Początek kursu rocznego dla tłumaczy języka francuskiego specjalistycznego


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
2500 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 2750 PLN pozostałe osoby.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Liczba godzin kursu : 60

 

>

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy tłumaczy oraz osoby, dla których język francuski specjalistyczny jest narzędziem w codziennej pracy.

Celem szkolenia jest :

-   nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przekładu prawniczego i s?dowego

-   poznanie pułapek oraz trudności właściwych dla tego rodzaju przekładu

-   rozwinięcie zdolności właściwego zastosowania   terminów prawniczych

- zapoznanie się z szerszym kontekstem polskiej i francuskiej rzeczywistości prawnej

W programie :

  • analiza szerokiego kontekstu polskiej i francuskiej rzeczywistości prawnej, biznesowej, finansowej, itp.
  • terminologia i jej właściwe stosowanie
  • najczęściej spotykane pułapki i trudności występuj?ce w przekładzie

Proponowane tematy :

  1. Akty urzędowe i ich specyfika.
  2. Umowy m.in. umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, umowa zastawu.
  3. Pełnomocnictwa
  4. Dokumenty s?dowe: pisma i orzeczenia s?dowe, pisma procesowe. Terminologia (z uwzględnieniem francuskiego i polskiego porz?dku prawnego), m.in. pisma procesowe: pozwy, wnioski, pełnomocnictwa procesowe, pisma w toku postępowania; orzeczenia s?dowe
  5. Dokumenty z zakresu prawa spółek ( z uwzględnieniem wiedzy na temat form prawnych przedsiębiorstw istniej?cych w Polsce i we Francji): m.in. umowa spółki, wyci?g z KRS, protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, umowa o zarz?dzanie i inne.

Przy zapisie wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie C1.  

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o skrypt zawieraj?cy materiały źródłowe, dokumenty maj?ce powszechne zastosowanie w biznesie, ćwiczenia oraz słowniki terminologii.

Program dostosowywany jest w dużym stopniu do potrzeb uczestników kursu.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin