Finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
600 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 900 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Do udziału w seminarium zapraszamy menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, pracowników pionu finansów, zakupu, produkcji, sprzedaży, marketingu, IT, HR oraz przedstawicieli innych obszarów i dyscyplin odpowiedzialnych za finansowe efekty działań firmy.

 

>

Program szkolenia :

Funkcja finansów i jej zadania w procesie zarz?dzania przedsiębiorstwem:

 • Funkcja finansów i inne funkcje w procesie zarz?dzania przedsiębiorstwem
 • Obszar (Pion) finansów i jego współpraca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Finansowanie działalności i pomiar dokonań

Rachunkowość jednostki i jej rodzaje:

 • Rachunkowość finansowa i rachunkowość zarz?dcza
 • Ewidencja zdarzeń gospodarczych
 • Przetwarzanie informacji
 • Komunikowanie informacji

Raport roczny

 • Źródła prawa
 • Krajowe i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
 • Sprawozdanie finansowe
 • Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie finansowe i jego składowe

 • Bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej)
 • Rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitego dochodu)
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Informacja dodatkowa (wprowadzenie, dodatkowe informacje i objaśnienia)

Planowanie finansowe i pomiar dokonań:

 • Planowanie operacyjne (budżety roczne i okresowe)
 • Planowanie strategiczne (planowanie zadań wieloletnich, budżetowanie kapitałowe)
 • Analiza projektów inwestycyjnych i wycena przedsiębiorstw
 • Realizacja zadań i pomiar dokonań

Analiza sprawozdania finansowego (studium przypadku):

 • Maj?tek trwały i obrotowy
 • Kapitał własny i kapitał obcy
 • Zmiana stanu aktywów netto i kapitału własnego
 • Przychody i koszty
 • Wynik finansowy
 • Przepływy pieniężne i zmiana stanu środków pieniężnych
 • Wskaźniki efektywności działań (zadłużenie i płynność, sprawność działania i rentowność)

Finanse w zarz?dzeniu ryzykiem:

 • Źródła i czynniki ryzyka, rodzaje ryzyka
 • Zarz?dzanie ryzykiem
 • Polityka zabezpieczeń i jej efektywność

Prowadz?cy :

Grzegorz Warzocha - Partner i Członek Zarz?du AVANTA auditors&advisors. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz ESC Tours (Francja). Biegły rewident dysponuj?cy ponad dwudziestoletni? praktyk? zawodow? w realizacji projektów doradczych dla podmiotów krajowych i zagranicznych, firm sektora wydobywczego, produkcyjnego, dystrybucji oraz usług finansowych (usługi pośrednictwa finansowego oraz leasing). Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw, kontroli wewnętrznej, rachunkowości przekształceń gospodarczych i przejęć oraz badaniu sprawozdań finansowych.

W latach 2000-2009 na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych firmach doradczych Ernst & Young oraz Deloitte. Posiada tytuł FCCA Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych. Mówi płynnie w języku angielskim i francuskim. Jest autorem profesjonalnych prezentacji oraz organizatorem szkoleń i warsztatów z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz sprawozdawczości finansowej. Współpracuje z izbami przemysłowo-handlowymi oraz ich firmami członkowskimi.

Partner merytoryczny :

AVANTA auditors & advisors to zespół specjalistów wywodz?cych się z największych międzynarodowych firm doradczych, ekspertów dysponuj?cych wieloletni? praktyk? i doświadczeniem zawodowym oraz odpowiedni? wiedz? fachow?, zdobyt? w trakcie realizacji projektów na rzecz największych podmiotów krajowych i zagranicznych. AVANTA auditors & advisors oferuje unikalny model współpracy, który ł?czy konserwatywne podejście stawiaj?ce sobie za cel odpowiednie zabezpieczenie interesu inwestorów i wierzycieli oraz zindywidualizowany plan i proces obsługi, dostosowany do skali i charakterystyki jednostki oraz formułowanych przez ni? oczekiwań. Proponujemy Państwu filozofię działania, której podstaw? jest otwarta komunikacja oraz   nieskrępowany przepływ informacji. Stawiamy do Państwa dyspozycji   doradców o najwyższych   kompetencjach. Zapewniamy Państwu kompleksowe wsparcie merytoryczne poprzez współpracę ze specjalistami   z wiod?cych kancelarii prawnych, firm doradztwa podatkowego, biur rachunkowych, ekspertów wyceny nieruchomości oraz innych dyscyplin.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin