Nowelizacje Kodeksu Spółek Handlowych


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
200 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Konsekwencje dla przedsiębiorców

Ostatnia z uchwalonych zmian w Kodeksie Spółek Handlowych (KSH) weszła w życie 3 sierpnia 2009 r. Aż pięciokrotna nowelizacja tak ważnej ustawy była w większości wymuszona obowi?zkiem dostosowania polskich regulacji do standardów unijnych. Wprowadzone zmiany pozostaj? nie bez znaczenia dla przedsiębiorstw oraz implikuj? konieczność wprowadzenia zmian w kilku obszarach.

Więcej informacji >>>

Dlaczego warto uczestniczyć ?

Celem seminarium jest przedstawienie najbardziej istotnych dla firm zmian wprowadzonych nowelizacj? przepisów KSH oraz praktycznych aspektów ich stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem:

• zasad zwoływania oraz odbywania walnych zgromadzeń akcjonariuszy tak spółek publicznych, jak i niepublicznych,
• przepisów o podwyższaniu kapitału w spółce publicznej zwi?zanych z kwestiami kworum, określenia dnia prawa poboru, terminu na rejestrację podwyższenia kapitału oraz widełkowe podwyższenie kapitału,
• nowelizacji „rz?dowej” i zwi?zanych z ni? zmian dotycz?cych m.in. wysokości minimalnego kapitału zakładowego Sp. z o.o. i S.A. oraz przekształcenia dużych spółek cywilnych w spółki jawne, itp.,
• liberalizacji przepisów o nabywaniu akcji własnych, finansowania nabywania akcji, wycenie aportów,
• zmian planowanych w najbliższym czasie.

Grupa docelowa:

Prawnicy w firmach,  członkowie zarz?du, przedsiębiorcy i osoby zajmuj?ce się tematyk? walnych zgromadzeń w firmach

Partner merytoryczny:

http://www.skslegal.pl

Prelegenci:  

    

Tomasz Kański
Radca prawny, Partner w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak


Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1994-1995 jako stypendysta Fundacji Stefana Batorego odbył studia w zakresie prawa międzynarodowych stosunków handlowych na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie oraz Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. W roku 1995 uzyskał na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie tytuł Master of Laws (LL.M.). Jest specjalist? w dziedzinie międzynarodowych transakcji handlowych, transakcji kredytowych, restrukturyzacji, ł?czenia, nabywania spółek. Był doradc? przy wielu istotnych projektach przejęć oraz innych transakcjach z zakresu prawa spółek (ł?czenia, podziały, przekształcenia), w tym w licznych projektach prywatyzacyjnych. Jest członkiem rad nadzorczych kilku spółek handlowych. Włada biegle językiem angielskim oraz zna język niemiecki.

 

Agnieszka Modras
Radca prawny Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 roku zwi?zana z Kancelari? Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, gdzie specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach dotycz?cych rynków kapitałowych oraz prawie korporacyjnym. W ramach praktyki zawodowej uczestniczyła, m.in., w transakcjach polegaj?cych ma przejęciach, przekształceniach oraz poł?czeniach spółek prywatnych i publicznych, ofertach publicznych papierów wartościowych oraz wezwaniach. Reprezentuje także Klientów z szeroko pojętego sektora finansowego w postępowaniach przed Komisj? Nadzoru Finansowego oraz prowadzi bież?ce doradztwo korporacyjne dla kilku spółek, w tym spółek publicznych.  
  

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!