Budowanie systemu compliance w oparciu o ustawę o jawności życia publicznego i Sapin II- perspektywa prawnoporównawcza


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Polskie władze, d?ż?c do zapewnienia większej transparentności i zwalczania zjawiska korupcji, pracuj? nad projektem ustawy o jawności życia publicznego. W proponowanym kształcie nakłada on na średnich i dużych przedsiębiorców obowi?zek opracowania, wdrażania i stosowania systemu zarz?dzania zgodności?, w tym kodeksu antykorupcyjnego, polityki dot. otrzymywania prezentów i innych korzyści, procedur sygnalizowania o nieprawidłowościach i wewnętrznego postępowania wyjaśniaj?cego.

Celem szkolenia jest porównanie proponowanych rozwi?zań z regulacjami, którym podlegaj? przedsiębiorcy francuscy na mocy ustawy Sapin II. Porównanie tych ustaw pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak przygotować polsko-francuskie firmy na nowe wymogi stawiane w polskim prawie. Będziemy również, dziel?c się swoimi doświadczeniami, rozważać skuteczne sposoby wdrożenia procedur antykorupcyjnych w organizacji.

PROGRAM :

Jak opracować, wdrożyć i dostosować do polskich realiów procedury antykorupcyjne?:

  • Kodeks antykorupcyjny i jego rozpowszechnienie;
  • Klauzule antykorupcyjne;
  • Polityka przyjmowania prezentów i korzyści;
  • Procedura whistleblowingu a whistleblowing prokuratorski;
  • Procedura wewnętrznego postępowania wyjaśniaj?cego.

Szkolenie kierujemy w szczególności do prawników i compliance oficerów reprezentuj?cych firmy działaj?ce na rynkach polskim i francuskim. Zainteresowani wydarzeniem mog? być także członkowie zarz?dów takich firm.

Osoba prowadz?ca :

adw. Dominika Stępińska-Duch - Adwokat, partner Raczkowski Paruch
Partner, adwokat. Wcześniej przez wiele lat zwi?zana z kancelari? Wardyński i Wspólnicy, gdzie współprowadziła praktykę prawa karnego gospodarczego i prowadziła French Desk. Specjalizuje się w postępowaniach karnych gospodarczych, również w aspekcie transgranicznym. Doradza Klientom w kwestiach zwi?zanych z budow?, wdrażaniem i monitorowaniem procedur compliance. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniaj?cych. Doradza Spółkom w przeciwdziałaniu nadużyciom oraz wspiera Klientów w sytuacjach kryzysowych, gdy nadużycia występuj?. Prowadzi szkolenia z obszaru compliance i odpowiedzialności karnej kadry zarz?dzaj?cej. Jest członkiem Stowarzyszenia Compliance Polska, członkiem European Criminal Bar Association Advisory Board oraz Sekretarzem Generalnym European Fraud and Compliance Lawyers.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!