Nowe otoczenie podatkowe 2016/2017


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 450 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Polskie prawo podatkowe podlega w ostatnim okresie niezwykle istotnym zmianom, które w znaczny sposób wpływaj? na sposób prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców zagranicznych działaj?cych w Polsce oraz polskich przedsiębiorców podejmuj?cych działalność za granic?. Część wprowadzanych modyfikacji wi?że się ze zmianami w   międzynarodowym otoczeniu regulacyjnym, część natomiast wynika z inicjatyw podejmowanych przez polskiego ustawodawcę w celu zwiększenia skuteczności polskiego systemu podatkowego. Zmiany te ograniczaj? możliwość planowania przez podatników zamierzeń gospodarczych w sposób ograniczaj?cy obci?żenia fiskalne, eliminuj?c wiele tradycyjnych modeli biznesowych. Co więcej, skutkuj? one powstaniem istotnych, nowych ryzyk podatkowych oraz dodatkowych obci?żeń formalnych. Z tego względu konieczne jest szczegółowe zapoznanie się z tymi zmianami, jak również przegl?d oraz ewentualne dostosowanie prowadzonej działalności do nowych regulacji.

Celem spotkania jest zatem przede wszystkim przedstawienie zmian maj?cych zastosowanie od dnia 1 stycznia 2017 roku, jednakże dla pełnego obrazu omówione zostan? także niektóre przepisy, które weszły już w życie w 2016 roku. Omówione zostan? również najważniejsze projekty zmian legislacyjnych. Ponadto, uczestnicy szkolenia będ? mogli zapoznać się z istotnymi dla przedsiębiorców trendami w praktyce organów podatkowych zwi?zanymi ze zwiększon?   restrykcyjności? wykładni i stosowania przepisów już obowi?zuj?cych. Przedstawione zostan? również obowi?zuj?ce od dnia 1 stycznia 2017 roku zmiany korzystne dla podatników, w tym zwłaszcza w zakresie podatkowych aspektów działalności badawczo-rozwojowej.

Program zagadnień:

  • zmiana międzynarodowego otoczenia regulacyjnego, w tym skutki pakietu BEPS, oraz inicjatywy UE dotycz?ce zapobieganiu unikania opodatkowania,
  • nowe regulacje zwi?zane z cenami transferowymi, w tym obowi?zki dokumentacyjne,
  • inne szczegółowe zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych, w tym dotycz?ce podatku u źródła oraz niektórych operacji restrukturyzacyjnych,
  • najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ogólna klauzula dotycz?ca unikania opodatkowania,
  • kierunki obecnej praktyki fiskalnej zwi?zane z ocen? transakcji podejmowanych przez przedsiębiorców,
  • zwiększenie zakresu ulg podatkowych zwi?zanych z działalności? badawczo-rozwojow?,
  • planowane zmiany w zakresie podatku VAT, procedur podatkowych oraz odpowiedzialności karnoskarbowej.

Prowadz?cy :

Dr Michał Bernat, radca prawny i doradca podatkowy, counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest członkiem zespołów Doradztwa Podatkowego oraz Prawa Konkurencji. Specjalizuje się w planowaniu i optymalizacji podatkowej bezpośrednich inwestycji i transakcji M&A, zachętach inwestycyjnych oraz projektach z zakresu rozwoju infrastruktury i restrukturyzacji. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie transakcyjnym, kształtowaniu inwestycji oraz projektach typu greenfield i brownfield. Doradzał wiod?cym krajowym i zagranicznym przedsiębiorstwom z sektora instytucji finansowych, energetycznego oraz nieruchomości.

Międzynarodowe doświadczenie w kwestiach podatkowych i pomocy publicznej zdobywał między innymi w brukselskim biurze polskiej kancelarii prawniczej, w Komisji Europejskiej oraz Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!