18.04 Aktywność pracowników w Internecie a reputacja firmy


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Wyzwania komunikacyjne i problemy prawne

  

Ogólnodostępne fora internetowe i serwisy społecznościowe coraz częściej staj? się źródłem informacji, których rozpowszechnianie może być dla firmy zagrożeniem.

  

Dlaczego warto uczestniczyć?

  

Celem seminarium jest uświadomienie pracodawcom, z jakimi wyzwaniami komunikacyjnymi mog? się zmierzyć i jakie ryzyko niesie ze sob? aktywność pracowników w sieci. Przedstawimy zarówno problemy prawne zwi?zane z tego typu aktywności?, jak i propozycje rozwi?zań tych problemów poprzez stosowanie odpowiednich działań prewencyjnych i sankcyjnych.

  

Świadomość istniej?cych zagrożeń i wiedza, jak sobie z nimi radzić, pomoże uczestnikom seminarium zapobiegać narażaniu dobrego imienia i wizerunku firmy.

  

Do kogo skierowane jest seminarium?

  

Seminarium skierowane jest do właścicieli firm, menadżerów oraz dyrektorów działów personalnych i pracowników HR.

  

W programie:

  

1.             Aktywność pracowników w sieci, jako zagrożenie dla reputacji firm

  

 ?                 Media społecznościowe i pracownicy - główne zagrożenia dla firm  

- Ujawnianie poufnych informacji

- Inspiracja dla mediów  

- Szkodzenie markom produktów i usług

- Mobilizowanie pracowników przeciwko pracodawcy

- Psucie wizerunku pracodawcy

 ?                 Dlaczego pracownicy korzystaj? z mediów społecznościowych?

 ?                 O czym pracownicy pisz? na forach internetowych?  

- Najczęstsze tematy dyskusji

- Tonacja wypowiedzi pracowników

- Funkcje wypowiedzi pracowników     

  

2.             Naruszenia prawa zwi?zane z aktywności? pracowników w sieci

  

 ?                 Naruszenie porz?dku w procesie pracy

 ?                 Naruszenie obowi?zku dbałości o dobro zakładu pracy

 ?                 Naruszenie zasad współżycia społecznego

 ?                 Naruszenie tajemnicy pracodawcy i tajemnicy przedsiębiorstwa

 ?                 Naruszenie dóbr osobistych pracodawcy

 ?                 Ujawnienie danych osobowych współpracowników

 ?                 Mobbing współpracowników      

  

3.             Prewencyjne działania pracodawcy

  

 ?                 Zasady korzystania z mediów elektronicznych w czasie pracy:

- poczta elektroniczna

- Internet

- komunikatory elektroniczne

- serwisy społecznościowe

- urz?dzenia komputerowe

 ?                 Regulamin pracy

 ?                 Zasady etyki

 ?                 Umowa o pracę

  

4.             Sankcyjne działania pracodawcy

 ?                 Rozwi?zanie umowy o pracę

 ?                 Odpowiedzialność porz?dkowa pracowników

 ?                 Odpowiedzialność materialna pracowników

 ?                 Odpowiedzialność karna

  

Seminarium poprowadzi:

  

Sławomir Paruch

Partner w kancelarii Sołtysińki Kawecki & Szlęzak, w której kieruje Departamentem Prawa Pracy. W czasie swojej 13-letniej praktyki w tej dziedzinie nabył wszechstronn? wiedzę w aspekcie zarówno stosunków indywidualnych, jak i zbiorowych. Dysponuje bogatym doświadczeniem w przygotowywaniu umów i porozumień dotycz?cych stosunków pracy, zakładowych przepisów prawa pracy (regulaminy, układy zbiorowe). Wynegocjował szereg kontraktów menadżerskich. Specjalizuje się również w kwestiach zwi?zanych z zasadami wynagradzania i premiowania pracowników. Członek European Employment Lawyers Association.

  

Partner merytoryczny:

  


-----------------------------------------------------------------------

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.  

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!