Jak nie dać się zaskoczyć konkurencji - czyli aspekty prawne w sprzedaży


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
600 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 800 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Szkolenie w ramach kursu sprzedażowego dla inżynierów handlowców (II edycja). Kurs trwa od lutego 2014 r.

 

>

Szkolenie ma na celu wskazanie i wyjaśnienie praktycznych aspektów prawnych, z którymi handlowcy mog? zetkn?ć się każdego dnia w swojej pracy zawodowej.

Na szkoleniu poruszymy zagadnienia z następuj?cych zakresów :

1. Prawo konkurencji :

 • zmowy cenowe,
 • zmowy przetargowe,
 • relacje z dystrybutorami,
 • ceny sugerowane,
 • czyny nieuczciwej konkurencji, itp.

2. Marketing bezpośredni : podstawy wiedzy o danych osobowych oraz o dozwolonym marketingu bezpośrednim

Szczegółowy program szkolenia :

10.00 – 11.15

Prawo konkurencji:

 • podstawowe definicje;
 • zakazane porozumienia;
 • jak? formę może przybrać zakazane porozumienie?
 • porozumienia cenowe w relacjach z konkurentami i dystrybutorami;
 • ceny minimalne, maksymalne, sztywne i sugerowane;
 • zmowa przetargowa jako porozumienie antykonkurencyjne.

11.15 – 11.30 przerwa kawowa

11.45 – 13.00

Czyny nieuczciwej konkurencji:

 • niedozwolona wymiana informacji;
 • kiedy przedsiębiorca posiada pozycję dominuj?c??
 • nadużycie pozycji dominuj?cej – ograniczenia swobody działalności dominanta;
 • sankcje zwi?zane z naruszeniami prawa konkurencji.
 • jakie działanie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?
 • czyny nieuczciwej konkurencji zwi?zane z polityk? sprzedażow? i zakupow?: dyskryminacja kontrahentów, ceny dumpingowe, opłaty półkowe.

13.00 - 13.45 lunch

13.45 – 14.45 szkolenie

Czyny nieuczciwej konkurencji c.d.

 • czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy;
 • reklama wprowadzaj?ca w bł?d;
 • reklama porównawcza – kiedy jest dopuszczalna?
 • upodobnienie produktów i oznaczeń produktów?
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • sankcje zwi?zane z czynem nieuczciwej konkurencji;
 • marketing bezpośredni   i zagadnienia prawne z nim zwi?zane.

14.45 – 15.00 przerwa kawowa

15.00 – 16.00 szkolenie

Ustawa o ochronie danych osobowych

 • definicja danych osobowych i okoliczności uzasadniaj?ce przetwarzanie danych osobowych;
 • obowi?zki administratora danych zwi?zane z przetwarzaniem danych osobowych;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych i warunki jakie powinna ona spełniać;
 • dokumentacja zwi?zana z przetwarzaniem danych osobowych;
 • sankcje zwi?zane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych.

Prelegenci :

Krzysztof Zięba - Radca prawny, Partner w Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Kieruje Departamentem Prawa Handlu i Dystrybucji. Specjalizuje się w prawie żywnościowym, prawie marketingu, handlu i dystrybucji.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie tworzenia i negocjowania umów handlowych, w tym w szczególności w tworzeniu systemów dystrybucyjnych. Od kilku lat kieruje Praktyk? Zwalczania Nieuczciwej Konkurencji w KZRP i  uczestniczy w projektach z zakresu prawa ochrony własności przemysłowej. Doradza klientom z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG), spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego oraz motoryzacyjnego. Krzysztof Zięba jest również ekspertem w zakresie rozwi?zywania sporów dotycz?cych nazw domen i doradza klientom przy odzyskiwaniu bezprawnie zajętych domen internetowych przed właściwymi s?dami arbitrażowymi. Współpracował przy przygotowaniu tzw. Białej Księgi we współpracy z Francusk? Izb? Przemysłowo-Handlow? w Polsce w zakresie obejmuj?cym propozycje rozwi?zań dotycz?cych procedur zmierzaj?cych do wzmocnienia egzekwowalności ochrony patentowej.

Sylwia Sylwestrzak

Radca prawny, Partner w Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Kieruje Praktyk? Sporów Prawnoautorskich oraz Danych Osobowych, uczestniczy również w  pracach Praktyki Internet i E-commerce oraz Praktyki Nowych Technologii i Cyfryzacji. Posiada bogate doświadczenie w sprawach zwi?zanym z prawem ochrony danych osobowych, prawem prasowym, prawem autorskim i ogólnymi przepisami dotycz?cymi środków masowego przekazu. Doradza także w projektach zwi?zanych z sektorem technologii informatycznych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm z sektora IT, agencji reklamowych, koncernów medialnych w prowadzeniu procesów o ochronę dóbr osobistych. Pracowała również w biurze prawnym jednego z największych w Polsce wydawnictw prasy. Prowadziła również wiele wykładów i szkoleń, w szczególności z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, prawa Internetu i e-commerce.

Partner merytoryczny :


 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!