Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń (wdrożenie Dyrektywy IDD).

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Dyrektywa IDD jest wprowadzana w Polsce ustaw? o dystrybucji ubezpieczeń, która zacznie obowi?zywać w październiku 2018 r. Konsekwencje dla firm wi?ż? się z konieczności? modyfikacji dokumentów umownych (na dystrybucję ubezpieczeń) oraz dokumentów wewnętrznych (procedury i instrukcje wewnętrzne) dystrybutorów ubezpieczeń (w tym zakładów ubezpieczeń).

Spotkanie dedykowane jest zwłaszcza : prawnikom z   instytucji finansowych, osobom nadzoruj?ce dystrybucję ubezpieczeń, przedstawicielom firm technologicznych, osobom zwi?zanym z branż? ubezpieczeń.

Program seminarium:

  1. Wstęp – przedstawienie założeń ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
  2. Dystrybucja ubezpieczeń – rodzaje dystrybutorów, dystrybucja a ubezpieczenia grupowe
  3. Nadzór KNF nad działalności? dystrybutorów ubezpieczeń oraz obowi?zki szkoleniowe
  4. Nakaz uczciwej, rzetelnej, profesjonalnej dystrybucji ubezpieczeń, zgodnej z najlepiej pojętym interesem klientów (w tym analiza potrzeb klienta). Jak poprawnie skonstruować system wynagradzania za dystrybucję ubezpieczeń
  5. Pakietyzowanie ubezpieczeń z innymi produktami
  6. Obowi?zek podania obiektywnej informacje o produkcie ubezpieczeniowym, omówienie ustandaryzowanego dokumentu o produkcie

Osoby prowadz?ce :

Jakub Ziemba, Radca Prawny, Counsel, Zespół Bankowości i Finansów, Kancelaria Prawna Bird & Bird

Posiada 13-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego na rynku finansowym, które zdobył, pracuj?c m.in. na rzecz globalnych grup finansowych, największych polskich banków, dla zakładów ubezpieczeń, firm faktoringowych, leasingowych czy instytucji płatniczych. W tym czasie brał bezpośredni udział w: efektywnym wdrożeniu większości ostatnich kluczowych zmian regulacyjnych na rynku finansowym (m.in. MIFID, PSD, EMIR, AML, wytyczne i rekomendacje ubezpieczeniowe KNF), tworzeniu i implementacji unikalnych na rynku finansowym rozwi?zań, np. produktów wyróżnianych na rynku ubezpieczeniowym, porozumień koasekuracyjnych dotycz?cych produktów detalicznych czy uruchomieniu oddziałów banku polskiego na rynkach państw członkowskich UE, procesach licencyjnych przed Komisj? Nadzoru Finansowego (zakład ubezpieczeń, krajowa instytucja płatnicza), wdrożeniach innowacyjnych rozwi?zań informatycznych dla rynku finansowego (aplikacje mobilne, główne systemy IT), negocjacjach i postępowaniach spornych w zakresie skomplikowanych instrumentów finansowych (derywaty, produkty z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, opcje menadżerskie). Zdobywał doświadczenie jako dyrektor departamentu prawnego i monitoringu zgodności w zakładach ubezpieczeń, administrator bezpieczeństwa informacji, radca prawny - in house w bankach oraz pracuj?c lub współpracuj?c z zewnętrznymi kancelariami prawnymi. Obecnie kieruje pracami zespołu przy obsłudze kilku projektów wdrożenia pakietu MiFID II oraz MiFIR, jego klientami s? dwa duże polskie banki, duży bank internetowy oraz TFI. Jest autorem licznych publikacji w periodykach prawniczych oraz trenerem na szkoleniach dla uczestników rynku finansowego. Jakub jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowanego przez Uniwersytet Stanowy na Florydzie. Posiada uprawnienia radcy prawnego, złożył egzamin sędziowski.

Tomasz Kruzel - Kierownik Działu Prawnego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. oraz Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce

Od ponad 12 lat czynnie zwi?zany z rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce. Obecnie odpowiedzialny głównie za koordynację i wsparcie prawne biznesu, dzięki czemu posiada praktyczne doświadczenie w pracach wdrożeniowych nowych regulacji prawnych oraz wytycznych i rekomendacji wydawanych dla rynku finansowego przez organ nadzoru. Ściśle współpracuje z kilkunastoma podmiotami szeroko rozumianego rynku finansowego, w tym bankami, firmami leasingowymi, pośrednikami finansowymi ale także podmiotami z rynku telco i sprzedaży detalicznej. Współtwórca rozwi?zań prawnych dla modeli sprzedaży w kanale omnichannel, w tym sprzedaży online oraz poprzez telemarketing. Członek Zespołu ds. digitalizacji procesów w sektorze ubezpieczeń oraz Zespołu pracuj?cego nad wdrożeniem Dyrektywy IDD w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Fundacji na rzecz wsparcia i rozwoju etycznego biznesu „Inkubator”. Autor ksi?żki o tematyce historycznej.

Partnerzy merytoryczni :

  

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!