Jak rozsądnie kupować?


CCIFP, ul. Mokotowska 19

Cena :
150 PLN +22%VAT dla firm stowarzyszonych
400 PLN +22%VAT dla firm niestowarzyszonych

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: Azimutus Associates

Firma Azimutus Associates zaprasza Państwa na seminarium na temat redukcji kosztów zakupów.

W większości przedsiębiorstw istnieje potencjał oszczędności w obszarze zakupów, możliwy do uzyskania przy zastosowaniu odpowiedniego podejścia. Program redukcji kosztów zakupów skupia się na kosztach nieosobowych, a jego zastosowanie jest możliwe w wielu branżach, zarówno w firmachprodukcyjnych, jak i usługowych.
Program porusza wszystkie dźwignie redukcji kosztów ze szczególnym naciskiem na konkurencję pomiędzy dostawcami. Nic nie wpływa na atrakcyjność oferty obecnego dostawcy lepiej niż poczucie konkurencji ze strony potencjalnych dostawców i zwi?zane z tym ryzyko utraty biznesu. Oszczędności uzyskane w dotychczas zakończonych projektach kształtuj? się średnio na poziomie 10-15%, dochodz?c w szczególnych przypadkach nawet do 60% kosztów.

http://www.azimutus.com

Azimutus Associates jest butikiem doradztwa finansowego i strategicznego. Wspieramy naszych klientów przy planowaniu i wdrożeniu, wykorzystuj?c szerokie międzynarodowe doświadczenie i dogłębn? znajomość lokalnego rynku.
Działalność firmy koncentruje się na dwóch podstawowych obszarach:
1. Doradztwo finansowe obejmuje wsparcie klientów przy:
a). Transakcjach fuzji i przejęć, gdzie pracujemy po stronie inwestora szukaj?cego firm   do przejęcia lub właściciela poszukuj?cego inwestora do zakupu całości lub części udziałów
b). Pozyskiwanie kapitału z banków, funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznego finansowania. Azimutus Associates współpracuje z funduszami private equity, bankami oraz stowarzyszeniami inwestorów.
Do usług finansowych dodajemy usługi analizy strategicznej, audytowe, prawne i wsparcia wnegocjacjach, niezbędne do skutecznego zamknięcia transakcji. Naszymi klientami s? przede wszystkich małe i średnie przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne.
2. Nasze doświadczenie w dziedzinie doradztwa strategicznego obejmuje projekty w obszarach sprzedaży imarketingu, zakupów i poprawy operacji. Usługi s? skierowane do średnich i dużych przedsiębiorstw, chc?cych poprawić swoj? pozycję konkurencyjn? i zwiększyć zyskowność. Istotn? zalet? naszych usług jest wsparcie klientów w procesie wdrożenia rekomendacji, co zwiększa sukces rekomendacji.

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności semianrium.

1. Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400 PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem seminarium wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: marta.oswiecinska@ccifp.pl W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!