Francuski biznesowy


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
1 300 PLN (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 1 600 PLN (firmy niestowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Celem kursu jest utrwalenie lub /i poszerzenie wiedzy i umiejętności językowych w kontekście świata biznesu. Ponadto, wprowadzenie terminologii języka fachowego ekonomiczno - handlowego, z elementami terminologii prawniczej i księgowej, z jak? pracownicy firm spotykaj? się w swoim miejscu pracy. Program kursu obejmować będzie te zagadnienia ekonomiczno-handlowe, które posłuż? efektywnemu poznaniu języka biznesu w mowie i w piśmie. Charakterystyk? kursu jest nacisk na poszerzanie i utrwalanie słownictwa używanego czynnie w sytuacjach zwi?zanych życiem przedsiębiorstwa.
Problematyka kursu obejmuje między innymi następuj?ce tematy:

- Prezentacje na ważnych spotkaniach, konferencjach
- Telefonowanie
- Negocjacje
- Prowadzenie i udział w zebraniach i dyskusjach
- Argumentowanie
- Komentowanie wykresów i analizowanie danych liczbowych
- Prezentowanie firmy
- Redagowanie listów handlowych, maili i dokumentów sformalizowanych
- Identyfikowanie i wykorzystywanie dokumentów zawodowych (notatka, raport, sprawozdanie, protokół, druki)
- Informowanie o zadaniach i przebiegu swojej pracy
- Umawianie, przenoszenie i odwoływanie spotkań

W czasie kursu omawiane będ? także wybrane elementy gramatyczne istotne w kontekście biznesowym.
Podstawę kursu stanowi podręcznik „ Affaires a suivre” wydany we współpracy z CCIP, uzupełniony duż? ilości? starannie przygotowanych materiałów dodatkowych rozwijaj?cych omawiane tematy.

Typ kursu:                                       10 osób w grupie

Poziom:                                                 średnio-zaawansowany i zaawansowany

Czas trwania kursu:         2 semestry po 64 lekcje (45 min)

Częstotliwość zajęć:     2 razy w tygodniu: poniedziałek, środa po 2 jednostki lekcyjne (2x45minut)

Prowadz?ca:
Dorota Bruś
jest absolwentk? Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła w 1988 roku z wyróżnieniem. Pracę zawodow? rozpoczęła jako lektor języka francuskiego w Państwowej Szkole Stenotypii i Języków Obcych, gdzie prowadziła zajęcia przygotowawcze do egzaminów resortowych Ministerstwa Współpracy z Zagranic?, jak również do egzaminów CCIP. W 1994 roku objęła stanowisko szefa sekcji języków romańskich w Wyższej Szkole Handlu i Prawa, sprawuj?c nadzór metodyczny nad podlegaj?cymi jej lektorami języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego, przygotowuj?c programy nauczania, zajmuj?c się organizacj? egzaminów. Prowadziła też zajęcia ze specjalistycznego języka francuskiego dla przyszłych menedżerów. W końcu lat dziewięćdziesi?tych rozpoczęła współpracę ze Szkoł? Biznesu Politechniki Warszawskiej. Organizowała tam i prowadziła specjalistyczne kursy przygotowawcze w ramach programu Master HEC en Sciences de Gestion Approfondies. Zajęcia te oprócz standardowego języka obejmowały różne dziedziny specjalistyczne takie jak: ekonomia, rachunkowość, marketing czy finanse. Przez kilka ostatnich lat Pani Dorota Bruś specjalizuje się w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń językowych dla zarz?dów i wyższej kadry menedżerskiej filii francuskojęzycznych firm w Polsce lub firm z udziałem kapitału francuskiego takich jak Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.,   Schneider Polska, Lafarge Polska S.A., Edipresse Polska S.A. Bierze także regularny udział w stażach pedagogicznych organizowanych we Francji (Centre de Linguistique Appliquée de Besançon) i w Polsce Ambasada Francji we współpracy z Parysk? Izb? Przemysłowo-Handlow? CCIP, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu).

WARUNKI UCZESTNICTWA: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności przed pierwszymi zajęciami

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności przed pierwszymi zajęciami
1. Koszt uczestnictwa wynosi 1 300 PLN (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 1 600 PLN (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 32 1370 1037 0000 1706 4017 2002.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłata na poczet uczestnictwa niepodlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: Joanna.jaroch(@)ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!