Niezbędnik procesu budowlanego


Hotel Kyriad: ul. Towarowa 2, Warszawa

Cena :
650 PLN netto / os. - firmy stowarzyszone w CCIFP, 800 PLN netto / os. - firmy niestowarzyszone
UWAGA! Firmom stowarzyszonym w Polskiej Izbie Przemysłowo - Handlowej Budownictwa przysługuje zniżka jak dla firm członkowskich CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zapraszamy Państwa na konferencję pod Patronatem Ministerstwa Budownictwa

Proces budowlany jest ogromnym przedsięwzięciem angażuj?cym wiele osób. Jego złożoność na poszczególnych etapach rodzi pytania natury prawnej i praktycznej.

 
  • Jak właściwie zbadać stan prawny gruntu aby nie narazić się na poważne, nieprzewidziane koszty?

  • Jak postępować gdy interesuj?ca nas działka nie jest ujeta w planie zagospodarowania przestrzennego lub gdy ujeta została jako działka o innym przeznaczeniu?  

  • Jak bezboleśnie przebrn?ć przez g?szcz decyzji i pozwoleń?

  • A co z prawem autorskim w procesie budowlanym?

  • Jak zakwalifikować ponoszone w procesie budowlanym koszty?

  • Jakie s? zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych?

 

PROGRAM KONFERENCJI

9.30 - 10.00 - Rejestracja uczestników

10.00 - Francuska   Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, Magdalena Tran – Van, Dyrektor Generalny - Powitanie

10.00 – 10.15 –  Ministerstwo Budownictwa, Tomasz Bojar - Fijałkowski, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranic? - Słowo wstępu


10.15 – 11.00 – Wierzbowski Eversheds, Michał Kurzyński – „Przygotowanie gruntu pod inwestycje budowlane w Polsce”


a). badania stanu prawnego gruntów (w tym specyfika gruntów warszawskich);
b). zagospodarowanie przestrzenne w gminie;
c). przekształcanie gruntów rolnych lub leśnych w grunty o przeznaczeniu budowlanym.


11.00 – 11.45 – Wierciński, Kwieciński,  Baehr Sp. k., Krzysztof Zarębski - "Prawne aspekty procesu budowlanego"


a). zagadnienia prawa administracyjnego zwi?zane z wydawaniem m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
b). wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych;
c). zagospodarowanie przestrzenne m. st. Warszawy.


11.45 – 12.00 – przerwa kawowa


12.00 – 13.00 – Linklaters, Krystyna Szczepanowska – Kozłowska - „Prawo autorskie w procesie budowlanym”


13.00 – 14.00 – Przerwa obiadowa


14.00 - 15.00 – Deloitte, Zasiewska Magdalena – „Podatkowe aspekty zwi?zane z procesem budowlanym”

a). opodatkowanie nabycia nieruchomości  

b). wydatki inwestycyjne a wydatki bież?ce zwi?zane z dan? inwestycj? budowlan? w ujęciu podatkowym

c). ustalnie wartości pocz?tkowej inwestycji (środka trwałego) dla celów podatkowych

d). VAT od inwestycji

e). transakcje restrukturyzacyjne dotycz?ce nieruchomości a wartość inwestycyji (środka trwałego) dla celów podatkowych

f). opodatkowanie zbycia nieruchomości


15.00 – 16.00 - Kwieciński, Wierciński, Baehr, Michał Kijewski - "Zarz?dzanie nieruchomościami"


16.00 – 16.30 – Pytania i dyskusja

Za wsparcie przy organizacji konferencji dziękujemy Polskiej Izbie Przemysłowo - Handlowej Budownictwa:

Partnerzy merytoryczni:

 

 

  Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu:

1). Zgłoszenie uczestniczenia w  konferencji następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie informuj?cej o wydarzeniu („Zapisz się na wydarzenie”) lub poprzez wysłanie maila zgłoszeniowego na adres: Marta.oswiecinska(@)ccifp.pl. Mail powinien zawierać poniższe informacje:
- imię i nazwisko osoby zgłaszanej,
- stanowisko,
- pełn? nazwę firmy,
- numer telefonu kontaktowego do osoby zgłaszanej,
- adres mailowy do osoby zgłaszanej,
- adres firmy do korespondencji oraz, jeżeli s? one różne, do fakturowania,
- numer NIP firmy.

Wypełnienie formularza na stronie jak również przesłanie maila zgłoszeniowego stanowi podstawę dokonania płatności za uczestniczenie w seminarium.

2).   Możliwe formy płatności:
- gotówka lub karta kredytowa w siedzibie CCIFP,
- przelew.

UWAGA! Uczestniczenie w  konferencji odbywa się tylko na podstawie dowodu wniesienia stosownej opłaty.

KONTO: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa nr: 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003

3). Skuteczne odwołanie uczestniczenia w spotkaniu może nast?pić najpóźniej dnia 20 października 2006. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym jak również niedowołanie uczestniczenia  i niewzięci udziału w spotkaniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika. Zgłoszenia przesłane po 20 października 2006 roku traktowane będ? jako ostateczne.

Informację o odwołaniu uczestniczenia w seminarium prosimy przekazać:
- telefonicznie: (22) 696 75 99, 509 601 241
- drog? mailow?: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl
- lub faksem: (22) 696 75 90.

4). W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. Potwierdzenie odbycia się seminarium b?dź informacja o jego odwołaniu jest przekazywana uczestnikom drog? milow? 22 października 2006. Potwierdzenie lub wiadomość o odwołaniu spotkania przekazywana przez Francuska Izbę Przemysłowo – Handlow? w Polsce nie ma wpływu na terminy określone w pkt.3. W przypadku odwołania  spotkania zwracamy uczestnikom wniesione opłaty.

5). Osoba zgłaszaj?ca osobiście lub za pośrednictwem innej osoby swoje uczestniczenie w  konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.ccifp.pl lub poprzez wysłanie maila zgłoszeniowego zgodnie z postanowieniami pkt 1 akceptuje fakt, że administratorem jej danych osobowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - Dz. U. 97.133.883) jest Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce z siedzib? w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 19. Dane uczestnika zawarte w formularzu/mailu zostan? dodane do bazy adresowej Francuskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Polsce w celu przekazywania biuletynu miesięcznego oraz informacji o organizowanych w ramach jej działalności imprezach. Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, a ponadto uczestnikowi przysługuje prawo wgl?du do danych oraz ich poprawiania.

6). Osoba zgłaszaj?ca osobiście lub za pośrednictwem innej osoby swoje uczestniczenie w  konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.ccifp.pl lub poprzez wysłanie maila zgłoszeniowego zgodnie z postanowieniami pkt 1 wyrażaj? zgodę na otrzymywanie od Francuskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Polsce informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drog? elektroniczn? (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

7). Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl lub wysyłaj?c maila zgłoszeniowego zgodnie z postanowieniami pkt 1 uczestnik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki płatności i uczestnictwa w konferencji.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!