Grupa Robocza PPP


CCIFP, ul. Mokotowska 19

Cena :
Spotkanie jest bezpłatne, zarezerwowane tylko dla firm członkowskich

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza na spotkaniu Grupy roboczej PPP, które odbędzie się w siedzibie CCIFP, ul Mokotowska 19 w czwartek, w dniu 17  września 2009 w godz. 8.30-11.00.

Tematem spotkania będzie omówienie wyników badań w sprawie PPP, zrealizowane przez Kancelarię Radców Prawnych Wojciechowska-Szac.

Spotkanie zostanie poprowadzone przez Monikę Wojciechowsk?-Szac, Radcę Prawnego oraz Tomasza Białobłockiego, Dyrektora, TP.
  

Uprzejmie proszę o potwierdzenie Państwa obecności na adres: ccifp@ccifp.pl

Spotkanie jest bezpłatne (zarezerwowane tylko dla firm członkowskich) z ograniczon? liczb? miejsc.
Zapewniamy tłumaczenie dla 3 osób max.

Wyniki Badań w sprawie PPP:

Na przełomie marca i kwietnia 2009 r. na zlecenie Kancelarii Radców Prawnych M.Wojciechowska-Szac, G.Kotarba s.c., Instytut Badania Opinii GfK Polonia przeprowadził badanie ilościowe, którego celem była odpowiedź na pytanie czy samorz?dowcy zamierzaj? korzystać z partnerstwa publiczno –prywatnego po zmianie przepisów.

Przypomnijmy,   w 19 grudnia 2008 r. została uchwalona ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym, a 9 stycznia 2009 powołano do życia ustawę o koncesjach na roboty budowlane lub usługi.

Założeniem obu ustaw jest poł?czenie „sił” podmiotów publicznych i partnerów prywatnych w obszarze inwestycji gospodarczych, publicznych, itp. Obie ustawy znacznie uprościły obowi?zuj?ce procedury dotycz?ce nawi?zania współpracy podmiotów: publicznego i prywatnego, wprowadzaj?c przepisy dotycz?ce jedynie ram współpracy, odwołuj?c się jednocześnie do znanych pojęć i instytucji zawartych w znanych od wielu lat przepisach prawa cywilnego.

 

Wyniki badań pokazały jednak, że pomimo wprowadzenia znacznie prostszych i przejrzystych reguł prawnych, ppp dla większości badanych podmiotów publicznych jest nadal nieznanym obszarem.

 

Być może nieznajomość procedur i mechanizmów ppp spowodowała, że ustawa nadal nie jest szeroko stosowana w praktyce. Być może s? jednak inne przyczyny?

 

St?d też przeprowadzenie badań, które stały się prób? odpowiedzi na postawione pytania.

Mamy także nadzieję, że będ? podstaw? do odpowiedzi, co zrobić, żeby tę sytuację zmienić, jak propagować PPP, jak zachęcić do współpracy partnerów prywatnych i publicznych?

 

Dlatego też chcielibyśmy szczegółowo zaprezentować wyniki tych badań, komentuj?c odpowiedzi, odnosz?c je także bezpośrednio do nowych regulacji prawnych: ustawy o ppp i ustawy o koncesjach na roboty lub usługi, przybliżaj?c tym samym te przepisy i porównuj?c je z wcześniej obowi?zuj?cymi regułami prawnymi.

Zatem:

- przedstawimy krótki opis regulacji prawnych porównuj?c je z dotychczasowymi przepisami, oraz

- przedstawimy wyniki badań wraz z komentarzami.

 

Jak samorz?dy korzystaj? z przepisów o PPP i ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi?

[Monika Wojciechowska-Szac, Radca Prawny]: Z naszych badań wynika, iż praktycznie PPP w Polsce nie działa. Niemal wszyscy respondenci – (94%) przyznaj?, że nigdy nie korzystali z modelu współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji samorz?dowych projektów inwestycyjnych. Dotyczy to zarówno poprzednio obowi?zuj?cej ustawy i tej obecnej.

 

 Dlaczego aż 94 proc. badanych kierowników referatów, zajmuj?cych się inwestycjami w urzędach miejskich, wojewódzkich, marszałkowskich oraz starostwach powiatowych przyznało, że nigdy nie korzystało z modelu współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji samorz?dowych projektów inwestycyjnych?

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, wśród przeszkód do stosowania partnerstwa publiczno – prywatnego, badani wskazywali przede wszystkim na skomplikowane procedury, ale także brak wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania PPP. Kolejn? przeszkod? to brak wykwalifikowanej kadry w samorz?dach, mog?cej dobrze i sprawnie przeprowadzić tak? procedurę, ale również niewielkie zainteresowanie podmiotów prywatnych. Urzędnicy, obawiaj? się, że współpracuj?c z   przedsiębiorcami mog? być podejrzani o korupcję.

 

Czy  jest szansa, że przepisy nowelizacji zachęc? gminy do korzystania z PPP?

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym, w stosunku do poprzedniej, uchylonej zrezygnowała z wielu nadmiernych formalności oraz z takich regulacji, które mogły rodzić problemy w praktyce i być różnie interpretowane przez podmioty stosuj?ce prawo np., niejasne i niezrozumiałe definicje.   Istotna jest zatem m.in. rezygnacja z obowi?zku przeprowadzania przez podmioty publiczne   kosztownych analiz w zakresie PPP,   uproszczenie formuły wyboru partnera prywatnego, nie budz?ca w?tpliwości formuła o możliwości wykorzystania środków unijnych przy PPP.

Moim zdaniem, nowe rozwi?zania, dały swobodę we współpracy obu podmiotów, określaj?c jedynie ramy tej współpracy, a szczegóły w ramach swobody umów określ? same strony. Oczywiście nie oznacza to pełnej dowolności, gdyż jedn? ze stron jest podmiot publiczny, zarz?dzaj?cy publicznymi pieniędzmi, który zobowi?zany jest do racjonalnego wydawania środków

 

W nowej ustawie o partnerstwie publiczno prywatnym, kierowano się d?żeniem do wyeliminowania zbędnych obci?żeń administracyjnych oraz likwidacji nadmiernych ograniczeń, co do przedmiotu i treści umowy o PPP. Nowa ustawa o PPP otrzymała, zatem charakter ramowy, w zwi?zku z tym partnerzy otrzymali większ? swobodę w kształtowaniu partnerstwa. Nowa ustawa o PPP pozwala na elastyczne kształtowanie partnerstwa, odsyłaj?c jedynie do obowi?zuj?cego systemu prawnego, dobrych praktyk, wzorców, bez nakładania szczególnych obowi?zków.

Nowa ustawa o PPP nie narzuca przedmiotu partnerstwa publiczno – prywatnego oraz nie ogranicza partnerstwa do realizacji jedynie zadania publicznego. W nowej ustawie o ppp zrezygnowano z przepisu zawieraj?cego szczegółowy wykaz tego, co powinna zawierać umowa o PPP. Przepisy nowej ustawy o PPP określaj?, iż poza podstawowymi zobowi?zaniami, wskazanymi powyżej, umowa o PPP powinna określać skutki nienależytego wykonania i niewykonania zobowi?zania, w szczególności kary umowne lub obniżenie

 

Moim zdaniem te zmiany i uproszczenia   powinny zachęcić do korzystania z PPP przy realizacji przedsięwzięć przez jednostki samorz?du terytorialnego.

 

Jakie korzyści dla samorz?dów niesie za sob? realizowanie inwestycji publicznych w ramach PPP?

PPP daje możliwości zwiększenia środków finansowych dla realizacji inwestycji przez podmioty publiczne bez obci?żania budżetów, wykorzystania w jak najlepszy sposób sektora prywatnego, co w rezultacie może się przyczynić do zwiększenia tempa rozwoju infrastrukturalnego, stworzenia możliwości świadczenia nowych dla społeczeństwa usług lub poprawy jakości usług dotychczasowych.

 

Efektem projektów realizowanych w PPP powinny być przede wszystkim niższe koszty realizacji przedsięwzięć po stronie publicznej, wyższa efektywność i elastyczność działań. Niew?tpliw? zalet? jest również to, że sektor publiczny posiada pełn? kontrolę nad kosztami i nakładami inwestycyjnymi oraz jakości? zamówionych usług lub wytworzonej infrastruktury.

PPP daje szansę na zwiększenie strumienia kapitału, który zostanie przeznaczony na inwestycje w sferze usług publicznych poprzez pozyskanie kapitału prywatnego.

PPP umożliwia realizacje projektów przy ograniczonej dostępności kapitału publicznego, ponieważ jego istot? jest zdolność pozyskiwania środków kapitałowych z sektora prywatnego. PPP zwiększa także szanse na lepsz? jakość usług, bo wiele działań można podj?ć w sposób bardziej efektywny przy zastosowaniu dyscypliny zarz?dzania i kompetencji sektora prywatnego.

 

Zalet? przedsięwzięć realizowanych w ramach PPP jest to, iż podmiot publiczny skupia swoj? uwagę na „produkcie końcowym”, a nie jest zobowi?zany dbać i angażować się na wkładzie (nakładzie) i kolejnych etapach realizowanego przedsięwzięcia, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnego modelu realizowanego w ramach udzielania zamówień publicznych.

 

Samorz?dy dużo chętniej korzystaj? z przepisów ustawy o roboty budowlane. Dlaczego tak się dzieje?

Wiele rozwi?zań zawartych w ustawie o koncesjach jest już znanych, bo opieraj? się na trybie i założeniach przepisów prawa zamówień publicznych, które funkcjonuj?, oczywiście będ?c wielokrotnie zmienianymi od 1994 r. To może zatem powodować, iż zarówno podmioty publiczne, jak i przedsiębiorcy nie obawiaj? się wchodzić w materię, która jest już znana poprzez wspomniane zamówienia. Do tego przy koncesjach, przepisy o wyborze   uległy znacznemu odformalizowaniu, rozszerzyły zakres pojęcia najkorzystniejszej oferty, kład?c nacisk przede wszystkim na takie aspekty jak: czas trwania koncesji, jakość wykonania, wartość techniczn?, właściwości funkcjonalne, estetyczne, aspekty środowiskowe, itp. Zatem podmiot publiczny dokonuj?c wyboru oferenta może skupić się przede wszystkim na aspektach merytorycznych, a nie tylko finansowych dotycz?cych ceny, jak to funkcjonuje w klasycznych zamówieniach publicznych, gdzie liczy się przede wszystkim cena a nie jakość.

Taka konstrukcja przepisów, moim zdaniem, może także powodować, liczniejsze zainteresowanie postępowaniem koncesyjnym zarówno wśród podmiotów publicznych prywatnych.

 

Czy z punktu widzenia samorz?dów korzystniej jest realizować inwestycje w ramach PPP, czy w ramach ustawy o roboty budowlane lub koncesje?

To zależy oczywiście od rodzaju przedsięwzięcia jakie podmiot publiczny zamierza realizować.

Ustawa o PPP dotyczy złożonych, silnych zwi?zków podmiotu publicznego i partnera prywatnego – rzeczywistego „wspólnego wykonywania zadania”, powierzenie partnerowi prywatnemu pieczy nad składnikiem maj?tkowym. Tymczasem ustawa o koncesjach na roboty budowlane lub usługi, to regulacje służ?ce zawieraniu umów, w których w zamian za określone świadczenia, sektor publiczny upoważnia do pobierania pożytków (koncesja). Nieprzypadkowo – na gruncie prawa wspólnotowego – koncesja to rodzaj zamówienia publicznego, który tylko tym różni się od zamówień publicznych, że zamiast zapłaty ceny, wynagrodzeniem koncesjonariusza jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu koncesji albo to prawo uzyskuje wraz z zapłat? pewnej sumy pieniężnej.

 

Czy w trakcie obowi?zywania nowych przepisów ujawniły się już ich niedoci?gnięcia, które wymagaj? szybkiej nowelizacji? Jeśli tak to jakie?

Moim zdaniem, jest jeszcze za wcześnie, aby oceniać, czy nowa ustawa o PPP się sprawdzi. Ustawa musi „zadziałać” w praktyce, aby ocenić jej ewentualne mankamenty lub niedoci?gnięcia. W mojej ocenie podmiot publiczny i prywatny otrzymali instrumenty, dzięki którym może być budowane partnerstwo publiczno – prywatne z pożytkiem dla jednych i drugich, a czy zaistnieje konieczność nowelizacji to może pokazać praktyka w stosowaniu konkretnych przepisów.  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!