Finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
600 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 900 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Do udziału w seminarium zapraszamy menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, pracowników pionu finansów, zakupu, produkcji, sprzedaży, marketingu, IT, HR oraz przedstawicieli innych obszarów i dyscyplin odpowiedzialnych za finansowe efekty działań firmy.

 

>

Program szkolenia :

Funkcja finansów i jej zadania w procesie zarz?dzania przedsiębiorstwem:

 • Funkcja finansów i inne funkcje w procesie zarz?dzania przedsiębiorstwem
 • Obszar (Pion) finansów i jego współpraca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Finansowanie działalności i pomiar dokonań

Rachunkowość jednostki i jej rodzaje:

 • Rachunkowość finansowa i rachunkowość zarz?dcza
 • Ewidencja zdarzeń gospodarczych
 • Przetwarzanie informacji
 • Komunikowanie informacji

Raport roczny

 • Źródła prawa
 • Krajowe i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
 • Sprawozdanie finansowe
 • Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie finansowe i jego składowe

 • Bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej)
 • Rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitego dochodu)
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Informacja dodatkowa (wprowadzenie, dodatkowe informacje i objaśnienia)

Planowanie finansowe i pomiar dokonań:

 • Planowanie operacyjne (budżety roczne i okresowe)
 • Planowanie strategiczne (planowanie zadań wieloletnich, budżetowanie kapitałowe)
 • Analiza projektów inwestycyjnych i wycena przedsiębiorstw
 • Realizacja zadań i pomiar dokonań

Analiza sprawozdania finansowego (studium przypadku):

 • Maj?tek trwały i obrotowy
 • Kapitał własny i kapitał obcy
 • Zmiana stanu aktywów netto i kapitału własnego
 • Przychody i koszty
 • Wynik finansowy
 • Przepływy pieniężne i zmiana stanu środków pieniężnych
 • Wskaźniki efektywności działań (zadłużenie i płynność, sprawność działania i rentowność)

Finanse w zarz?dzeniu ryzykiem:

 • Źródła i czynniki ryzyka, rodzaje ryzyka
 • Zarz?dzanie ryzykiem
 • Polityka zabezpieczeń i jej efektywność

Prowadz?cy :

Grzegorz Warzocha - Partner i Członek Zarz?du AVANTA auditors&advisors. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz ESC Tours (Francja). Biegły rewident dysponuj?cy ponad dwudziestoletni? praktyk? zawodow? w realizacji projektów doradczych dla podmiotów krajowych i zagranicznych, firm sektora wydobywczego, produkcyjnego, dystrybucji oraz usług finansowych (usługi pośrednictwa finansowego oraz leasing). Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw, kontroli wewnętrznej, rachunkowości przekształceń gospodarczych i przejęć oraz badaniu sprawozdań finansowych.

W latach 2000-2009 na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych firmach doradczych Ernst & Young oraz Deloitte. Posiada tytuł FCCA Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych. Mówi płynnie w języku angielskim i francuskim. Jest autorem profesjonalnych prezentacji oraz organizatorem szkoleń i warsztatów z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz sprawozdawczości finansowej. Współpracuje z izbami przemysłowo-handlowymi oraz ich firmami członkowskimi.

Partner merytoryczny :

AVANTA auditors & advisors to zespół specjalistów wywodz?cych się z największych międzynarodowych firm doradczych, ekspertów dysponuj?cych wieloletni? praktyk? i doświadczeniem zawodowym oraz odpowiedni? wiedz? fachow?, zdobyt? w trakcie realizacji projektów na rzecz największych podmiotów krajowych i zagranicznych. AVANTA auditors & advisors oferuje unikalny model współpracy, który ł?czy konserwatywne podejście stawiaj?ce sobie za cel odpowiednie zabezpieczenie interesu inwestorów i wierzycieli oraz zindywidualizowany plan i proces obsługi, dostosowany do skali i charakterystyki jednostki oraz formułowanych przez ni? oczekiwań. Proponujemy Państwu filozofię działania, której podstaw? jest otwarta komunikacja oraz   nieskrępowany przepływ informacji. Stawiamy do Państwa dyspozycji   doradców o najwyższych   kompetencjach. Zapewniamy Państwu kompleksowe wsparcie merytoryczne poprzez współpracę ze specjalistami   z wiod?cych kancelarii prawnych, firm doradztwa podatkowego, biur rachunkowych, ekspertów wyceny nieruchomości oraz innych dyscyplin.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!