Opłaty półkowe podsumowanie spotkania


ul. Widok 8

Język : polski

Cena :
bezpłatne

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W zwi?zku ze spotkaniem, które odbyło się w dniu 5 sierpnia 2012 b.r. w CCIFP dotycz?ce zagadnienia opłat za dodatkowe usługi zwi?zane ze sprzedaż? towarów oraz premii od obrotu w kontekście ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 15 u.z.n.k. – inna niż marża opłata za wprowadzenie towaru do obrotu) oraz licznymi pytaniami otrzymanymi w ostatnich dniach chciałabym Państwu przesłać podsumowanie z przedmiotowego spotkania.

CCIFP od trzech lat rozwija Biał? Księgę - dokument zawieraj?cy szereg postulatów dotycz?cych poprawy prowadzenia biznesu w Polsce. Ostatnie spotkanie konsultacyjne dotyczyło sporu o opłaty towarzysz?ce sprzedaży towarów. Zagadnienie to jest ważne z punktu widzenia zarówno sieci handlowych, jak i producentów i hurtowników.

Podczas spotkania adw. Joanna Affre z kancelarii Accreo Legal omówiła aktualne orzecznictwo zwi?zane z tym zagadnieniem i wynikaj?ce z niego wnioski oraz przedstawiła rozwi?zania funkcjonuj?ce w innych krajach m.in. Francji, Austrii, Czechach, na Węgrzech   jak i w Stanach Zjednoczonych, argumenty podnoszone zarówno przez dostawców jak i nabywców, a także wskazała na inne regulacje, które mog? wpływać lub wpływaj? na ocenę prawnego charakteru takich opłat i premii.

Podczas dyskusji wskazywano na:

  • Problemy zwi?zane brakiem jasnych zasad i kryteriów oceny zgodności / sprzeczności z prawem możliwości pobierania opłat za dodatkowe świadczenia zwi?zane ze sprzedaż? towarów i
  • Brak spójności przepisów u.z.n.k , wytycznych Komisji Europejskiej dot. porozumień wertykalnych oraz przepisów podatkowych, a także
  • Potrzebę posiadania wiedzy ekonomicznej przez s?dy rozpatruj?ce spory wynikłe na tle opłat.

Uczestnicy zaproponowali otwarcie dialogu, który pozwoliłby na wypracowanie jasnych zasad oceny relacji ł?cz?cych dostawców i odbiorców pod k?tem ich zgodności/sprzeczności z u.z.n.k.

Osoby zainteresowane prezentacj? ze spotkania proszę o kontakt:   joanna.jaroch@ccifp.pl

Kolejne spotkanie planujemy na 23 sierpnia, o godz. 9.30 – 11.00 w siedzibie CCIFP, ul. Widok 8.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!