Co-Development – innowacyjny sposób na rozwój współpracy zespołowej


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Warsztaty o tym, jak razem przekształcamy problematykę jednostki w możliwość wspólnego rozwoju

 

>

Jak kierować procesem grupowego uczenia się i współpracy zespołowej?

Ta interesuj?ca metoda pozwala rozwin?ć „inteligencje kooperacyjna” i osi?gn?ć skuteczn? pracę zespołow? dzięki wspólnemu poszukiwaniu optymalnych rozwi?zań przejściowych trudności, jakie może napotykać każdy członek zespołu/grupy.

Co-development został opracowany w Kanadzie i jest dedykowany menedżerom pragn?cym pogłębić swoja dojrzałość menedżersk?.

Dzięki tej metodzie menedżerowie rozwijaj? się w sposób twórczy, wykorzystuj?c mechanizmy kolektywnego i solidarnego podejścia do zróżnicowanych sytuacji zawodowych. Jednocześnie ucz? się i wzbogacaj? dzięki wzajemnym interakcjom :   wymiana różnorodnych zawodowych doświadczeń, dzielenie się   praktyczn? wiedz? i   umiejętnościami z zakresu kompetencji pycho-społecznych.

Tak wiec proces ten pozwala rozwin?ć to, co wymagane jest w skutecznej współpracy zespołowej :

  • wzajemne słuchanie i trafne zadawanie pytań,
  • kreatywność i współtworzenie rozwi?zań,
  • empatia, wyrażanie odczuć i emocji,
  • zaangażowanie i rygor,
  • solidarność,
  • a także klarowne i konstruktywne dawanie feed-back’u.

Wszystko to w oparciu o jasne i ścisłe reguły, które pozwalaj? grupie tak funkcjonować, aby unikn?ć niepotrzebnych dyskusji, emocjonalnych starć pogl?dów i/lub osobowości.

Całość jest pilotowana przez coacha, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu i udziałem wszystkich obecnych uczestników, którym przypisane sa następuj?ce role:

  •     ?  Klient   ?, czyli osoba zgłaszaj?ca swoja zawodowa problematykę
  •    „Wewnętrzni konsultanci-coachowie”, czyli osoby zaangażowane w poszukiwanie rozwi?zań

W czasie naszego warsztatu będziemy mieli okazje odkryć i przetestować realny seans codevelopementu. Zapraszamy!

W trakcie dnia przewidziany jest wspólny lunch.

Osoba prowadz?ca :

Magdalena Niniewski   konsultant-coach & trener  

Założycielka firmy „Evolutis” (styczeń 2007), działaj?cej w dziedzinie coachingu indywidualnego i zespołowego, komunikacji interpersonalnej i menedżmentu interkulturowego, Magdalena od 8 lat wykonuje swój zawód równolegle zarówno we Francji, jak i w Polsce.

Posiada podwójn? – polsko-francusk?  kulturę. 25 lat przeżytych w Polsce, a następnie 25 lat doświadczenia zawodowego zdobytego we Francji, gdzie kontynuuje jego wzbogacanie poprzez współpracę z międzynarodowymi korporacjami.

Magdalena wykorzystuje w swojej pracy coacha, konsultanta i trenera ponad 20-letni? karierę zawodow?, która przebiegała w dużych koncernach międzynarodowych we Francji. Magdalena posiada wyższe wykształcenie humanistyczne (jest absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego), rozszerzonego podyplomowymi studiami w dziedzinie biznesu – MBA w Paryskiej Wyższej Szkole Handlowej (l’ESCP-Europe).

Magdalena jest również akredytowanym i regularnie superwizowanym w Paryżu coachem francuskiej Szkoły coachingu „Transformance” oraz psychoterapeut? posiadaj?c? dyplom Paryskiej Szkoły Gestaltu (EPG).

Poprzez coaching transformacyjny wspiera wysok? kadrę menedżersk? w procesie przemian zwi?zanych zarówno ze zmianami instytucjonalnymi, kulturowymi jak i tożsamościowymi.

W pracy z zespołami poprzez innowacyjna metodę „codéveloppement professionnel” przyczynia się do rozwijania tzw. „inteligencji kooperacyjnej”– podstawowego czynnika sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, a także nowego sposobu funkcjonowania zespołów wg zasady „co-opetition”.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!