Ile warta jest Państwa firma?

Cena :
150 PLN netto - firmy stowarzyszone
400 PLN netto - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: Jacek Byrt z firmy Azimutus Associates.

Progra wykładu:

1). Dlaczego warto znać aktualn? wartość przedsiębiorstwa
2). Metody wyceny przedsiębiorstwa – opis metodologii, ograniczenia, kluczowe założenia
         - Metoda porównawcza
         - DCF (dyskontowane przepływy gotówkowe)
         - Metoda odtworzeniowa
3). Ćwiczenia:
       - Wycena spółki metod? porównawcz?
       - Wycena spółki metod? DCF

Azimutus Associates jest butikiem doradztwa finansowego i strategicznego. Wspieramy naszych klientów przy planowaniu i wdrożeniu, wykorzystuj?c szerokie międzynarodowe doświadczenie i dogłębn? znajomość lokalnego rynku.
Działalność firmy koncentruje się na dwóch podstawowych obszarach:
1. Doradztwo finansowe obejmuje wsparcie klientów przy:
a). Transakcjach fuzji i przejęć, gdzie pracujemy po stronie inwestora szukaj?cego firm   do przejęcia lub właściciela poszukuj?cego inwestora do zakupu całości lub części udziałów
b). Pozyskiwanie kapitału z banków, funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznego finansowania. Azimutus Associates współpracuje z funduszami private equity, bankami oraz stowarzyszeniami inwestorów.
Do usług finansowych dodajemy usługi analizy strategicznej, audytowe, prawne i wsparcia wnegocjacjach, niezbędne do skutecznego zamknięcia transakcji. Naszymi klientami s? przede wszystkich małe i średnie przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne.
2. Nasze doświadczenie w dziedzinie doradztwa strategicznego obejmuje projekty w obszarach sprzedaży imarketingu, zakupów i poprawy operacji. Usługi s? skierowane do średnich i dużych przedsiębiorstw, chc?cych poprawić swoj? pozycję konkurencyjn? i zwiększyć zyskowność. Istotn? zalet? naszych usług jest wsparcie klientów w procesie wdrożenia rekomendacji, co zwiększa sukces rekomendacji.

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności semianrium.

1. Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400 PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu jak również anulowanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem seminarium  powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: marta.oswiecinska@ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania  seminarium zwracamy uczestnikom koszty uczestniczenia w w spotkaniu.

Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl uczestnik potwierdza, żę zapoznał się z warunkami płatności i uczestnictwa w seminarium.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!