27.10 Zmiany w prawie antymonopolowym w zakresie systemów dystrybucji


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
200 PLN + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + 22% VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Praktyczne aspekty kontroli prowadzonych przez UOKIK

 

W ci?gu ostatnich kilku lat kontrole stały się jednym z podstawowych narzędzi stosowanych przez organy antymonopolowe do zdobywania informacji. Dzisiaj narażony na kontrolę jest praktycznie każdy przedsiębiorca, nawet występuj?cy jedynie w roli „świadka” w cudzej sprawie.

 

Zasady reagowania na kontrolę stały się obecnie niezbędnym know-how każdego przedsiębiorcy. Taka wiedza pozwala unikn?ć niepotrzebnego stresu i spięć z inspektorami Urzędu, a z drugiej strony zapewnić, że interes firmy będzie w pełni chroniony w toku całej kontroli.

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

 

Omówimy najważniejsze zmiany zasad kształtowania systemów dystrybucji wynikaj?ce z wejścia w życie z dniem 1 czerwca 2010 r. nowego rozporz?dzenia unijnego i nowych wytycznych Komisji Europejskiej w tym zakresie. Wiedza ta umożliwi samodzieln? wstępn? ocenę, które z rozwi?zań dotychczas stosowanych przez przedsiębiorcę nadal s? dopuszczalne, a które trzeba będzie obecnie w całości lub części zmienić.

 

Uczestnicy zapoznaj? się także z nowymi rozwi?zaniami przyjętymi w prawie unijnym odnosz?cymi się do dystrybucji prowadzonej za pośrednictwem Internetu. Dowiemy się, m.in., na jakie nowe gwarancje prawne mog? aktualnie liczyć sprzedawcy Internetowi i w jakim zakresie, w świetle nowych regulacji, producent może ograniczać sprzedaż swoich produktów w Internecie.

 

Przedstawimy także najważniejsze reguły dotycz?ce kontroli i przeszukań przeprowadzanych przez Urz?d Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

 

Do kogo skierowane jest seminarium?

 

Seminarium skierowane jest do członków zarz?du, kierownictwa działów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki handlowej i kontakty handlowe, prawników in-house, pracowników działów marketingu i sprzedaży, compliance officers.

 

W programie, m.in.:  
  

 ?                   Co nowego wnosi rozporz?dzenie unijne o tzw. ograniczeniach wertykalnych?

 ?                   Jaki wpływ na wybór optymalnej struktury dystrybucji  ma prawo antymonopolowe ?

 ?                   Czym różni się tzw. sprzedaż pasywna od sprzedaży aktywnej?

 ?                  Jak? swobodę maj? przedsiębiorcy w kształtowaniu cen produktów sprzedawanych jednocześnie w tradycyjnych sklepach i w Internecie?

 ?                   Do kogo może zapukać o świcie UOKiK?

 ?                   Jak daleko może posun?ć się kontroluj?cy i jakie uprawnienia ma kontrolowany?

 ?                   Jakie metody działania stosuje UOKiK w czasie kontroli?

 ?                   Jak każdy przedsiębiorca może przygotować się na kontrolę i przeszukanie?

 ?                   Jakie środki ochrony przysługuj? przedsiębiorcy w czasie kontroli i przeszukania?  

 

Partner merytoryczny:

 

http://www.salans.com/en-gb/Locations/Warsaw.aspx  

 

Seminarium poprowadzi:  

        

Paweł Wanasz  

Prawnik w Zespole Prawa Konkurencji w kancelarii Salans, aplikant radcowski. W trakcie studiów otrzymał m.in. prestiżowe stypendium Prezesa Rady Ministrów za osi?gnięcia akademickie. Od września 2004 roku do września 2007 roku Paweł był zatrudniony w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Wydziale Ł?czności, Mediów, Finansów i Bankowości Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK jako praktykant, a następnie podreferendarz i ostatecznie specjalista. Jego doświadczenie praktyczne obejmuje m.in. udział w jednej z największych niezapowiedzianych kontroli u przedsiębiorców, przeprowadzonej przez polski organ antymonopolowy w postępowaniu kartelowym. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.  

 

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!