Ocena ekonomicznego sensu dokonanych optymalizacji podatkowych


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Nowe podejście kontrolujących

 

>

Zmiana przepisów podatkowych, której celem jest ograniczenie możliwości optymalizacji znajduje przełożenie na decyzje podatników podejmowane obecnie i będzie wpływać na nie w przyszłości. Jednakże już obecnie widoczne s? zmiany w podejściu organów podatkowych podczas kontroli przeprowadzonych w   przeszłości działań optymalizacyjnych. Klauzula ogólna obejścia prawa podatkowego formalnie ma zastosowanie do czynności dokonanych po 15 lipca 2016 roku. Niemniej jednak, jej wprowadzenie spowodowało uwrażliwienie kontroluj?cych na cele i biznesowe uzasadnienie przeprowadzanych przez podatników operacji, w tym w szczególności restrukturyzacyjnych, a także innych przynosz?cych korzyści podatkowe.

Podczas spotkania w Klubie Dyrektorów Finansowych eksperci Crido Taxand opowiedz? Państwu o  swoich doświadczeniach, a także przewidywaniach co do przyszłych trendów w kontrolach podatkowych, zwi?zanych z restrukturyzacjami biznesowymi. Zachęc? Państwa również do dzielenia się własnymi przemyśleniami na temat możliwości kwestionowania przez organy podatkowe optymalizacji dokonanych w przeszłości – czy Dyrektor Finansowy Spółki, która aktywowała znak towarowy albo inne wartości niematerialne i prawne w przeszłości może dzisiaj spać spokojnie?

Osoby prowadz?ce :

Agnieszka Wnuk - Manager

Agnieszka jest doradc? podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, restrukturyzacji i optymalizacji podatkowej oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Doradzała w krajowych i międzynarodowych restrukturyzacjach i transakcjach.
Karierę doradcy podatkowego rozpoczęła w 2008 r. w firmie doradczej z tzw. „Wielkiej Czwórki”.   W 2012 r. doł?czyła do zespołu podatkowego firmy Crido Taxand.
Jest absolwentk? studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. W ramach programu Erasmus studiowała na Universite des Sciences Sociales w Tuluzie, m.in. międzynarodowe prawo podatkowe.   
Występowała na konferencjach podatkowych, m.in. IX i X Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadziła szkolenia podatkowe we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej oraz dla uczestników programu ACCA. Współprowadziła webinaria podatkowe organizowane przez Crido Taxand.
Autorka publikacji w prasie fachowej oraz komentarzy w mediach codziennych.

Michał Szwed - Manager

Michał specjalizuje się w cenach transferowych od 2005 roku. Posiada szerokie doświadczenie w krajowych i międzynarodowych projektach, takich jak strukturyzowanie i wdrożenie modeli rozliczeń wewn?trzgrupowych,   opracowywanie polityki cen transferowych oraz wewnętrznych procedur zarz?dzania cenami transferowymi, opracowywanie kalkulacji cen transferowych, wspieranie klienta podczas kontroli podatkowych, alokacja dochodu do oddziału, przeprowadzanie analiz porównawczych i wycen. Prowadzi także szkolenia dla osób odpowiedzialnych za obszar cen transferowych. Swoje pierwsze kroki stawiał w zespole cen transferowych PwC.
  Poza wsparciem maj?cym na celu planowanie przyszłych transakcji, Michał był zaangażowany także         w szereg projektów maj?cych na celu ograniczenie ryzyka w obszarze cen transferowych, takich jak audyty cen transferowych w grupach, opracowywanie strategii broni?cych rozliczeń przyjętych przez podatnika, wsparcie w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji dla transakcji niematerialnych, opracowanie dokumentacji cen transferowych i uzasadnienia biznesowego transakcji.
Michał specjalizuje się w doradztwie dla klientów z branży energetycznej - realizował projekty dla największych grup energetycznych w Polsce, ściśle współpracuj?c z działami biznesowymi klientów. Był także zaangażowany w doradztwo dla branży usług finansowych (banki, fundusze inwestycyjne) oraz polskich przedsiębiorców rozpoczynaj?cych działalność na rynkach zagranicznych.
Michał ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Rachunkowość.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!