18.05 Wsparcie ze źródeł pomocy publicznej na działalność badawczo-rozwojową firm

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>


W połowie kwietnia zakończył się kolejny konkurs dla przedsiębiorców planuj?cych realizację projektów badawczo-rozwojowych (Wsparcie projektów celowych – działanie 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). Wkrótce pojawi? się kolejne możliwości uzyskania wsparcia na tego rodzaju projekty. Będ? to m.in. INNOTECH, ponownie Wsparcie projektów celowych czy też Wsparcie na utworzenie lub rozbudowę Centrów B+R.

 

W jaki sposób pozyskać dostępne środki, aby wzmocnić lub rozwin?ć działalność badawczo-rozwojow?? Jak zaplanować projekt badawczy, aby został w pełni zrealizowany?  

Artykuł >>>>

Dlaczego warto uczestniczyć w seminarium?

 

W trakcie seminarium omówimy:

 ?                 Dostępne źródła pomocy publicznej dla przedsiębiorców planuj?cych realizację projektów badawczo-rozwojowych

 ?                 Możliwości modelowania projektów pod k?tem maksymalizacji szans na uzyskanie wsparcia

 ?                 Etapy procesu aplikacyjnego oraz zakres niezbędnej dokumentacji

 ?                 Elementy wymagaj?ce szczególnej uwagi podczas kształtowania projektu badawczo-rozwojowego

 

Ponadto w programie przewidzieliśmy indywidualne konsultacje na zakończenie seminarium.

 

Seminarium skierowane jest do:

Członków Zarz?du Spółek, dyrektorów ds. Inwestycji, dyrektorów ds. badań i rozwoju, dyrektorów Finansowych, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie / realizację programów rozwojowych przedsiębiorstw

 

W programie:

1.             Dostępne źródła pomocy publicznej na badania i rozwój.

2.             Kryteria oceny Spółki i projektu badawczo-rozwojowego.

3.             Istotne elementy projektu badawczo-rozwojowego względem kryteriów oceny.

4.             Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej – kluczowe kwestie.

 

Partner merytoryczny:

Seminarium poprowadz?:

      

Bogusława Mazurek

Menadżer w Accreo Taxand. Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na wsparcie nowych inwestycji, działalności szkoleniowej oraz badawczo-rozwojowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Dziale Doradztwa Europejskiego w Ernst & Young, gdzie zajmowała się realizacj? projektów zwi?zanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych oraz pomocy państwa. Jest autork? artykułów i publikacji z zakresu krajowych i unijnych środków pomocowych, m.in. w Harvard Business Review, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu oraz C.H. Beck.

Magdalena Zawadzka

Menedżer w Accreo Taxand. Specjalizuje się w zagadnieniach zwi?zanych z pozyskiwaniem funduszy dla przedsiębiorstw na cele inwestycyjne i rozwojowe, a także wykorzystaniem pomocy publicznej w celu optymalizacji działalności operacyjnej przedsiębiorstw (centra usług wspólnych, finansowanie kosztów prowadzonych prac rozwojowych). Wcześniejsze doświadczenie zawodowe w obszarze funduszy unijnych zdobywała w administracji państwowej. Posiada także doświadczenie w obszarze finansów i rachunkowości, zdobyte w międzynarodowych firmach konsultingowych. Przygotowuje analizy finansowe i ekonomiczne dla przedsięwzięć ubiegaj?cych się o finansowanie zarówno bezzwrotne, jak i z instrumentów rewolwingowych. Jest autork? publikacji na temat funduszy strukturalnych m.in. dla Gazety Prawnej oraz magazynu Fundusze Europejskie.

Anna Zaleska

Starszy konsultant w Accreo Taxand. Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na realizację nowych inwestycji, projektów badawczo-rozwojowych, projektów zwi?zanych z utworzeniem centrów usług nowoczesnych oraz projektów informacyjno-promocyjnych. Ponadto posiada szerokie doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków publicznych. Posiada certyfikat zarz?dzania projektami PRINCE2. Jest autork? artykułów o tematyce zwi?zanej z procesem pozyskiwania wsparcia finansowego ze środków pomocy publicznej, a także procesem rozliczania dofinansowanych projektów m.in. dla Funduszy Europejskich i miesięcznika Forbes.

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.  

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

 

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!