A jednak rewolucja! Nowelizacja ustawy o prawie zamówień publicznych

Cena :
150 PLN netto - firmy stowarzyszone (cana za jedną osobę)
400 PLN netto - firmy niestowarzyszone (cana za jedną osobę)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: adwokat Jan Roliński i radca prawny Aleksander Stawicki z kancelarii „Wierciński, Kwieciński, Baehr” sp. k.

Seminarium skierowane jest do osób zwi?zanych z podmiotami, którym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przypada rola „wykonawcy”, tj. którzy świadcz? usługi, wykonuj? dostawy lub roboty budowlane na rzecz podmiotów obowi?zanych do stosowania Ustawy. Celem wykładu jest omówienie najważniejszych zmian, które zaszły w przepisach Ustawy, jak i poszczególnych procedurach udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo zostan? zaprezentowane nowe procedury, które zostały wprowadzone w wyniku nowelizacji Ustawy.
Prelegenci porusz? również kwestie konsekwencji, jakie zmiany te nios? za sob? oraz wskaż? przepisy, których stosowanie może okazać się problematyczne w wyniku przeprowadzonej nowelizacji.
Podczas spotkania prawnicy specjalizuj?cy się w dziedzinie prawa zamówień publicznych odpowiedz? także na indywidualne pytania uczestników. Dzięki temu przedstawione informacje nie będ? miały charakteru wył?cznie teoretycznego, ale na podstawie konkretnych przykładów pozwol? przybliżyć istotę wprowadzonych zmian.

PLAN MERYTORYCZNY WYKŁADU

1.  Co ważnego zmieniło się w przepisach dotycz?cych postępowań o udzielenie zamówienia; na co wykonawca winien zwrócić uwagę;  
2.  Kilka słów o zmianach w procedurach o udzielenie zamówienia (umowa ramowa, dialog konkurencyjny, dynamiczny system zakupów);
3.  Protest, odwołanie i skarga – praktyczne aspekty nowelizacji;
4.  Pytania uczestników.

Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu:

1.
  Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności:
- gotówka lub karta bankowa w dniu spotkania,
- przelew bankowy.

KONTO: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa nr: 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003

Zgłoszenie uczestniczenie w seminarium następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie informuj?cej o wydarzeniu („Zapisz się na wydarzenie”).
Przesłanie  formularza traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.

2.  Skuteczne odwołanie uczestniczenia w spotkaniu może nast?pić najpóźniej w ostatni pi?tek poprzedzaj?cy termin odbycia się seminarium. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym jak również niedowołanie uczestniczenia  lub niewzięci udziału w spotkaniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
Informację o odwołaniu uczestniczenia w seminarium prosimy przekazać telefonicznie: (22) 696 75 80, drog? mailow?: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl lub faksem: (22) 696 75 90.

3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania seminarium zwracamy uczestnikom wniesione opłaty. Potwierdzenie odbycia się seminarium b?dź informacja o jego odwołaniu jest przekazywana uczestnikom drog? milow? na dzień przed planowanym terminem spotkania. Potwierdzenie lub wiadomość o odwołaniu spotkania przekazywana przez Francuska Izbę Przemysłowo – Handlow? w Polsce nie ma wpływu na terminy określone w pkt.2.

Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl uczestnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami płatności i uczestnictwa w seminarium.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!