=pl-PL

Prelegenci:

  

Andrzej Debiec, Partner
Radca Prawny, Doradca Podatkowy


Andrzej Dębiec od roku 2000 współpracuje z międzynarodow? kancelari? prawn? Lovells. Jest odpowiedzialny za działalność departamentu podatkowego i Grupy PPP, jak również za kontakty z klientami francuskimi. Andrzej Dębiec specjalizuje się w prawie podatkowym, dewizowym i celnym. Andrzej Dębiec doradza wielu międzynarodowym korporacjom w zakresie prawno-podatkowych aspektów ich działalności. Reprezentuje także klientów w sporach przed organami podatkowymi. W styczniu 2008 został ekspertem Okręgowej Izby Radców Prawnych. Jest również ekspertem Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo”.  

 

Zbigniew Marczyk, Senior Associate
Radca Prawny, Doradca Podatkowy

Zbigniew Marczyk posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie kompleksowego doradztwa podatkowego, jak również dewizowego oraz prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej zdobył również szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych z organami podatkowymi, świadcz?c pomoc klientom zarówno na etapie kontroli podatkowych i skarbowych, oraz w postępowaniu przed organami podatkowymi i s?dami. Zbigniew Marczyk, w ramach swoich obowi?zków zawodowych, wielokrotnie prowadził wykłady i warsztaty szkoleniowe dla klientów dotycz?ce, w szczególności, międzynarodowego opodatkowania tzw. dochodów biernych. Zbigniew Marczyk jest autorem licznych artykułów prasowych dotycz?cych tematyki podatkowej publikowanych w Gazecie Prawnej oraz Rzeczpospolitej.  
  

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!