Opodatkowanie usługi faktoringu podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym


CCIFP, ul. Mokotowska 19

Cena :
150 zł + 22%VAT - firmy stowarzyszone
400 zl + 22%VAT - firmy nie-stowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: Tomasz Hatylak, Doradca Podatkowy reprezentuj?cy Kancelarię Gide Loyrette Nouel

Zagadnienia:

a).  klasyfikacja podatkowa faktoringu jako usługi finansowej

b).  zasady opodatkowania stron umowy faktoringu podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym

c).  konsekwencje podatkowe zbycia wierzytelności handlowej w ramach umowy faktoringu

oraz

d).  omówienie najnowszych interpretacji urzędów skarbowych w zakresie opodatkowania faktoringu oraz usług finansowania wierzytelności

  Gide Loyrette Nouel, przoduj?ca we Francji międzynarodowa kancelaria adwokacka, liczy 481 adwokatów (w tym   88   partnerów) w 15   krajach. Warszawskie Biuro GLN zostało otwarte w 1991 r. GLN jest jedn? z nielicznych kancelarii w Polsce oferuj?c? doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach prawa obrotu gospodarczego a   w szczególnosci w dziedzinach: fuzje i przejecia, infrastruktura, prawo publiczne, nieruchomosci, podatki, rynki kapitalowe, bankowość, prawo konkurencji, wlasność intelektualna, spory sadowe i arbitraż.
Biuro posiada duż? znajomość pojęć prawa anglosaskiego stosowanych w niektórych dziedzinach prawa gospodarczego (szczególnie finansowanie projektów, rynki kapitałowe), a także prawa cywilnego polskiego i francuskiego.

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności semianrium.

1. Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400 PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem seminarium wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: marta.oswiecinska@ccifp.pl W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!