Komitet PPP - Spotkanie z UZP


siedziba CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Gościem specjalym będzie Pan Dariusza Piasta, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

 

>

Spotkanie będzie okazj? do rozmowy na temat wdrożenia dyrektywy w zakresie zamówień publicznych nr 2014/24/UE.

Przyjęcie jednolitego europejskiego dokumentu w zakresie zamówień publicznych ma służyć odformalizowaniu postępowań w tym zakresie i zwiększenia ich konkurencyjności. Rozwi?zania przyjęte w Dyrektywie maj? charakter systemowy i rewolucyjny w stosunku do polskich regulacji obowi?zuj?cych na gruncie aktualnej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiany te zdaj? się również uwzględniać część postulatów podmiotów prywatnych w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Aby rozwi?zania Dyrektywy zostały prawidłowo wdrożone do krajowego prawa i miały zastosowanie w praktyce, konieczne może być uchwalenie nowej ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

W powyższym kontekście na najbliższym spotkaniu będziemy rozmawiać na temat postulowanych zmian w prawie zamówień publicznych, których wprowadzenie jest konieczne aby usprawnić postępowania zamówieniowe i zwiększyć atrakcyjność składanych przez wykonawców ofert w kontekście projektów PPP.

Podczas spotkania chcielibyśmy porozmawiać m.in. o następuj?cych kwestiach:

1. Nadmierny formalizm w zakresie wymaganych od wykonawców zaświadczeń na pierwszym etapie postępowania (dopuszczenie oświadczeń zamiast referencji/zaświadczeń, szczegółowe dokumenty składane jedynie przez wybranego wykonawcę);

2. Nadmierny formalizm w zakresie zasad korespondencji zamawiaj?cego z wykonawcami (składanie dokumentów w formie elektronicznej, elektroniczna forma komunikacji);

3. Przewaga kryterium najniższej ceny jako kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej (zamiast kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie);

4. Handel referencjami (podmiot od którego „pożyczany” jest potencjał będzie musiał być podwykonawc?);

5. Niewystarczaj?ca elastyczność w zakresie dopuszczalnych zmian umowy (dyrektywa dopuszcza np. zmianę umowy w przypadku, gdy jej konieczność wynika z okoliczności, których działaj?cy z należyt? staranności? zamawiaj?cy, nie mógł wcześniej przewidzieć, a dodatkowo modyfikacja nie zmieni ogólnego charakteru umowy w sprawie zamówienia i ewentualny wzrost ceny nie może być wyższy niż 50 proc. pierwotnej wartości);

6. Dopuszczenie "step in" banków na określonych warunkach (nie tylko w projektach infrastrukturalnych).

Komitet PPP odbędzie się w dniu 6 maja 2014 w godz. 10.00 - 12.30 w siedzibie CCIFP, ul. Widok 8.

Ilość miejsc jest ograniczona.
  
Spotkanie przeznaczone jest dla firm, których działalność jest zwi?zan? z tematami poruszanymi podczas tego Komitetu.

W Komitecie PPP mog? uczestniczyć wył?cznie osoby, które otrzymaj? od CCIFP potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. CCIFP zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia.

Kontakt: Joanna Jaroch - Pszeniczna, joanna.jaroch@ccifp.pl ; Tel : +48 22 696 75 83.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!