Finanse firmy w sytuacji kryzysowej

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Jak się zabezpieczyć na wypadek utraty płynności lub upadłości kontrahenta?

>

Do udziału w seminarium zapraszamy w szczególności osoby reprezentuj?ce firmy, które maj? do czynienia z kontrahentami zagrożonymi niewypłacalności?. Prelegenci-praktycy przystępnym językiem omówi? zasady postępowania, które zwiększaj? skuteczność ści?gania wierzytelności.

CZĘŚĆ   I   - finansowa :

W części finansowej seminarium omówimy:

Zasady zapobiegania nadmiernej ekspozycji kredytowej poprzez odpowiedni dobór:

 • kontrahentów
 • polityki kredytowej
 • zabezpieczeń

Proces monitorowania i identyfikacji należności przeterminowanych i nieści?galnych:

 • okresowa kontrola należności
 • identyfikacja zaległości
 • emisja monitów i upomnień

Praktykę w zakresie likwidacji szkód i mechanizmy finansowania strat:

 • windykacja
 • sprzedaż
 • finansowanie strat

CZĘŚĆ   II - aspekty prawne :

W części prawnej seminarium prelegent omówi:

 • Jak należy prowadzić dokumentację zawi?zan? z kontraktem oraz korespondencję z kontrahentem, aby doprowadzić do szybkiego i taniego zas?dzenia zapłaty przez s?d.
 • Jak skutecznie zabezpieczać swoje wierzytelności, aby doprowadzić do zaspokojenia długu nawet w sytuacji ogłoszenia upadłości dłużnika.
 • Jak postępować, aby utrudnić dłużnikowi wyprowadzanie maj?tku albo ukrywanie go?
 • Jak poci?gn?ć do odpowiedzialności maj?tkowej za długi członków zarz?du spółki będ?cej naszym kontrahentem?
 • Czy możliwe jest poci?gniecie do odpowiedzialności maj?tkowej wspólników, którzy kontroluj? spółkę będ?c? naszym kontrahentem?

Prelegenci :

Grzegorz Warzocha - Partner i Członek Zarz?du. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz ESC Tours (Francja). Biegły rewident dysponuj?cy ponad dwudziestoletni? praktyk? zawodow? w realizacji projektów doradczych dla podmiotów krajowych i zagranicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał świadcz?c usługi dla firm sektora wydobywczego, produkcyjnego, dystrybucji (handel hurtowy i detaliczny) oraz usług finansowych (usługi pośrednictwa finansowego oraz leasing). Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw, kontroli wewnętrznej, rachunkowości przekształceń gospodarczych i przejęć oraz badaniu sprawozdań finansowych.

W latach 2000-2009 na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych firmach doradczych Ernst & Young oraz Deloitte. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz tytuł FCCA Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych. Mówi płynnie w języku angielskim i francuskim. Jest autorem profesjonalnych prezentacji oraz organizatorem szkoleń i warsztatów z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej. Współpracuje z izbami przemysłowo-handlowymi oraz ich firmami członkowskimi.

Konrad Grotowski, radca prawny, partner kancelarii, członek Zespołu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacji. Specjalizuje się w procesach s?dowych i postępowaniach upadłościowych. Reprezentował klientów w skomplikowanych sporach o wartości setek milionów euro, w tym w postępowaniach, których celem było przeciwdziałanie transakcjom maj?cym na celu wyprowadzanie aktywów ze spółek zagrożonych upadłości?. Ma również doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji poł?czeń i przejęć spółek. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1998). Pracował w kancelarii Allen & Overy (1999-2000) oraz w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (1998-1999). W 2006 roku odbył staż w grupie procesowej w międzynarodowej kancelarii prawnej Simmons & Simmons w Londynie.

Partnerzy merytoryczni :

AVANTA auditors & advisors to zespół specjalistów wywodz?cych się z największych międzynarodowych firm doradczych, ekspertów dysponuj?cych wieloletni? praktyk? i doświadczeniem zawodowym oraz odpowiedni? wiedz? fachow?, zdobyt? w trakcie realizacji projektów na rzecz największych podmiotów krajowych i zagranicznych. AVANTA auditors & advisors oferuje unikalny model współpracy, który ł?czy konserwatywne podejście stawiaj?ce sobie za cel odpowiednie zabezpieczenie interesu inwestorów i wierzycieli oraz zindywidualizowany plan i proces obsługi, dostosowany do skali i charakterystyki jednostki oraz formułowanych przez ni? oczekiwań. Proponujemy Państwu filozofię działania, której podstaw? jest otwarta komunikacja oraz   nieskrępowany przepływ informacji. Stawiamy do Państwa dyspozycji   doradców o najwyższych   kompetencjach. Zapewniamy Państwu kompleksowe wsparcie merytoryczne poprzez współpracę ze specjalistami   z wiod?cych kancelarii prawnych, firm doradztwa podatkowego, biur rachunkowych, ekspertów wyceny nieruchomości oraz innych dyscyplin.

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest jedn? z największych niezależnych polskich firm prawniczych. Biura kancelarii znajduj? się w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie oraz Brukseli.

Kancelaria specjalizuje się m.in. w następuj?cych dziedzinach: arbitraż, bankowość i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, nieruchomości, obsługa korporacyjna firm, podatki i spory podatkowe, prawo konkurencji, prawo Unii Europejskiej, prawo farmaceutyczne, prawo morskie, prawo ochrony środowiska, prawo pracy, projekty infrastrukturalne oraz PPP, rozwi?zywanie sporów, doradztwo dla sektora energetycznego, rynki kapitałowe, technologie, media i telekomunikacja, upadłości i postępowania naprawcze, własność intelektualna i zamówienia publiczne.

Kancelaria jest wydawc? Portalu Procesowego www.PortalProcesowy.pl, pierwszego w Polsce powszechnie dostępnego serwisu informacyjnego z tematyki postępowań s?dowych, arbitrażowych i administracyjnych. Treści na portalu dostępne s? w wersjach polsko- i anglojęzycznej.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!