Działalność deweloperska w 2004 - pierwsza część


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
150 PLN + 22 % VAT firmy stowarzyszone
400 PLN + 22 % VAT firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: CMS Cameron McKenna

Część pierwsza 31.03.2004

1.  Pozyskiwanie nieruchomości

1.1  Zezwolenia MSWiA po zmianach (w tym nabywanie bezpośrednie, tj. bez struktur pośrednich)
1.2  Nabycie ziemi rolnej
1.3  VAT od zbycia nieruchomości
1.4  Optymalne struktury własnościowe
1.5  Podziały nieruchomości (w tym działki drogowe i inne „infrastrukturalne”)
1.6  Elektroniczne księgi wieczyste

2.  Obci?żenia zwi?zane z nieruchomości?

2.1  Opłata z tytułu użytkowania wieczystego
2.2  Renta planistyczna
2.3  Opłata adiacencka (podziałowa)
2.4  Opłata adiacencka (infrastrukturalna)
2.5  Podatek od nieruchomości
2.6  Zamiana użytkowania wieczystego na własność
2.7  Świadczenia infrastrukturalne zwi?zane z projektem

Część druga: 7 kwietnia 2004:

3.  Plan zagospodarowania przestrzennego i pozwolenia
3.1  Nowy reżim planistyczny
3.2  Pozwolenia na budowę
3.3  Inne pozwolenia
3.4  Pozwolenie na użytkowanie

4.  Infrastruktura zwi?zana z projektem
4.1  Wymagania zwi?zane z planem zagospodarowania przestrzennego i WZ
4.2  Finansowanie infrastruktury
4.3  (EP&C odnośnie infrastruktury innej niż drogowa)

5.  Kontraktowanie prac budowlanych
5.1  Odpowiedzialność wobec podwykonawców
5.2  Gwarancje na rzecz wykonawców
5.3  Europejskie normy budowlane (DHP/DPK)

CMS Cameron McKenna jest międzynarodow? kancelari? prawnicz? świadcz?c? kompleksowe usługi we wszystkich dziedzinach prawa na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych i rz?dów państw, praktycznie na terenie całego świata. Biuro warszawskie zatrudnia ponad 70 prawników posiadaj?cych rozległ? wiedzę i bogate doświadczenie w wielu dziedzinach.
W 1999 roku Camron McKenna współtworzy międzynarodow? organizację skupiaj?c? firmy prawnicze z kilku krajów i będ?c? jedn? z największych tego typu instytucji na świecie. Nowopowstała organizacja, działaj?ca pod nazw? “CMS”, skupia około 1.800 prawników i liczy ogółem ponad 3.500 pracowników. Firmy, które weszły w jej skład już od dłuższego czasu blisko ze sob? współpracowały, zdobywaj?c siln? pozycję zarówno w swoich krajach, jak i na rynku międzynarodowym.  
W dniu 1 marca 2001 roku Bureau Francis Lefebvre, renomowana francuska kancelaria prawnicza specjalizuj?ca się w prawie podatkowym i handlowym, przył?czyła się do organizacji CMS. CMS Bureau Francis Lefebvre jest kancelari? zatrudniaj?c? specjalistów z wielu dziedzin prawa, która zapewnia obsługę swoich klientów francuskich i międzynarodowych na wszystkich polach ich działalności w aspekcie podatkowym i prawnym, w szczególności w sprawach fuzji i przejęć, prawa handlowego, podatków bezpośrednich w aspekcie międzynarodowym, VAT-u, prawa pracy, prawa europejskiego i konkurencji, własności intelektualnej, prawa bankowego i finansowego, prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego, prawa publicznego...
Prowadz?cy: Piotr Szafarz i Adam Zakrzewski

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa za pierwsz? część    wynosi (za dwa spotkania)  150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone)
Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003 (z dopiskiem: 31.03.2004)
2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa   traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty .

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!