Planowane zmiany rozliczeń w zakresie podatku VAT.


CCIFP: ul. Mokotowska 19

Cena :
150 PLN netto - firmy stowarzyszone (cana za jedną osobę)
400 PLN netto - firmy niestowarzyszone (cana za jedną osobę)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: mec. Magdalena Bednarek - Sieradzka z firmy "Magdalena Bednarek-Sieradzka. Kancelaria Doradcy Podatkowego

Program spotkania:

a.  Zmiana definicji ustawowych
b.  Zmiany w zakresie momentu powstania obowi?zku podatkowego
c.  Miejsce świadczenia dostawy towarów (składy konsygnacyjne)
d.  Zmiany w zakresie ustalania podstawy opodatkowania
e.  Rozliczanie importu w deklaracji
f.  0% VAT przy Wewn?trzwspólnotowej dostawie towarów
g.  Moment powstania prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony
h.  Zmiany w zakresie dokonywania zwrotu podatku
i.  Ewidencje i deklaracje podatku VAT (deklaracja składana w formie elektronicznej)
j.  Likwidacja „dodatkowego” zobowi?zania podatkowego.
k.  Rozliczania podatku VAT w formie ryczałtu

Magdalena Bednarek - Sieradzka

Od dziesięciu lat zajmuje się doradzaniem podmiotom zagranicznym, jak również polskim spółkom utworzonym z kapitałem zagranicznym, w zakresie rozliczeń podatkowych, optymalizacji podatkowych planowanych przedsięwzięć gospodarczych.   Do dnia 30 czerwca 2006 roku jako Menedżer Salustro Reydel Polska Sp. z o.o.   W zwi?zku jednak z reorganizacj? Salustro Reydel Polska, polegaj?c?   między innymi na przejęciu działalności w zakresie prowadzenia ksi?g rachunkowych, płac i kadr przez specjalnie do tego powołan? now? spółkę SR POLSKA Sp. z o.o., działalność z zakresu doradztwa podatkowego została przejęta przez Magdalenę Bednarek-Sieradzk?   w ramach prowadzonej od dnia 1 lipca 2006 roku indywidualnej Kancelarii Doradztwa Podatkowego, stowarzyszonej z nowo powstał? spółk?.  

Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu:

1). Zgłoszenie uczestniczenia w seminarium następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie informuj?cej o wydarzeniu („Zapisz się na wydarzenie”) lub poprzez wysłanie maila zgłoszeniowego na adres: Marta.oswiecinska(@)ccifp.pl. Mail powinien zawierać poniższe informacje:
- imię i nazwisko osoby zgłaszanej,
- stanowisko,
- pełn? nazwę firmy,
- numer telefonu kontaktowego do osoby zgłaszanej,
- adres mailowy do osoby zgłaszanej,
- adres firmy do korespondencji oraz, jeżeli s? one różne, do fakturowania,
- numer NIP firmy.
Wypełnienie formularza na stronie jak również przesłanie maila zgłoszeniowego stanowi podstawę dokonania płatności za uczestniczenie w seminarium.

2).   Możliwe formy płatności:
- gotówka lub karta kredytowa w dniu spotkania,
- przelew bankowy.

UWAGA! Uczestniczenie w seminarium odbywa się tylko na podstawie dowodu wniesienia stosownej opłaty.

KONTO: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa nr: 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003

3). Skuteczne odwołanie uczestniczenia w spotkaniu może nast?pić najpóźniej na 3 dni przed dat? odbycia się seminarium. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym jak również niedowołanie uczestniczenia lub niewzięci udziału w spotkaniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
Informację o odwołaniu uczestniczenia w seminarium prosimy przekazać:
- telefonicznie: (22) 696 75 99, 509 601 241
- drog? mailow?: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl
- lub faksem: (22) 696 75 90.

4). W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. Potwierdzenie odbycia się seminarium b?dź informacja o jego odwołaniu jest przekazywana uczestnikom drog? milow? na dwa dni przed planowanym terminem spotkania. Potwierdzenie lub wiadomość o odwołaniu spotkania przekazywana przez Francuska Izbę Przemysłowo – Handlow? w Polsce nie ma wpływu na terminy określone w pkt.3. W przypadku odwołania seminarium zwracamy uczestnikom wniesione opłaty.

5). Osoba zgłaszaj?ca osobiście lub za pośrednictwem innej osoby swoje uczestniczenie w seminarium poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.ccifp.pl lub poprzez wysłanie maila zgłoszeniowego zgodnie z postanowieniami pkt 1 akceptuje fakt, że administratorem jej danych osobowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - Dz. U. 97.133.883) jest Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce z siedzib? w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 19. Dane uczestnika zawarte w formularzu/mailu zostan? dodane do bazy adresowej Francuskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Polsce w celu przekazywania biuletynu miesięcznego oraz informacji o organizowanych w ramach jej działalności imprezach. Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, a ponadto uczestnikowi przysługuje prawo wgl?du do danych oraz ich poprawiania.

6). Osoba zgłaszaj?ca osobiście lub za pośrednictwem innej osoby swoje uczestniczenie w seminarium poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.ccifp.pl lub poprzez wysłanie maila zgłoszeniowego zgodnie z postanowieniami pkt 1 wyrażaj? zgodę na otrzymywanie od Francuskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Polsce informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drog? elektroniczn? (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

7). Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl lub wysyłaj?c maila zgłoszeniowego zgodnie z postanowieniami pkt 1 uczestnik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki płatności i uczestnictwa w seminarium.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!