Kapitał obrotowy i cykl konwersji gotówki – nowoczesne narzędzia wspomagające proces podejmowania decyzji

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : bezpłatne

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Podczas spotkania poruszymy m.in. następuj?ce zagadnienia :

  1. Kluczowe informacje wynikaj?ce z raportu KPMG dotycz?ce zarz?dzania kapitałem obrotowym i cyklem konwersji gotówki,
  2. Bież?ca informacja jako kluczowy determinant w procesie podejmowania decyzji,
  3. KPI i KRI – jak je właściwie zdefiniować by były pomocne w mierzeniu jakości i skuteczności procesów finansowych wykorzystaniem narzędzi IT,
  4. Ci?gły monitoring – wszystko pod kontrol?,
  5. KMonitor KPMG EIS – jak narzędzie może wspomóc kierownictwo w ci?głej walce o utrzymanie płynności i marży.

Osoby prowadz?ce spotkanie :

Krzysztof Radziwon - partner w dziale usług doradczych KPMG w Polsce.

Posiada ponad 16 lat doświadczenia w zakresie badania sprawozdań finansowych, badania systemów informatycznych oraz audytu wewnętrznego w wielu branżach. Obecnie jest odpowiedzialny za linię usług zwi?zan? z zarz?dzaniem ryzykiem informatycznym oraz audytem wewnętrznym. Specjalizuje się w projektach zwi?zanych z zarz?dzaniem ryzykiem. Prowadził kilka projektów wdrożeniowych systemu ERM. W ramach tych projektów był odpowiedzialny za przygotowanie diagramu przebiegu kluczowych procesów, określenie wyników poszczególnych procesów, identyfikację i ocenę ryzyka na poziomie strategicznym, opracowanie metodologii identyfikacji i oceny ryzyka, a także za opracowanie rejestru i mapy ryzyka.

Krzysztof Radziwon posiada również doświadczenie w zakresie badania systemów informatycznych oraz środowisk kontroli wewnętrznej wykonanych w ramach audytu sprawozdań finansowych spółek o różnych profilach działalności, takich jak telekomunikacja, bankowość, ubezpieczenia, przemysł oraz branża petrochemiczna.

Ukończył ekonomię, jest certyfikowanym audytorem systemów informatycznych (CISA) oraz posiada certyfikat CRISC i ACCA.

Radosław Kowalski - menedżer w dziale usług doradczych KPMG w Polsce.

Doł?czył do KPMG w październiku 2005 r. Pracował w departamencie audytu finansowego, gdzie był odpowiedzialny za planowanie i przeprowadzanie prac audytowych. Następnie doł?czył do Departamentu Zarz?dzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, gdzie przeprowadzał liczne audyty wewnętrzne, w tym projekty zwi?zane ze współprac? i pozyskiwaniem zleceń. Do głównych obowi?zków Radosława należy ocena ryzyka i systemu kontroli wewnętrznych, przegl?d procesów podstawowych i wspieraj?cych dla identyfikacji luk w kontrolach, identyfikacja i ocena ryzyka, audyt wewnętrzny, zarz?dzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie (Enterprise Risk Management) oraz doradztwo w zakresie Sarbanes-Oxley (SOX) 404.

Radosław Kowalski był odpowiedzialny za liczne audyty w spółkach o różnych profilach działalności. Zdobył doświadczenie w projektach zwi?zanych między innymi z audytem procesów w obszarze finansów, zarz?dzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, zasobów ludzkich oraz łańcucha dostaw. W ramach tych projektów był odpowiedzialny za określenie zakresu badań, jakość ich wykonania, kontakt z klientem i ostateczne raportowanie.

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, jest w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta, w trakcie certyfikacji na Certified Internal Auditor oraz w procesie kwalifikacji do Chartered Institute of Management Accounts.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!