Ceny transferowe i rozliczenie grupowe w kontekście zmian podatkowych


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Spotkanie zorganizowane  w kontekście nowelizacji rozporządzenia dotyczącego cen transferowych (2013)

 

>

W ostatnim czasie weszło w życie Rozporz?dzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powi?zanych (Dz. U. z 2013, Poz. 768).   Niniejsza nowelizacja wynika m.in. z potrzeby uwzględnienia w polskich regulacjach zmian w Wytycznych OECD w sprawie Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Administracji Podatkowych dokonanych w 2010 r., jak również ustaleń Wytycznych Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych.   Rozporz?dzenie określa sposób i etapy przeprowadzania analizy cen transferowych i szacowania dochodu, zapewniaj?c organom skarbowym dokładniejsze niż dotychczas instrukcje, jak postępować w przypadku podejrzeń o przerzucanie dochodów między powi?zanymi firmami. Co jest nowości? w stosunku do dotychczasowych przepisów, kontroluj?cy maj? obowi?zek przeprowadzania analiz ekonomiczno-finansowych (a nie tylko analizy formalno-prawnej) transakcji uwzględniaj?c czas trwania transakcji, w tym istnienie cyklu ekonomicznego, biznesowego lub cyklu życia produktu, którego dotyczy transakcja. Kontroluj?cy przyjrz? się bliżej również tzw. usługom o niskiej wartości dodanej, które bywaj? wykorzystywane do sztucznego kreowania transakcji o dużej wartości, a tym samym – przerzucania dochodów.   Powi?zane firmy powinny się zatem przygotować do coraz bardziej wnikliwych kontroli fiskusa w zakresie cen transferowych.

Nasza prezentacja jest przeznaczona dla osób odpowiedzialnych za kwestie cen transferowych i ma na celu przygotowanie uczestników do nowych oczekiwań i praktyki kontroli w tym obszarze.

Program szkolenia:

  • Wprowadzenie nowych standardów w zakresie kontroli cen transferowych
  • Omówienie nowych regulacji
  • Przegl?d orzecznictwa i praktyki badania cen transferowych

Osoba prowadz?ca:

Anna Bednarz - Supervisor w Dziale Doradztwa Podatkowego Mazars

Anna Bednarz posiada ponad sześcioletnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego. Specjalizuj?c się doradztwie w zakresie cen transferowych realizowała m.in. kompleksowe projekty dotycz?ce dokumentacji podatkowej, zarówno w celu spełnienia wymogów ustawowych, jak i uzasadnienia rynkowego charakteru cen, poprzez przeprowadzenie analiz porównawczych rynku. Anna posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów dokumentacji w grupach kapitałowych oraz wsparcia w trakcie kontroli podatkowych dotycz?cych transakcji wewn?trzgrupowych. Anna Bednarz jest współautorem artykułów poświęconych tematyce cen transferowych oraz szkoleń w tym zakresie.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!