19.06 Umowa najmu – jak zabezpieczyć swoje interesy?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
Brak wolnych miejsc

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Praktyka pokazuje, że wykonywanie umów najmu bardzo często napotyka na trudności. Dowodzi temu również liczba spraw sądowych i arbitrażowych, których podstawą są roszczenia wynajmujących i najemców wynikające z umów najmu.

 

>

Konstrukcja umowy najmu tylko z pozoru wydaje się prosta. Niewinne postanowienie umowy, może stać się powodem nieporozumień, długotrwałego postępowania s?dowego, czy też poważnej szkody.

Zachodzi więc potrzeba zwrócenia uwagi na najważniejsze, z praktycznego punktu widzenia, problemy dotycz?ce zawierania i wykonywania umów najmu, takie jak na przykład: wypowiedzenie umowy najmu, rozliczenie nakładów po zakończeniu najmu, naruszenie posiadania przez wynajmuj?cego.

Dlaczego warto uczestniczyć?

Celem seminarium jest:

 • przedstawienie najbardziej istotnych w praktyce problemów dotycz?cych zawierania i wykonywania umów najmu – zarówno z punktu widzenia wynajmuj?cego jak też najemcy,
 • uświadomienie zagrożeń wynikaj?cych ze stosowania określonych postanowień w umowie najmu,
 • zaproponowanie niektórych rozwi?zań służ?cych ochronie interesów poszczególnych stron umowy najmu.

Do kogo skierowane jest seminarium?

Zapraszamy najemców, właścicieli i spółki zarz?dzaj?ce centrami handlowymi, deweloperów.

Program:

1.       Zawieranie umowy najmu:

 • Czynsz i opłaty eksploatacyjne w lokalach handlowych i biurowych: sposób ustalania, add-on factor, indeksacja, okresy płatności, czynsz od obrotu
 • Sposoby obliczania powierzchni najmu
 • Zakres napraw i remontów po stronie najemcy i wynajmuj?cego
 • Przedłużanie umów zawartych przed zmian? przepisów o maksymalnym terminie umów najmu zawartych na czas oznaczony
 • Zawieranie umów najmu dotycz?cych budynków, które maj? dopiero powstać
 • Znaczenie wpisu roszczeń z umowy najmu do księgi wieczystej

2.       Postanowienia umów najmu sprzeczne z prawem.

3.       Zakończenie umowy najmu:

 • Przyczyny i terminy rozwi?zania umowy najmu
 • Najczęstszy błędy przy wypowiadaniu umów
 • Wypowiedzenie umowy z powodu braku płatności czynszu
 • Rozliczenie nakładów na przedmiot najmu po zakończeniu umowy najmu
 • Zwrot przedmiotu najmu

4.       Zmiana właściciela przedmiotu najmu w trakcie trwania umowy, w tym - w trybie postępowania egzekucyjnego.

5.       Roszczenia wynajmuj?cego i najemcy względem drugiej strony umowy:

 • Roszczenie najemcy o ochronę posiadania z powodu uniemożliwienia dostępu do przedmiotu najmu lub odł?czenia od mediów
 • Roszczenie wynajmuj?cego o zapłatę zaległego czynszu, kary umownej, odszkodowania
 • Roszczenie wynajmuj?cego o zwrot przedmiotu najmu po zakończeniu umowy
 • Roszczenie wynajmuj?cego o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu

Partner merytoryczny:

  Prelegenci >>>

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!