Analizy i badania

Zestawienie istotnych dla przedsiębiorców, zmian w prawie od 1 stycznia 2018 r. oraz projektów aktów prawnych

<p style="text-align: justify;"><strong>Opracował:</strong> Jacek Kowalewski, adwokat, Associate w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie. <em>Stan prawny na 14 grudnia 2017 r.</em></p>

>

INNOWACYJNOŚĆ / PODATKI

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Od 1 stycznia tzw. druga ustawa o innowacyjności w gospodarce wprowadza zmiany w ustawach podatkowych i m.in.:

 • zwiększa wysokości ulgi od podstawy obliczenia podatku w zwi?zku z kosztem uzyskania przychodów poniesionym na działalność badawczo-rozwojow? (do 100 lub 150 %),
 • doprecyzowuje katalog ww. kosztów kwalifikowanych,
 • a w odniesieniu do start-upów, będ?cych osobami prawnymi - doprecyzowuje sposób opodatkowania pożyczki konwertowanej na akcje lub udziały.

Ponadto, też od 1 stycznia:

 • zacznie obowi?zywać tzw. minimalny podatek dochodowy z tytułu własności środka trwałego (np. centrum handlowego) położonego na terytorium Polski, którego wartość pocz?tkowa przekracza 10 000 000 zł;
 • zaliczenie kosztów usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarz?dzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze do kosztów uzyskania przychodu będzie możliwe tylko do wysokości 3 mln zł kosztów tych świadczeń;
 • w zakresie PIT: od 1 stycznia preferencyjne koszty uzyskania przychodów (50%) przysługiwać będ? tylko określonym zawodom – podczas gdy do końca 2017 r. stosowanie tej preferencji było i jeszcze jest uzależnione przede wszystkim od tego, czy przychód został uzyskany z tytułu wykonania utworu lub innego wykonywania praw z zakresu regulacji prawa autorskiego, bez względu na wykonywany przez podatnika zawód.

INNOWACYJNOŚĆ / PODATKI

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi?zku ze wspieraniem innowacyjności

Ustawa co do zasady zwalnia z podatku CIT dochód z tytułu zbycia udziałów (akcji), nabytych w latach 2016-2023, przez spółkę kapitałow? lub spółkę komandytowo-akcyjn? zaangażowan? w działalność badawczo-rozwojow?. Wejście w życie: 1 stycznia.

PODATKI

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Od 1 stycznia obowi?zek przekazywania przez podatników organom podatkowym tzw. jednolitego pliku kontrolnego – czyli w języku ustawy: ksi?g podatkowych oraz dowodów księgowych „w postaci elektronicznej odpowiadaj?cej strukturze logicznej” - obejmie także mikroprzedsiębiorców. Struktury logiczne można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

PRAWO SPÓŁEK

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Etap legislacyjny: po opiniowaniu, w Radzie Ministrów

legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303406

Projekt obejmuje m.in.:

 • wskazanie, że członkowie zarz?du spółki kapitałowej składaj? oświadczenie o swojej rezygnacji s?dowi rejestrowemu, a członkowie rady nadzorczej – spółce;
 • uregulowanie skutków nabycia (objęcia) udziału (lub akcji) ze środków pochodz?cych z maj?tku wspólnego, w sytuacji gdy stron? czynności prawnej jest tylko jeden z małżonków;
 • doprecyzowanie zasad reprezentacji spółki w likwidacji;
 • doprecyzowanie skutków czynności prawnej dokonanej albo przez rzekomy organ osoby prawnej albo przez organ osoby prawnej, lecz z przekroczeniem umocowania.

PRAWO SPÓŁEK

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

Etap legislacyjny: opiniowanie, w Radzie Ministrów

legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294656

Projekt przewiduje m.in. tzw. dematerializację akcji (a także innych tytułów w dochodach lub w podziale maj?tku spółki) – uprawnienia będ? potwierdzane w formie elektronicznej.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Ustawaz dnia 20 sierpnia 1997 r.o Krajowym Rejestrze S?dowym

Od 1 stycznia 2018 r. w elektronicznym katalogu dokumentów w KRS spółek z o.o., akcyjnych, komandytowo-akcyjnych i spółek europejskich będ? udostępniane także sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowane sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej. Natomiast w rejestrze przedsiębiorców KRS pojawiać się będ? wzmianki o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagaj? jego złożenia do s?du rejestrowego.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców

Etap legislacyjny: skierowano do komisji sejmowej po I czytaniu, www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp

Projekt uzależnia zakwalifikowanie działalności do działalności gospodarczej od przekroczenia pułapu przychodu, a także wprowadza klauzulę rozstrzygania niedaj?cych się w?tpliwości co do stanu faktycznego na korzyść przedsiębiorcy w postępowaniu administracyjnym. Przewidywana jest też możliwość zwolnienia przedsiębiorcy z obowi?zkowych ubezpieczeń społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Ustawa ustalałaby różne zasady ogólne postępowania administracyjnego z udziałem przedsiębiorcy, a także wprowadzałaby instytucję indywidualnej interpretacji w sprawach daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Projekt ustawy o zarz?dzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Etap legislacyjny: w komisji prawniczej Rz?dowego Centrum Legislacji, legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300657

Ustawa wprowadziłaby możliwość powołania zarz?dcy sukcesyjnego odpowiedzialnego za zarz?d wyodrębnion? części? maj?tku zmarłej osoby (prowadz?cej za życia indywidualn? działalność gospodarcz?). Zarz?dca byłby umocowany do czynności s?dowych i pozas?dowych.

Zarz?dcę mógłby wskazać i wpisać go do CEIDG sam przedsiębiorca, co zapewniłoby automatyczn? kontynuację działalności. Mógłby nim być prokurent. Alternatywnie, osoby uprawnione mogłyby powołać zarz?dcę sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy. Zarz?dca sukcesyjny miałby obowi?zek zarz?dzania przedsiębiorstwem zasadniczo aż do momentu dokonania działu spadku albo wygaśnięcia zarz?du sukcesyjnego z innych przyczyn. Instytucja zarz?dcy miałaby być stosowana także do wspólników spółek cywilnych.

PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNI

Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Etap legislacyjny: RM skierowała projekt do Sejmu, legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12295220

Założeniem Rady Ministrów jest m.in. to, że dzięki ustawie „wyeliminowane zostan? w?tpliwości prawne, na jakich zasadach firmy zagraniczne (ich oddziały i przedstawicielstwa) mog? podejmować działalność gospodarcz? w Polsce”. Przesłank? do wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego, który utworzył oddział w Polsce, będzie naruszenie prawa przez przedsiębiorcę, a nie oddział. Wpis przedstawicielstwa do rejestru ma być ważny 2 lata – z możliwości? przedłużenia.

PRAWO PRACY

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

W celu ułatwienia godzenia obowi?zków opiekuńczych z prac? wprowadzona zostanie, od 1 stycznia 2018 r., możliwość przyznania pracodawcy lub przedsiębiorcy grantu na telepracę za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej. Na podstawie umowy zawartej ze starost? pracodawca albo przedsiębiorca może otrzymać z Funduszu Pracy grant w wysokości do 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej.

PRAWO PRACY

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Etap legislacyjny: przed głosowaniem w Sejmie po poprawkach Senatu

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1974

Jeśli Sejm odrzuci poprawki Senatu, to już od 1 stycznia 2018 r. zniknie obowi?zuj?cy obecnie roczny limit składek wpłacanych na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników. Zmiana ta dotyczyć będzie grupy ok. 350 000 pracowników o najwyższych zarobkach, tj. przekraczaj?cych ok. 10 700 zł brutto miesięcznie. Senacka poprawka oddala moment wejścia w życie tej zmiany o rok.

PRAWO INSOLWENCYJNE (UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE)

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

Ustawa obowi?zuje już od niemal dwóch lat, ale dopiero od 1 lutego ma zacz?ć funkcjonować Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości – platforma elektroniczna obsługuj?ca postępowania, a w szczególności zawieraj?ca orzeczenia i umożliwiaj?ca składanie pism przez uczestników. Niestety dot?d brakuje informacji wskazuj?cych na to, żeby Rejestr rzeczywiście ruszył w przewidywanym terminie. Nie wydano jeszcze aktów wykonawczych.

Za to pod egid? Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzone s? prace nad projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302650/katalog/12457014#12457014 ), który to rejestr zast?piłby, wg projektodawców, CRRiU. Projekt dostosowuje różne ustawy, w tym np. Prawo upadłościowe i ustawę o KRS, do rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, zgodnie z którym państwa członkowskie od 26 czerwca 2018 r. maj? prowadzić co najmniej jeden rejestr upadłości. KRZ ma m.in. zawierać dane o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

PRAWO INSOLWENCYJNE (UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawy - Prawo upadłościowe oraz ustawy - Prawo restrukturyzacyjne

Etap legislacyjny: skierowano do I czytania w komisjach www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp

Projekt wprowadza instrumenty nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad działalności? osób posiadaj?cych licencję doradcy restrukturyzacyjnego, w tym prawo zawieszenia praw z licencji doradcy oraz wgl?d do dokumentacji. S?dy w postępowaniach insolwencyjnych będ? wybierały syndyka, nadzorcę czy zarz?dcę w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych na podstawie nowego przepisu ustanawiaj?cego merytoryczne kryteria wyboru. Tylko doradcy, którzy spełni? określone kryteria doświadczenia zawodowego będ? mogli obejmować ww. funkcje wobec dłużników o większych rozmiarach lub o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym lub dla gospodarki państwa.

POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed s?dami administracyjnymi

Od 15 maja będzie można wnosić pisma procesowe za pomoc? środków komunikacji elektronicznej. T? sam? drog? będzie mógł dokonywać doręczeń s?d. Akta spraw maj? być prowadzone i udostępniane już nie tylko w formie papierowej, ale też elektronicznie.

LOGISTYKA

Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwaz dnia 7 kwietnia 2017 r.w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej

9 grudnia 2018 r. wejd? w życie niektóre przepisy rozporz?dzenia dotycz?ce planowania opóźnień na udostępnianej infrastrukturze kolejowej oraz opłat za opóźnienia, tj. rekompensat od zarz?dcy infrastruktury względem przewoźników.

PRAWO PRACY / STAWKI GODZINOWE

Rozporz?dzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę w 2018 to 2100 zł, a minimalna stawka godzinowa – 13,70 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Od 16 lutego zabroniona będzie reklama i promocja usług w zakresie udostępniania solarium, a osoby, które nie ukończyły 18. roku życia nie będ? mogły skorzystać z solarium.

PRYWATNOŚĆ

Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych)

(Tekst maj?cy znaczenie dla EOG)

RODO ma być stosowane od 25 maja. Akt wymaga przejrzenia, uzupełnienia i uaktualnienia wszelkich procedur i polityk w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to gotowości administratorów do zgłaszania naruszeń RODO do właściwego organu (a ew. także do podmiotów danych) czy wprowadzanych rozporz?dzeniem ograniczeń profilowania. Administratorzy danych musz? potrafić spełnić ż?dania podmiotów danych do „bycia zapomnianym” i do przeniesienia danych. Natomiast umowy o powierzeniu przetwarzania danych powinny, w świetle RODO, zawierać dodatkowe lub bardziej precyzyjne postanowienia niż dotychczas. Wymaga to weryfikacji i ew. renegocjacji umów już obowi?zuj?cych, także w świetle bezpośredniej odpowiedzialności przetwarzaj?cych dane, niezależnie od modelu biznesowego (np. dostawcy „chmur”). Wreszcie, rzesza przetwarzaj?cych będzie musiała powołać inspektora ochrony danych osobowych rzeczywiście znaj?cego się na rzeczy.

PRYWATNOŚĆ

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Etap legislacyjny: w Radzie Ministrów legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302950/katalog/12457664

Ustawa ma uzupełniać RODO w zakresie określonym Rozporz?dzeniem, a także rozstrzygać o niektórych kwestiach nieobjętych RODO. Przykładowe odstępstwa od zasad ogólnych zawartych w RODO:

 • zgoda na przetwarzanie danych osoby w wieku poniżej 13 lat musi być udzielona przez przedstawiciela ustawowego;
 • uprawnienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do dostępu do wszelkich informacji, w tym danych osobowych, niezbędnych Prezesowi Urzędu do realizacji zadań podlega ograniczeniu ze względu na tajemnice ustawowo chronione.

Ponadto, projekt zakłada m.in., że:

 • postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie jednoinstancyjne;
 • postępowanie kontrolne nie może trwać dłużej niż miesi?c;
 • naruszenie praw przysługuj?cych na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych może być podstaw? roszczeń niemaj?tkowych.

MEDIA / KOMUNIKACJA

Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści

(Tekst maj?cy znaczenie dla EOG)

Od 1 kwietnia abonenci, którzy s? czasowo obecni w państwie członkowskim UE innym niż państwo zamieszkania, będ? mieć możliwość, bez dodatkowych opłat, korzystania z przenośnych usług dostępu online do takich treści jak muzyka, gry, filmy, programy rozrywkowe lub wydarzenia sportowe oraz, w razie potrzeby, możliwość np. pobierania danych, tak jak by dokonywali tych czynności w państwie swojego zamieszkania. Dostawcy usług będ? mieć prawo weryfikować miejsce korzystania z usług, w tym przez kontrolę adresu IP. Rozporz?dzenie obejmuje też umowy zawarte i prawa nabyte przed 1 kwietnia.

MEDIA / WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1563 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie transgranicznej wymiany między Uni? a państwami trzecimi kopii w dostępnych formatach określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyści? dla osób niewidomych, osób słabowidz?cych lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiaj?cymi zapoznawanie się z drukiem

Rozporz?dzenie jest efektem wywi?zywania się Unii z zobowi?zań Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, niedowidz?cym i cierpi?cym na inne zaburzenia odczytu druku. Zezwala na dystrybucję kopii chronionych przedmiotów podmiotom, które zostały upoważnione lub uznane przez państwo członkowskie do prowadzenia na zasadzie niekomercyjnej działalności na rzecz beneficjentów w zakresie edukacji, szkoleń, czytania adaptacyjnego lub dostępu do informacji. Pocz?tkowa data stosowania Rozporz?dzenia to 12 października.

PRYWATNOŚĆ / KOMUNIKACJA

Projekt - Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w ł?czności elektronicznej i uchylaj?ce dyrektywę 2002/58/WE (rozporz?dzenie w sprawie prywatności i ł?czności elektronicznej)

(Tekst maj?cy znaczenie dla EOG)

Etap legislacyjny: debata w Radzie

eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/

Komisja Europejska oczekuje, że rozporz?dzenie zostanie przyjęte i będzie stosowane nie później niż od 25 maja 2018 r., aby zapewnić spójność z RODO. Nowe przepisy w zakresie e-privacy miałyby obj?ć usługi ‘over the top’ (OTT), takie jak komunikatory internetowe i usługi telefonii internetowej (voice over IP). Postulowane jest wprowadzenie wyraźnego zakazu blokowania dostępu do stron internetowych formularzami zgody na przetwarzanie ciasteczek (cookies), gdy nie jest to konieczne do korzystania z danej usługi. Nadzór nad przestrzeganiem rozporz?dzenia miałby być sprawowany przez te same organy, które będ? właściwe w sprawach RODO.

ROLNICTWO

Rozporz?dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1422 z dnia 4 sierpnia 2017 r. wyznaczaj?ce ośrodek referencyjny Unii Europejskiej odpowiedzialny za naukowy i techniczny wkład w harmonizację i udoskonalanie metod przeprowadzania oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej zwierz?t hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła

(Tekst maj?cy znaczenie dla EOG)

Wyznaczony tym Rozporz?dzeniem szwedzki ośrodek będzie, od 1 listopada, m.in. formułował zalecenia odnośnie metod obliczania, które należy zastosować w ocenie wartości użytkowej i ocenie genetycznej zwierz?t hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła.

SEKTOR ENERGETYCZNY

Rozporz?dzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.

ustanawiaj?ce wytyczne dotycz?ce bilansowania

(Tekst maj?cy znaczenie dla EOG)

Od 18 grudnia będ? stosowane niektóre techniczne i operacyjne przepisy z zakresu transgranicznego przepływu energii elektrycznej. Celem ogólnym jest m.in. wsparcie wzrostu udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

DZIAŁALNOŚĆ KOSMICZNA

Projekt ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych

Etap legislacyjny: konsultacje międzyresortowe

legislacja.gov.pl/projekt/12300856

Ustawa byłaby pierwszym krajowym aktem prawnym w zakresie polityki kosmicznej. Ma być podstaw? utworzenia Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych oraz reguł odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrz?dzone przez te obiekty. Według projektu zgoda na wypuszczenie obiektu w przestrzeń kosmiczn? będzie wydawana w formie decyzji administracyjnej.

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół licz?cy ponad 1200 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osi?gn?ć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chc? rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA ł?cz? ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.
* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!