Marketing w podatkach – warsztaty szkoleniowe

ul. Mokotowska 19, Warszawa
See on map

Cena : 900 PLN koszt całkowity -firmy stowarzyszone
1350 PLN koszt całkowity - firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce wraz z firm? stowarzyszon? PricewaterhouseCoopers zaprasza na szkolenie „Marketing w podatkach”, które odbędzie się 12 marca 2008 roku, w Warszawie.

http://www.pwc.com/pl/pol/main/home/index.html

Jednym z istotnych problemów występuj?cych w przedsiębiorstwach, które prowadz? działania z zakresu reklamy, promocji czy public relations jest kwestia prawidłowego klasyfikowania dla celów rachunkowych oraz podatkowych kosztów tego rodzaju działań.

Wydatki marketingowe stanowi? z reguły poważn? pozycję w budżecie firm i w zwi?zku z tym, ich błędna klasyfikacja dla celów podatkowych może wi?zać się ze znacznym ryzykiem oraz wysokimi kosztami podatkowymi (w postaci dodatkowych zobowi?zań podatkowych, odsetek karnych, kosztów prowadzenia sporów z organami podatkowymi, itp.). Z drugiej strony, efektywne zarz?dzanie wydatkami marketingowymi może przynieść wymierne oszczędności podatkowe.

Doceniaj?c wagę tych zagadnień dla Państwa działalności, proponujemy udział w warsztatach dotycz?cym aspektów podatkowych różnorodnych działań marketingowych – od przepisów podatkowych reguluj?cych tę materię, po przykłady praktyczne i ich konsekwencje podatkowe.


Cel szkolenia: usystematyzowanie wiedzy dotycz?cej aspektów podatkowych działań marketingowych celem efektywniejszego zarz?dzania budżetami oraz skutecznego unikania raf podatkowych, którymi problematyka tematu jest przepełniona.


Grupa docelowa:
Dyrektorzy i specjaliści marketingu, PR, komunikacji, promocji, dyrektorzy generalni, dyrektorzy finansowi, księgowi, prawnicy, etc.


W programie :

1. Wydatki promocyjno – reklamowe w świetle obowi?zuj?cych przepisów ustaw podatkowych

2. Najważniejsze definicje: reklama, informacja, reprezentacja, darowizna, przekazanie/zużycie

3. Wzajemne relacje przepisów z zakresu podatku dochodowego oraz podatku VAT

4. Dokumentacja wydatków z zakresu promocji, reklamy i reprezentacji i jej wpływ na traktowanie podatkowe wydatków

5. Podstawowe mechanizmy optymalizacji podatkowej

6. Wybrane typy działań reklamowych i promocyjnych z uwzględnieniem przepisów podatkowych oraz praktyki rynkowej, w tym:
• materiały reklamowe zużywane i przekazywane na cele reklamy;
• środki trwałe o charakterze reklamowym i użytkowym;
• materiały przekazywane na cele testów;
• promocje sprzedażowe:
- sprzedaż po obniżonej cenie;
- sprzedaż z upominkiem/sprzedaż premiowa;
- sprzedaż towarów w zestawach;
• programy lojalnościowe;
• programy motywacyjne dla pracowników i kontrahentów;
• konkursy konsumenckie;
• loterie;
• sponsoring;
• imprezy zewnętrzne (targi/wystawy, imprezy reprezentacyjne);
• szkolenia i imprezy integracyjne dla pracowników i kontrahentów;
• opłaty dla punktów sprzedaży.

Prelegent:

        

Katarzyna Szafrańska – Blank
Menedżer w Zespole Produktów Konsumpcyjnych, Handlu i Dystrybucji,
Dział doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers. Jest licencjonowanym doradc? podatkowym. Specjalizuje się w kwestiach dotycz?cych zarz?dzania ryzykiem podatkowym w zakresie wydatków marketingowych (od 1997 r.). Ma wieloletnie praktyczne doświadczenie w doradztwie oraz szkoleniu Klientów w tym zakresie (około 80 przeprowadzonych warsztatów). Jest współautork? publikacji z tej dziedziny, w tym ksi?żki "Reprezentacja, reklama i promocja. Zagadnienia podatkowe" (Difin Sp. z o.o., Warszawa 2003 r. oraz wydanie II uzupełnione Difin Sp. z o.o., Warszawa 2005 r.) oraz autork? publikacji prasowych w czasopismach, m.in. „Rzeczpospolita” (w tym Vademecum Rzeczpospolitej z dnia 26 czerwca 2006 r. zatytułowanym Koszty promocji i reklamy w firmie), „Puls Biznesu”, „Marketing w Praktyce”, „Media i Marketing”, „Gazeta Prawna”, „Handel”.

  Tłumaczenie: Ze względu na komfort uczestników konferencji, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.

Warunki udziału w szkoleniu do pobrania na dole strony.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!