11.02 Podatki po zmianach


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
400 PLN + 23% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 650 PLN + 23% VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>


Koniec roku 2010 oraz pocz?tek 2011 okazał się dla przedsiębiorców gor?cym okresem z punktu widzenia wejścia w życie zmian w przepisach podatkowych.  Parlament w krótkim okresie uchwalił szereg ustaw, których konsekwencj? jest istotna zmiana przepisów dotycz?cych podatku VAT oraz podatków dochodowych. Szereg z wprowadzonych zmian już dzisiaj budzi wiele niejasności i trudności w interpretacji.

 

Dlaczego warto uczestniczyć?  

 

Celem seminarium jest omówienie  najistotniejszych zmian w podatkach na 2011 r. oraz ich realnego wpływu na bież?ce rozliczenia przedsiębiorców. Zmiany zostan? omówione w odniesieniu do konkretnych przykładów. Podejmiemy również próbę znalezienia rozwi?zania najważniejszych problemów, które wi?ż? się z ich wejściem w życie. Wskażemy także na nowe możliwości optymalizacji rozliczeń podatkowych.

 

Do udziału zapraszamy:

 

Dyrektorów finansowych, główne księgowe, osoby zajmuj?ce się rozliczeniami podatkowymi w firmach, a także osoby zainteresowane  pozyskaniem wiedzy na temat dopuszczalnych prawnie możliwości obniżenia obci?żeń podatkowych.    

 

W programie:

 

I. SESJA PORANNA: Podatek VAT

1.           Odejście od stosowania klasyfikacji statystyczny oraz nowy zakres zwolnień

2.           Zmiana stawek podatku

3.           Nowe zasady odliczania VAT od samochodów osobowych i paliw

4.           Zmiany w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów

5.           Miejsce świadczenia usług - nowe regulacje

6.           Możliwość optymalizacji podatkowej dla instytucji finansowych oraz innych podatników świadcz?cych usługi zwolnione z VAT

7.           Faktury elektroniczne

8.           Inne zmiany

 

II.           SESJA POPOŁUDNIOWA: Podatki dochodowe

1.           Nowe zasady opodatkowania wspólników spółek osobowych - możliwości optymalizacji podatkowej

2.           Zmiany w zakresie opodatkowania umorzenia oraz zamiany udziałów (akcji)

3.           Opodatkowanie aportów do spółek osobowych,

4.           Zwolnienia podatkowe dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych  oraz emerytalnych - nowe możliwości zwolnień, także dla polskich podatników,

5.           Zmiany w zakresie opodatkowania dywidend, należności licencyjnych i odsetek,

6.           Inne zmiany  

 

Partner merytoryczny  :

http://www.hoganlovells.com


Seminarium poprowadz?:

     Andrzej Debiec, Partner
Radca Prawny, Doradca Podatkowy

Andrzej Dębiec od roku 2000 współpracuje z międzynarodow? kancelari? prawn? Hogan Lovells. Jest odpowiedzialny za działalność departamentu podatkowego i Grupy PPP, jak również za kontakty z klientami francuskimi. Andrzej Dębiec specjalizuje się w prawie podatkowym, dewizowym i celnym. Doradza wielu międzynarodowym korporacjom w zakresie prawno-podatkowych aspektów ich działalności. Reprezentuje także klientów w sporach przed organami podatkowymi. W styczniu 2008 został ekspertem Okręgowej Izby Radców Prawnych. Jest również ekspertem Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo”.

Zbigniew Marczyk, Senior Associate
Radca Prawny, Doradca Podatkowy

Zbigniew Marczyk posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie kompleksowego doradztwa podatkowego, jak również dewizowego oraz prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej zdobył również szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych z organami podatkowymi, świadcz?c pomoc klientom zarówno na etapie kontroli podatkowych i skarbowych, oraz w postępowaniu przed organami podatkowymi i s?dami. Zbigniew Marczyk zaangażowany był także w pomoc podatkow? dotycz?c? transakcji restrukturyzacyjnych zwi?zanych z fuzjami i przejęciami, jak również zbyciem przedsiębiorstw lub ich części.


------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.  

 

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!