Analizy i badania

Obniżka stóp w 2016 r. nieco mniej prawdopodobna

<p style="text-align: justify;">Przytoczone wyżej dzisiejsze wypowiedzi Prezesa NBP wskazują na nieznaczne zmniejszenie prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych w najbliższych miesiącach, co jest zgodne z naszymi oczekiwaniami (por. MAKROmapa z 4.04.2016).</p>

>

Wsparciem dla tego wniosku jest odnotowana w marcu znacz?ca poprawa koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w USA (indeks ISM najwyżej od 8 miesięcy), Chinach (PMI najwyżej od 13 miesięcy), a także umiarkowana poprawa koniunktury w przetwórstwie w strefie euro i Niemczech, sygnalizuj?ca wyhamowanie obserwowanego od stycznia pogorszenia koniunktury w tym sektorze. Zmiany te wskazuj?, że odnotowane w tych gospodarkach w I kw. spowolnienie aktywności w przetwórstwie może mieć charakter przejściowy.  

Poprawa koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki oznacza ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce w 2016 r. (2,9%) i stóp procentowych NBP (jednorazowa obniżka o 50 pb w lipcu 2016 r.). Na ryzyko w górę dla oczekiwanych przez nas ścieżek PKB i stóp procentowych NBP wskazuje również odnotowane w I kw. wyraźne zwiększenie stopnia wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie przemysłowym do poziomu najwyższego od III kw. 2008 r. Sygnalizuje to możliwość mniejszego niż oczekiwaliśmy spowolnienia inwestycji przedsiębiorstw w I poł. 2016 r.  

Dodatkowym czynnikiem, który może istotnie ograniczyć przestrzeń dla obniżek stóp procentowych w Polsce, jest spodziewane przez nas w maju br. obniżenie długoterminowego ratingu Polski przez agencję Moody's wraz ze zmian? perspektywy ratingu ze stabilnej na negatywn?. W naszej ocenie decyzja Moody's będzie oddziaływać w kierunku osłabienia i wzrostu zmienności kursu złotego, co będzie czynnikiem zniechęcaj?cym RPP do łagodzenia polityki pieniężnej.  

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP s? lekko pozytywne dla kursu złotego i negatywne dla rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin