Analizy i badania

Zmiany PKB w strefie euro

<p style="text-align: justify;">Zgodnie ze wstępnym szacunkiem PKB w strefie euro zwiększył się w I kw. br. o 0,6% kw/kw wobec 0,3% w IV kw. ub. r., co było wyraźnie powyżej oczekiwań rynku (0,4%).</p>

>

Roczna dynamika PKB w I kw. nie zmieniła się w stosunku do IV kw. i wyniosła 1,6%. Opublikowane dane o PKB s? wstępnym szacunkiem i nie uwzględniaj? jego struktury. W ubiegłym tygodniu opublikowane zostały również wstępne odczyty PKB we Francji (0,5% kw/kw w I kw. wobec 0,3% w IV kw.) oraz Hiszpanii (0,8% w I i IV kw.). Kolejny szacunek PKB w strefie euro w I kw., uwzględniaj?cy tempo wzrostu we wszystkich krajach obszaru wspólnej waluty zostanie opublikowany 13 maja, a dane nt. struktury PKB poznamy 7 czerwca. Wstępne dane o PKB w strefie euro w I kw. sygnalizuj? mniejsz? potrzebę łagodzenia polityki pieniężnej w obszarze wspólnej waluty i tym samym s? lekko negatywne dla kursu złotego i cen polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!