Analizy i badania

Znaczące zapasy zbóż barierą dla wzrostu ich cen

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z prognozą Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) z 23 lutego 2017 r. w sezonie 2016/2017 światowa produkcja zbóż zwiększy się do 2094 mln t wobec 2005 mln t w sezonie 2015/2016 (wzrost o 4,5%). Zwiększenie produkcji wynikać będzie przede wszystkim z wyższych zbiorów kukurydzy. Jednocześnie zgodnie z prognozą IGC konsumpcja zbóż w sezonie 2016/2017 zwiększy się do 2062 mln t wobec 1983 mln t w sezonie 2015/2016 (wzrost o 3,9%). W konsekwencji światowe zapasy zbóż na koniec sezonu 2016/2017 wyniosą 507 mln t wobec 475 mln t w sezonie 2015/2016, a współczynnik zapasy/spożycie wzrośnie do 24,6% wobec 23,9% w sezonie 2015/2016.</p>

>

Ze wzrostem zapasów zbóż mamy do czynienia również w regionie (UE, Kazachstan, Rosja i Ukraina). Zgodnie z prognoz? IGC w sezonie 2016/2017 podaż zbóż (zapasy + produkcja + import) w tych krajach wzrośnie do 565 mln t, podczas gdy popyt (konsumpcja + eksport) ukształtuje się na poziomie z sezonu 2015/2016 i wyniesie 515 mln t. Wyższa podaż zbóż w regionie wynika ze wzrostu ich produkcji w Rosji, która z nadwyżk? kompensuje niższe zbiory w UE. Tym samym zapasy na koniec sezonu 2016/2017 nieznacznie zwiększ? się i wynios? 50,1 mln t wobec 49,3 mln t w sezonie 2015/2016, a współczynnik zapasy/spożycie wzrośnie do 9,7% wobec 9,5%.

Zgodnie z raportem MARS (Monitoring Agricultural Resources) w ostatnich miesi?cach nie odnotowano znacz?cych strat mrozowych wśród głównych unijnych producentów zbóż, w tym w Polsce. Niskie temperatury w grudniu sprzyjały hartowaniu roślin, a utrzymuj?ca się w styczniu i w lutym pokrywa śniegowa chroniła je przed przemarzaniem. Wstępna ocena przezimowania upraw ozimych w 2017 r., która dostarczy informacji na temat tegorocznych prognozowanych zbiorów zboża, zostanie opublikowana przez GUS 28 kwietnia.

Pojawiaj? się pierwsze sygnały świadcz?ce o dostosowaniu podaży zbóż z uwagi na ich niskie ceny. Zgodnie z danymi USDA powierzchnia zasiewów pszenicy ozimej w USA zmniejszyła się do najniższego poziomu od 1909 r. W naszej ocenie, z uwagi na nagromadzone w ostatnich latach znacz?ce światowe zapasy zbóż, nie należy jeszcze oczekiwać trwałego odwrócenia trendu spadkowego cen zbóż.

Bior?c pod uwagę prognozowan? sytuację popytowo-podażow? w sezonie 2016/2017 i oczekiwania co do sezonu 2017/2018, uważamy, że w kolejnych kwartałach ceny zboża na światowym rynku oscylować będ? wokół łagodnego trendu spadkowego. Jednocześnie po uwzględnieniu tendencji na światowym rynku zbóż oraz krajowego wzorca sezonowości prognozujemy, że ceny pszenicy i kukurydzy w Polsce wynios? odpowiednio ok. 60 zł/dt i 50 zł/dt na koniec 2017 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy s? napływaj?ce kolejne szacunki zbiorów zbóż, w szczególności prognozy na sezon 2017/2018, które znacz?co wpływaj? na ich ceny na rynkach terminowych oraz nasilaj? spekulację.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!