Jak korzystnie zawierać umowy na usługi IT?

Cena :
200 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W  dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić wydajne i sprawne działanie w biznesie bez odpowiednich rozwi?zań IT. Szybko zmieniaj?ce się uwarunkowania techniczne i postępuj?cy proces globalizacji powoduj?, że to co jeszcze wczoraj wydawało się być optymalnym narzędziem IT, w krótkim czasie staje się rozwi?zaniem przestarzałym. W rezultacie, wpływa to  na konieczność wdrażania coraz to nowych rozwi?zań IT.

Brak odpowiednich rozwi?zań prawnych powoduje, że wdrożenie, utrzymanie i rozwój nowych rozwi?zań IT jest procesem trudnym i narażaj?cym odbiorców takich usług, jak i firmy, które te rozwi?zania dostarczaj? na rozliczne spory. Podejmuj?c decyzję o modernizacji zasobów informatycznych lub o świadczeniu usług w tym zakresie warto zwrócić uwagę na odpowiednie sformułowanie umów tak, aby procesy modernizacji IT przebiegały sprawnie i kończyły się sukcesem.

Dlaczego warto wzi?ć udział w seminarium?

Maj?c na uwadze pojawiaj?ce się w praktyce problemy, celem seminarium będzie wskazanie kluczowych kwestii, na które należy położyć szczególny nacisk negocjuj?c umowy z podmiotami świadcz?cymi usługi w zakresie wdrażania rozwi?zań IT oraz z odbiorcami tych usług.

Program seminarium będzie obejmował omówienie najistotniejszych zagadnień z praktycznego punktu widzenia aspektów umów wdrożeniowych, umów o utrzymanie i rozwój systemów IT, jak również umów prawa autorskiego dotycz?cych rozwi?zań IT.

Kto powinien uczestniczyć?

Seminarium jest adresowane zarówno do przedsiębiorców korzystaj?cych z rozwi?zań IT, podmiotów zajmuj?cych się wdrożeniami IT, jak i do producentów oprogramowania.

Do uczestnictwa zapraszamy kadrę wyższego i średniego szczebla, pracowników wewnętrznych i zewnętrznych, dyrektorów działów IT i osoby odpowiedzialne za zarz?dzanie zasobami IT oraz osoby zajmuj?ce się wdrażaniem projektów informatycznych.

Program:

1. Charakter prawny umów IT
• umowy wdrożeniowe
• umowy o utrzymanie
• umowy dotycz?ce praw autorskich

2. Umowy wdrożeniowe
• przedmiot umów wdrożeniowych
• charakter umów wdrożeniowych

3. Etapy wdrożenia
• koncepcja wdrożenia
• wdrożenie
• odbiór wdrożenia
• serwisowanie

4. Istotne elementy umów wdrożenia
• przedmiot wdrożenia
• harmonogram wdrożenia
• zagwarantowanie odpowiedniego personelu po stronie dostawcy usług
• płatności
• odpowiedzialność dostawcy usług
• gwarancje
• przetwarzanie danych osobowych

5. Odbiór wdrożenia
• procedury odbioru
• konsekwencje wadliwego wykonania wdrożenia

6. Gwarancje
• określenie zakresu usług objętych gwarancj?
• czas gwarancji

7. Umowy prawa autorskiego w odniesieniu do IT
• umowa przeniesienia maj?tkowych praw autorskich
• umowy licencyjne i ich rodzaje

8. Przedmiot umów prawa autorskiego w odniesieniu do IT
• przedmiot umowy o przeniesienie praw autorskich
• przedmiot umów licencyjnych - rodzaje licencji

9. Wymogi formalne dotycz?ce umów prawa autorskiego

10. Naruszenie praw autorskich w odniesieniu do IT
• odpowiedzialność karna
• odpowiedzialność cywilna

11. Umowy o utrzymanie
• przedmiot umów o utrzymanie
• charakter umów o utrzymanie

12. Istotne elementy umów o utrzymanie
• przedmiot umów
• czas świadczenia usług
• personel dostawcy usług
• dostępność usług
• rezultaty wykonania umów o utrzymanie


Partner seminarium:

http://www.lovells.com/Lovells/Worldwide/Poland/Poland.htm?lang=pl-PL

Prowadz?ce:

Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska - Kozłowska
Prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Jest Partnerem w Kancelarii Lovells, gdzie kieruje praktyk? Własności Intelektualnej, Mediów i Technologii. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, obejmuj?cej kwestie zwi?zane z rozwojem nowych technologii, w tym również na rynku mediów i reklamy, a także prawa nieuczciwej konkurencji. Jest autork? wielu publikacji, w tym opracowań monograficznych z zakresu prawa własności intelektualnej.

Agnieszka Laskowska, Prawnik w Kancelarii Lovells    

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.
"Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium" do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!