Odpowiedzialność przedsiębiorcy za produkt niebezpieczny oraz wybrane zagadnienia dotyczące sprzedaży konsumenckiej

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Zapewnienie bezpieczeństwa produktów to podstawowy obowiązek producentów oraz wszelkich innych podmiotów uczestniczących w obrocie produktami konsumenckimi, a ryzyka prawne, jak również biznesowe i wizerunkowe, związane z brakiem wystarczającego poziomu bezpieczeństwa produktów są ogromne.

>

Celem seminarium jest praktyczne przedstawienie tematu odpowiedzialności producenta lub dystrybutora za produkt, który staje się niebezpieczny oraz możliwości dochodzenia przez nich roszczeń m.in. z tytułu bezzasadnego wpisania do rejestru produktów niebezpiecznych. Prelegentki omówi? najnowsze trendy w orzecznictwie s?dowym i administracyjnym oraz najciekawsze zagadnienia zwi?zane z praktycznym stosowaniem przepisów dotycz?cych sprzedaży konsumenckiej, a szczególności odpowiedz? na pytania:

 • Jakie obowi?zki ci?ż? na producencie i dystrybutorach w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów?
 • Jeżeli produkt przestaje być bezpieczny, to jak dobrać środki adekwatne do zagrożeń oraz jak ocenić i minimalizować ryzyko odpowiedzialności cywilnej, karnej oraz administracyjnej?
 • Jak skutecznie zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń regresowych względem swoich kontrahentów?
 • Czy organy państwa odpowiadaj? za szkody wyrz?dzone błędnym przyjęciem zgłoszenia do systemu RASSF lub RAPEX?
 • Jakie obowi?zki ci?ż? na sprzedawcy w zwi?zku z "tradycyjn?" sprzedaż? konsumenck?, a jakie w zwi?zku z tzw. e-zakupami?
 • Jakie prawa ma konsument chc?cy wycofać się z umowy?
 • Jakie znaczenie dla biznesu ma rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK?
 • Jak można się obronić przed zarzutami UOKiK dotycz?cymi łamania praw konsumenckich?

Seminarium adresujemy do :

 • osób odpowiedzialnych za. jakość i bezpieczeństwo produktów,
 • szefów zakładów produkcyjnych,
 • osób odpowiedzialnych za rozwój nowych produktów i R&D,
 • członków zarz?du odpowiedzialnych za powyższe obszary działania,
 • prawników wewnętrznych,
  osób odpowiedzialnych za pion compliance oraz procedury zarz?dzania kryzysowego.

Osoby prowadz?ce :

Joanna Krakowiak jest radc? prawnym, członkiem Zespołu Life Science i Postępowań Regulacyjnych kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Zajmuje  się prawem farmaceutycznym, prawem żywnościowym, regulacjami dotycz?cymi kosmetyków, suplementów diety oraz wyrobów medycznych.

Doradza klientom w zakresie procedur dopuszczania do obrotu, reklamy i znakowania life science, w szczególności leków, wyrobów medycznych, suplementów diety, żywności oraz kosmetyków. Doradza też w kwestiach zwi?zanych z klasyfikacj? produktów z pogranicza – tzw. borderline products.

Reprezentuje klientów z sektora farmaceutycznego i żywnościowego w sporach administracyjnych i cywilnych, w tym w sprawach patentowych. Bierze udział w sprawach dotycz?cych ochrony prawnej leków innowacyjnych.

Przygotowuje umowy dotycz?ce prowadzenia badań klinicznych oraz zajmuje się kwestiami dotycz?cymi odpowiedzialności za badania kliniczne.

Zajmuje się umowami handlowymi i ocen? ryzyka odpowiedzialności za produkt oraz jej zakresu w stosunku do podmiotów zaangażowanych w proces produkcji i dystrybucji.

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2002). Jest również absolwentk? Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego współorganizowanego przez University of Cambridge oraz kursu z zakresu polubownych sposobów rozwi?zywania sporów (ADR – arbitrażu, mediacji i negocjacji) organizowanego przez Tulane University na Humboldt-Universität w Berlinie.

W 2003 roku odbyła staż w kancelarii prawnej Bech Bruun Dragsted w Kopenhadze.

Jest autork? artykułów z zakresu prawa gospodarczego, a także współautork? poświęconego prawu polskiemu rozdziału ksi?żki „Corporate Business Forms in Europe” pod redakcj? Franka Dornseifera, wydanej przez Sellier European Law Publisher w roku 2005.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Z kancelari? Wardyński i Wspólnicy jest zwi?zana od 2002 roku.

Sabina Famirska jest radc? prawnym, członkiem Zespołu Prawa Konkurencji.

Zajmuje się prawem antymonopolowym, prawem dotycz?cym zwalczania  nieuczciwej konkurencji oraz prawem gospodarczym. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań w sprawach praktyk ograniczaj?cych konkurencję oraz koncentracji przedsiębiorców.

Jest absolwentk? Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także kurs International Antitrust w ramach programu IBA’s International Practice Diploma Programme (organizowanego przez International Bar Association oraz The College of Law of England and Wales).

W latach 2000-2002 pracowała jako prawnik w spółkach i zajmowała się bież?c? obsług? prawn? tych podmiotów. W latach 2003-2005 była zatrudniona w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jest współautork? ksi?żki „Prawo konkurencji” wydanej przez wydawnictwo LexisNexis we współpracy z kancelari? Wardyński i Wspólnicy (LexisNexis, Warszawa 2012).

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy doł?czyła w 2006 roku.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Partner merytoryczny :

Spotkanie z cyklu "Zarz?dzanie sytuacja kryzysow?"

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!