Człowiek, zespół, organizacja – znaczenie wartości w procesie zarządzania zmianą


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
350 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 550 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Warsztaty

 

>

“Jeśli stosunek zmian zachodz?cych wewn?trz organizacji nie jest większy od stosunku zmian zachodz?cych na zewn?trz organizacji oznacza to, że koniec jest bliski”. Jack Welch.

Zmiany s? jedyn? stał? w organizacji, a ich dynamika w otaczaj?cej nas rzeczywistości rośnie. Przyzwyczajenie do niej pracowników jest wyzwaniem dla współczesnych organizacji, bowiem ludzka natura nie lubi zmian. Człowiek, zespół i reprezentowane przez niego wartości jak i ich spójność z wartościami w organizacji ostatecznie zadecyduj? o sukcesie lub porażce.

Zagadnienia:

- Jakie s? kluczowe etapy procesu wprowadzania zmian?

- Jak? rolę w procesie zmian odgrywaj? wartości organizacji i jak się wpisuj? w wartości indywidualne pracowników?

- Jak zdefiniujemy mapę aktorów bior?cych w niej udział?

- Jak różne generacje / pokolenia pracowników odnosz? się do wartości? Czy s? spójne?

- Czym jest koło wartości i jak działa?

- Co zrobić aby zmiana się utrwaliła i zakorzeniła w kulturze organizacji?

Na te   i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas warsztatu.

Komu dedykujemy to wydarzenie :

Na warsztaty zapraszamy szczególnie Dyrektorów Zarz?dzaj?cych, Generalnych i Dyrektorów HR z firm pochodz?cych z sektora przemysłowego, TSL, FMCG, PHARMA, TELKO Automotive, Produkcja, Energetyka , Sektor Finansowy.

Osoby prowadz?ce :

Dorota Grudzień Molenda- Arthur Hunt Partner Zarz?dzaj?cy, Trener, Trener

Jest praktykiem biznesowym z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem, odpowiedzialnym za rozwój biznesu IT i prowadz?cym zespoły w Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej oraz Izraelu. Posiada doświadczenie w marketingu, strategiach biznesowych, sprzedaży, a także w projektach transformacyjnych. Jej pasj? s? przywództwo i psychologia, dlatego stara się wykorzystywać swoje doświadczenie bycia liderem w rozwijaniu innych, na ich drodze do budowania skutecznych organizacji.   Na co dzień pracuje z osobami i zespołami, identyfikuj?c ich siłę i potencjał, wspieraj?c ich w wyznaczaniu i osi?ganiu celów osobistych i zawodowych.   Inspiracj? Doroty jest John Maxwell, jeden z najbardziej wpływowych i potężnych liderów na świecie.

Katarzyna Jankowska - Senior Consultant Executive Search.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarz?dzaniu sprzedaż? i procesami obsługi klienta, a także w rozwoju biznesu na rynkach międzynarodowych. Od 2013 roku rekrutuje i doradza firmom w zakresie zarz?dzania zasobami ludzkimi i identyfikacji kompetencji na stanowiska wymagaj?ce wyj?tkowej wiedzy eksperckiej. Jest również ekspertem w rozpoznawaniu i uświadamianiu różnic kulturowych w międzynarodowych środowiskach biznesowych. Ma doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych i weryfikacji kompetencji menedżerskich, handlowych i technicznych na różnych stanowiskach.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!