Jak zabezpieczyć się przed sankcjami w VAT


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zapraszamy na seminarium, podczas którego porozmawiamy o tym, jak zabezpieczyć się przed sankcjami VAT. Doradcy podatkowi z kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland przybliż? Państwu kluczowe kwestie zwi?zane z tym jakże istotnym dla każdej firmy tematem.

Główne zagadnienia, które omówimy na spotkaniu:

 • Zmiany w prawie podatkowym, które nakładaj? na podatników dodatkowe obowi?zki raportowe
 • Sankcje w zwi?zku z nieprawidłowościami w ewidencji VAT
 • Procesy i procedury zabezpieczaj?ce podatnika przed sankcjami VAT

Dlaczego warto wzi?ć udział w warsztacie?

Jednym z głównych obszarów działania Ministerstwa Finansów jest przeciwdziałanie przestępstwom podatkowym w zakresie VAT, w tym zwalczanie oszustw w oparciu o mechanizm tzw. karuzeli VAT. W ostatnim okresie wprowadzono szereg zmian w przepisach podatkowych, które z jednej strony nakładaj? na podatników dodatkowe obowi?zki raportowe, a z drugiej zaostrzaj? sankcje za nieprawidłowości w rozliczaniu podatku. Tym samym, organy podatkowe przerzucaj? koszty zwalczania oszustw podatkowych na wszystkich podatników. Przedsiębiorcy, w ramach ochrony przed sankcjami, zmuszeni s? do wdrożenia szeregu narzędzi, procesów i procedur zabezpieczaj?cych przez postawieniem im zarzutów o udział w wyłudzeniach VAT.

O tym wszystkim porozmawiamy podczas naszego seminarium, do udziału w którym zapraszamy przede wszystkim członków zarz?du odpowiedzialnych za finanse, właścicieli firm, szefów działów finansowo-księgowych, prawników z działów prawnych przedsiębiorstw oraz pracowników zakupów.

Program spotkania:

10.00–10.15       Powitanie i wstęp (Karolina Stawowska)
10.15–11.00       Zmiany w prawie podatkowym nakładaj?ce na podatników dodatkowe obowi?zki raportowe (Karolina Stawowska, Izabela Wiewiórka)

 • Pliki JPK jako skuteczne narzędzie kontroli w zakresie podatków
 • Terminowe rozliczanie VAT (mechanizm odwrotnego obci?żenia, wykreślenie podmiotów jako czynnych podatników VAT)

11.00–11.30       Sankcje w zwi?zku z nieprawidłowościami w ewidencji VAT (Karolina Stawowska)

 • Sankcje za „puste” faktury
 • Sankcje za zaniżenie zobowi?zania podatkowego w VAT lub zawyżenie nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym
 • Odpowiedzialność karna w zwi?zku z wystawianiem nieprawidłowych faktur

11.30–11.45       Przerwa kawowa
11.45–12.45       Procesy i procedury zabezpieczaj?ce podatnika przed sankcjami VAT (Izabela Wiewiórka)

 • Procesy i procedury działu zakupów (weryfikacja dostawcy przed złożeniem zamówienia, oświadczenia kontrahentów, sprawdzenie statusu podmiotu w VAT)
 • Określenie „wrażliwych” zakupów podlegaj?cych obowi?zkowej procedurze PO
 • Warunki dostawy towarów w transakcjach łańcuchowych
 • Procesy ewidencjonowania zamówień, faktur i dostaw w systemach ERP
 • Rozliczanie transakcji w oparciu o mechanizm odwrotnego obci?żenia
 • Procesy i procedury kontrolne w ewidencji i rozliczania VAT

Osoby prowadz?ce:

Karolina Stawowska, Partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland, doradca podatkowy
Karolina Stawowska jest licencjonowanym doradc? podatkowym. Kieruje zespołem prawa podatkowego w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. W latach 1997-2010 zwi?zana była z Działem Doradztwa Podatkowego PricewaterhouseCoopers, gdzie pracowała w zespole specjalizuj?cym się w obsłudze klientów z sektora markowych produktów konsumpcyjnych, handlu i dystrybucji oraz w zespole fuzji i przejęć.  W kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland odpowiedzialna jest za obsługę podatkow? transakcji prowadzonych przez fundusze typu private equity i venture capital, restrukturyzacje grup kapitałowych, opracowanie podatkowo efektywnych struktur nabycia i finansowania inwestycji, jak i podatkowo optymalnych sposobów zbycia przedsiębiorstw, akcji i udziałów przez inwestorów korporacyjnych i indywidualnych. Zajmuje się również bież?c? obsług? polskich przedsiębiorstw w zakresie ich działalności podstawowej, jak i inwestycyjnej, z uwzględnieniem tworzenia optymalnych podatkowo struktur prowadzenia działalności poza granicami Polski, jak i optymalizacji podatkowej bież?cej działalności sprzedażowej lub optymalizacji kosztów podatkowych.
Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych wykładów i warsztatów o tematyce podatkowej. Przez wiele lat prowadziła zajęcia z prawa podatkowego w ramach programu Executive MBA, organizowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest także autork? publikacji prasowych oraz współautork? dwóch ksi?żek poświęconych prawu podatkowemu.  Jest regularnie rekomendowana przez międzynarodowe informatory prawnicze, w tym Chambers Europe Legal Directory oraz Women in Business Law, jako doświadczony i kreatywny doradca podatkowy.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Prawa Finansowego, International Business and Trade Law Program organizowany przez Columbia School of Law oraz Podyplomowe Studium Finanse i Opodatkowanie Przedsiębiorstw organizowane przez Szkołę Główn? Handlow? w Warszawie.

Izabela Wiewiórka, Of Counsel w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland, doradca podatkowy
Izabela Wiewiórka jest licencjonowanym doradc? podatkowym zajmuj?cym stanowisko Of Counsel w zespole doradztwa podatkowego kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Jest odpowiedzialna za obsługę transakcji z podmiotami powi?zanymi, wsparcie przedsiębiorstw w sporach z władzami skarbowymi, współtworzenie efektywnych struktur i narzędzi raportowania podatkowego, zgodnych z kultur? organizacyjn? i systemami ERP klientów oraz wsparcie w raportowaniu struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Zajmuje się również bież?c? obsług? podatkow? polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.  Ma ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. W latach 1995-2010 zwi?zana była z firm? PricewaterhouseCoopers, gdzie tworzyła i zarz?dzała zespołami IT based Tax Consulting i Tax Management and Accounting Services. Ma także wieloletni? praktykę w zakresie cen transferowych. Od 1997 roku rozwija produkty z obszaru zarz?dzania funkcj? podatkow?. Realizuje projekty określania ram podatkowych dla wdrożeń systemów ERP oraz przegl?dy zgodności procesów biznesowych klientów z prawem podatkowym i dobr? praktyk?. Posiada bogate doświadczenie w przygotowaniu rozwi?zań zgodnych ze strukturami JPK. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w szeregu programach z zakresu systemów ERP, zarz?dzania przedsiębiorstwem i zarz?dzania projektami.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!