12.04 Praktyczne aspekty prawa zamówień publicznych w Polsce


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

 

Seminarium jest poświęcone dwóm zagadnieniom o podstawowym znaczeniu dla wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego: wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu oraz poprawianiu omyłek ofert.

 

Omówimy możliwości wykazywania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o podmioty trzecie, sposób wykazywania warunków udziału w postępowaniu przez podmioty z Francji lub podmioty, których członkowie zarz?du maj? miejsce zamieszkania we Francji oraz poprawianie oczywistych omyłek w ofertach.

 

Seminarium poprowadzone zostanie z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). W końcowej części, omówione zostan? najbliższe projekty nowelizacji Prawa zamówień publicznych.

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

 

Celem seminarium jest wyjaśnienie tendencji w orzecznictwie KIO w zakresie wykazywania warunków udziału w postępowaniu oraz poprawianiu omyłek ofert. Powyższe zagadnienia należ? do najbardziej spornych na gruncie Prawa zamówień publicznych i s? najczęstsz? przyczyn? niepowodzeń wykonawców.

 

Seminarium skierowane jest do:

 

Prezesów, członków zarz?dów, dyrektorów finansowych i administracyjnych, głównych księgowych, specjalistów ds. zamówień.

 

W programie:

 

1.           Wprowadzenie:

 ?             Skutki ostatnich nowelizacji

 ?             Wzrost zainteresowania w orzecznictwie KIO problematyk? zamówień publicznych z elementem międzynarodowym

 ?             Trudności w wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu

 ?             Dynamiczny rozwój orzecznictwa KIO na gruncie instytucji poprawiania omyłek

 

2.           Warunki udziału w postępowaniu:

 ?             Klasyfikacja warunków udziału w postępowaniu (podmiotowe/przedmiotowe)

 ?             Wykazywanie warunków udziału w postępowaniu w tym w oparciu o podmioty trzecie (art. 26 ust 2b Pzp)

 ?             Zakres dokumentów podlegaj?cych uzupełnieniu (art. 26 ust. 3 Pzp)

 ?             Ograniczenia w uzupełnianiu dokumentów

 ?             Kontrowersje wokół wykonawców francuskich (sposób wykazywania: niekaralności, niezalegania ze świadczenia publicznymi, nieogłoszenia likwidacji/upadłości).

 

3.           Poprawianie omyłek w ofertach:

 ?             Klasyfikacja omyłek w orzecznictwie KIO

 ?             Dopuszczalność poprawiania omyłek ofert

 ?             Wypadki niedozwolonych zmian w treści oferty

 

4.           Projekty nowelizacji Prawa zamówień publicznych dotycz?ce:

 ?             Warunków udziału w postępowaniu

 ?             Implementacji dyrektywy zbrojeniowej

 

5.           Zakończenie:

 ?             Podsumowanie tendencji w orzecznictwie KIO w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz poprawiania oczywistych omyłek w ofertach

 ?             Ocena obecnego stanu regulacji Pzp

 

Partner merytoryczny:

http://www.gide.com/front/FR/bureaux/bureaux_varsovie_LC.htm
  

Seminarium poprowadzi:  

      

Grzegorz Banasiuk
Starszy prawnik w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego na UW pod patronatem Uniwersytetu w Poitiers. Specjalizuje się w zamówieniach publicznych, projektach prywatyzacyjnych szczególnie w sektorze energetycznym, infrastrukturalnym i transportowym. Ponadto zajmuje się zagadnieniami procesowymi o charakterze administracyjnym oraz cywilnym. Jest autorem licznych opinii na łamach Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej i Gazety Finansowej. Prowadzi także cykliczne szkolenia z systemu i kontroli zamówień publicznych.


------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.  

 

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin